hed.div.001@hss.mail.go.th 0-2193-7000 ต่อ 18705

Welcome to HEALTHGATE

ยินดีต้อนรับ สู่ ฐานข้อมูลชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ

ตัวอย่างการประเมิน / ข้อมูลและข่าวสาร

Report , PDF & Google form

แบบรายงานระดับการพัฒนา

ผลประเมินของเครือข่าย

ข้อมูลและข่าวสาร

รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HEALTH GATE) โดยเฉพาะ

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโปรแกรมประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ(HEALTH GATE)