จังหวัด อำเภอ ตำบล ชื่อหน่วยงาน/รพสต. Login Code
ชลบุรี สัตหีบ แสมสาร คลินิกเวชกรรมแพทย์เอส.เค 004084400
เลย ภูหลวง หนองคัน คลินิกเวชกรรมนายแพทย์อัษฎาวุธ 003341700
อ่างทอง โพธิ์ทอง อ่างแก้ว คลินิกหมอไพศาลเวชการ 001779300
เลย นาแห้ว นาแห้ว คลินิกนันทิยาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003342100
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง คลินิก สวท.(เวชกรรม) 003887700
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกนายแพทย์สมบัติ 001813500
เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังศาล คลินิกศรีวลีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003553200
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกเวชกรรมหมอสลวย 003316400
พระนครศรีอยุธยา วังน้อย ลำไทร คลินิกทันตแพทย์ปริญญา 003506300
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกหมอชัยรัตน์ 001812400
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว โชติการคลินิกการแพทย์แผนไทย 003832000
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ บูรพาคลินิกเวชกิจ 001813000
พระนครศรีอยุธยา วังน้อย ลำไทร คลินิกทันตแพทย์ปริญญา 2 003506400
จันทบุรี สอยดาว ปะตง คลินิกธวัชการแพทย์ 001813200
สระบุรี เมืองสระบุรี หนองปลาไหล คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001806400
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด ศรีจันทร์เวชคลินิก 001813600
พระนครศรีอยุธยา วังน้อย ลำตาเสา สุมาลีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003506500
จันทบุรี ท่าใหม่ ทุ่งเบญจา คลินิกแพทย์เฉลิมชัย 001812300
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกทันตแพทย์วิโรจน์ 001804700
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด คลินิกตาเชี่ยวชาญการแพทย์ 001814600
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกทันตกรรมแพทย์ปัญญา 001804900
จันทบุรี ขลุง ขลุง คลินิกนายแพทย์พิพัฒน์ 001812100
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกทวีวัฒน์ทันตแพทย์ 001804400
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด คลินิกศัลยกรรมตกแต่งแพทย์เกรียงศักดิ์ 001814500
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกอายุรกรรมหมอพิพัฒ 003829600
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกหมอปัญญา 001809800
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกแพทย์เอกชนสระบุรี 001799500
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกโรคตา 001814300
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกนายแพทย์พิชิต 001799900
จันทบุรี เมืองจันทบุรี พลับพลา คลินิกอภิรักษ์การแพทย์ 001811800
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ไผ่ดำพัฒนา คลินิกชัยรัตน์-วราวรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001782100
จันทบุรี แหลมสิงห์ พลิ้ว คลินิกหมอชลิต 001811700
พระนครศรีอยุธยา วังน้อย ลำตาเสา คลินิกหมอฉลองการแพทย์แผนไทย 003506600
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกแพทย์สถาพร-สลวย 001811600
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี น้ำร้อน เปมิกาผดุงครรภ์ 003552900
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกหมอปราโมทย์-หมอสุดารัตน์ 001811500
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี พุเตย คลีนิกอรอุมาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003552700
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกแพทย์ผิวหนัง แพทย์หญิงสุวรรณี 003316500
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี สระประดู่ คลินิกเพชรยุพาพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003552500
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ ราชเทวีคลินิกเวชกรรม 003316600
พระนครศรีอยุธยา เสนา บางนมโค คลินิกนายแพทย์อำนวย 003507400
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกเด็กหมอนันทวัฒน์ 001814200
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกเซ็นเตอร์แล็บ 003831700
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกตาหมอพิพัฒน์ 001814000
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกกายภาพบำบัด 001807500
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกเด็กหมอศุภชัย 001813900
พระนครศรีอยุธยา เสนา สามกอ วันชัยคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 003507900
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกแพทย์ธันวา 001811300
ยะลา เมืองยะลา สะเตง แพนสหคลินิก 003656200
จันทบุรี แหลมสิงห์ พลิ้ว คลินิกหมอวีระ 001811200
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง คลินิกทันตแพทย์กฤตธี 003550400
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด คลินิกหมอคมสันต์ 001811100
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง คลินิกนายแพทย์บดินทร์เฉพาะทางกระดูดและข้อ 003550200
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกหมอวิรัตน์ 001811000
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว ธงไชยคลินิกกระดูก 001802300
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกหมอสุวรรณา 001810800
ยะลา เมืองยะลา สะเตง สหคลินิกหมอสุทธิศักดิ์-สายใจ 003656300
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกหมอสุชาติ 001810700
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกเวชกรรมศัลยกรรมระบบปัสสาวะหมอนิติ 003828100
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด คลินิกสูติ-นรีหมอจิรวัฒน์ 003316700
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกพรยุทธการแพทย์ 001800000
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกหมอชูชีพ 001810400
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว ราชเทวีคลินิกเวชกรรม 001800300
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกหมอนิคม 001810200
ยะลา เมืองยะลา สะเตง กอบกุลทันตแพทย์-หมอธีรเดชสหคลินิก 003656500
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกตาหมอชูศักดิ์ 001813700
อ่างทอง โพธิ์ทอง สามง่าม คลินิกสุพรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001783600
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกหมอสุเมธ 003316800
อ่างทอง โพธิ์ทอง องครักษ์ คลินิกจินดารัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003834500
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด คลินิกหมอประกิต 003317000
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ศาลาแดง ชุติมาคลินิกการผดุงครรภ์ 001784300
จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก หมอดุสิต 003317800
ยะลา เมืองยะลา บุดี อุมาดสหคลินิก 003656700
ลำปาง เมืองลำปาง สวนดอก เอ็ม-เทคแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์ ลำปาง 001912100
อ่างทอง แสวงหา วังน้ำเย็น คลินิกอุบลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003834300
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกแพทย์โกมล 003316900
ยะลา เมืองยะลา สะเตง คลินิกนาเดียการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003656800
จันทบุรี ขลุง ขลุง ส.พฤกษาคลินิกเวชกรรม 003317100
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี วังใหญ่ คลินิกขวัญเรือนการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003551600
จันทบุรี ขลุง ขลุง คลินิกเวชกรรมคลินิกนายแพทย์ชุมพร 003317200
ยะลา เมืองยะลา ลิดล คลินิกรอฮีม๊ะการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003656900
จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอเนาวรัตน์ 003317300
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี บ่อรัง คลินิกสุภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003550600
จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต ปารมิตาคลินิกเวชกรรม 003317400
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี พุเตย คลินิกนายแพทย์วิสัน 003549700
จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต คลินิกเวชกรรมแพทย์ประเสริฐ-วิไลพรรณ 003317500
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกศัลยกรรมความงามหมอสุรเชาวน์ 001802700
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคกระดูกและข้อฯแพทย์วินัย 003317600
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกเด็กหมอวรรณา 003829300
เลย ภูหลวง ภูหอ คลินิกเดือนเพ็ญการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003341800
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว ริชลี่บิวตี้คลินิก 001797400
จันทบุรี สอยดาว ปะตง คลินิกเวชกรรมแพทย์ชัชวาล 003317700
อ่างทอง โพธิ์ทอง รำมะสัก ประไพคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003834000
จันทบุรี สอยดาว ปะตง คลินิกเวชกรรมแพทย์นวพล 003317900
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ หัวตะพาน รัชชาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001781900
จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต รวินดาคลินิกเวชกรรม 003318100
ยะลา เมืองยะลา ลำใหม่ รัตนาคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ลำใหม่ 003657000
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกแพทย์หญิงกุลวรรณ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 003318200
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง คลินิกแพทย์สมพงษ์ 003833300
จันทบุรี นายายอาม นายายอาม คลินิกเวชกรรมพิบูรณ์การแพทย์ 003318000
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง คลินิกองอาจ-รัชนีการแพทย์ 001778300
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกตาหมอไพศาล คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 003318400
สระบุรี เมืองสระบุรี กุดนกเปล้า ชารีรัตน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003832400
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด คลินิกเวชกรรมหมอวัฒนสิน 003318500
ยะลา เมืองยะลา สะเตง คลินิกธนวิถีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003657100
จันทบุรี ท่าใหม่ ท่าใหม่ คลินิกเวชกรรมครรชิตการแพทย์ 003318600
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกรวมทันตแพทย์ 001804100
จันทบุรี ขลุง ขลุง ทวีศักดิ์การแพทย์ คลินิกเวชกรรม 003318700
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกทันตแพทย์กิตติศักดิ์-อัญชลี 001804300
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด วุฒิ-ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม สาขาบิ๊กซี จันทบุรี 003318800
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง คลินิกพัชรินทร์ทันตแพทย์ 003550300
จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด 003318300
ยะลา เมืองยะลา สะเตง คูหามุขคลินิกการแพทย์แผนไทย 003657200
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกหมอวีระพงศ์และหมอสินทรา 003319000
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกทวีการแพทย์ 003830100
จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต เซลต์คลินิกเวชกรรม 003318900
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง คลินิกแพทย์หญิงชุลีภรณ์ 003549900
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด จุฑาวินคลินิกเวชกรรม 003319200
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตเวชนายแพทย์สมชาย 003829700
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ ธรรมะคลินิกเด็กหมออนุพงษ์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 003319300
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกหมอณรงค์ศักดิ์ 003828700
จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต คลินิกเวชกรรมแพทย์เสรี 003319100
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกแพทย์กาญจนา 001800200
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางภูมิแพ้ หู คอ จมูก แพทย์มนต์ชัย 003319400
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกอนันต์การแพทย์ 001797700
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ชุมพล 003319500
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกเด็กหมอสุธีร์ 001798100
จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต คลินิกเวชกรรมฉพาะทางสูตินรีเวช นพ.ณรงค์วัฒน์ 003319700
ยะลา เมืองยะลา สะเตง ยะลาคลินิกแล็ป 003657300
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด คลินิกทันตแพทย์วัชระ 003319800
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกแพทย์สุธี 001798400
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกธีรสิทธิ์ทันตแพทย์ 001815700
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกหมอจตุรพร 001798500
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด สุนทรเด็นตอลคลินิก 001815500
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง คลินิคแพทย์หญิงณิชชา 003549600
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกบ้านหมอฟัน 003319900
ยะลา เมืองยะลา สะเตง เซ็นเตอร์คลินิกแล็บ 003657400
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด คลินิกทันตแพทย์ธีรเดช 001815900
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ ศรีเทพ ดวงดาวผดุงครรภ์ 003549400
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ รักฟันเดนตัลคลินิก 003320000
ยะลา เมืองยะลา สะเตง คลินิกศัลยกรรมหมอชิต 003656400
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด คลินิกทันตกรรมหมอลูกตาล 003320900
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ นาสนุ่น คลินิกปริญญาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003549200
จันทบุรี สอยดาว ทรายขาว ฟ.ฟัน คลินิกทันตกรรม 003321100
ยะลา ธารโต ธารโต คลินิกหมอศราวุธเวชกรรม 003657500
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ ยู-สไมค์คลินิก คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง 003320800
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ นาสนุ่น คลินิคกมลพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003549000
จันทบุรี ท่าใหม่ เขาวัว ร้านเนินสูง 001816900
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ หนองย่างทอย คลินิกทศพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003548900
จันทบุรี แหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์ คลินิกจินตนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001816300
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ นาสนุ่น คลินิกพูนศรีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003548800
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกอภินันท์ทันตแพทย์ 001815600
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ คลองกระจัง คลินิกชยาพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003548700
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกรินรัตน์ทันตแพทย์ 001815800
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ สระกรวด คลินิกปวีณาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003548600
จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์จุลเจตน์ 003320400
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ หนองย่างทอย คลินิกนิตยาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003548500
จันทบุรี ท่าใหม่ ทุ่งเบญจา คลินิกทันตกรรมร่มโพธิ์ 003320500
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ สระกรวด คลินิกสาวิตรีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003548300
จันทบุรี ขลุง ขลุง การะเกดคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003321600
ยะลา บันนังสตา เขื่อนบางลาง ดาลิญาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003657600
จันทบุรี ท่าใหม่ ท่าใหม่ แสงมณีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003321700
สระบุรี พระพุทธบาท พระพุทธบาท สหคลินิกภาสุขการแพทย์ 001808100
จันทบุรี โป่งน้ำร้อน ทับไทร ทับไทรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003323100
สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม คลินิกทันตกรรมแฮปปี้สไมล์ 003827500
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกทันตแพทย์ธีระพงษ์ 003320100
สระบุรี พระพุทธบาท พุกร่าง สหคลินกอรุณ 003827200
จันทบุรี สอยดาว ปะตง จารุวรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003322300
ยะลา เบตง เบตง คลินิกแพทย์วินิจ 003657700
จันทบุรี เมืองจันทบุรี บางกะจะ บ้านเก่าคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003322600
สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม คลินิกหมอชาญณรงค์ 003826400
จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต คลินิกอภินันท์ทันตแพทย์ 003316200
สระบุรี หนองแค หนองแค คลินิกรวมทันตแพทย์ 003825600
จันทบุรี เมืองจันทบุรี หนองบัว นิตยาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003321900
ยะลา เบตง เบตง คลินิกแพทย์จิตติ 003657800
จันทบุรี ขลุง ขลุง นวลจิราคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003322000
พระนครศรีอยุธยา เสนา สามกอ เสนาคลินิกแลบ 003509100
จันทบุรี ขลุง ขลุง คลินิกท่าเรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003322200
สระบุรี แก่งคอย ท่าคล้อ คลินิกพรศรีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003824100
จันทบุรี แหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์ คลินิกสมหวังคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003323500
สระบุรี แก่งคอย แก่งคอย คลินิกสมมาตร์การแพทย์ 001794100
จันทบุรี ท่าใหม่ คลองขุด สายัญ-อรวรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003323600
สระบุรี แก่งคอย แก่งคอย คลินิกแก่งคอยโพลีคลินิก 003823500
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกรัศมีทันตแพทย์ 003320200
พระนครศรีอยุธยา อุทัย ธนู โรจนะคลินิกเวชกรรม 003510900
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกสืบพงษ์ทันตแพทย์ 001815100
เพชรบูรณ์ ศรีเทพ สระกรวด คลินิกนายแพทย์ธีระ 003547900
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์วิทยา 003320300
ยะลา เบตง เบตง หมอศิริพงศ์คลินิกเวชกรรม 003657900
จันทบุรี นายายอาม นายายอาม ปาริชาติคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003322400
สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม คลินิกนายแพทย์สุชัย 001800400
จันทบุรี แหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์ ลมัยคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003322700
ยะลา เบตง เบตง คลินิกอายุรกรรมแพทย์ขนิษฐา 003658700
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกฟันจันทบุรี 001814900
สระบุรี แก่งคอย แก่งคอย คลินิกแพทย์ประสิทธิ์ชัย 001794400
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ภราดร 003320600
สระบุรี มวกเหล็ก มวกเหล็ก คลินิกหน่อยการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001805300
จันทบุรี เมืองจันทบุรี พลับพลา คลินิกทันตกรรมทันตแทพย์วิรัตน์ 003320700
สระบุรี บ้านหมอ ไผ่ขวาง ขวัญตาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003820700
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด คลินิกอรุณีทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟัน 003321200
ยะลา รามัน กายูบอเกาะ คลินิกแพทย์ไฟซอล 003659400
จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต คลินิกทันตกรรม แฮปปี้ ฟอร์ฟัน 003321400
สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม คลินิกชนิดา-วิวัฒน์การแพทย์ 001801400
จันทบุรี สอยดาว ปะตง เยาวลักษณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003321800
ยะลา กรงปินัง ห้วยกระทิง ซากีเร๊าะคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003660300
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด คลินิกทันตกรรมหมอหน่อย 003316100
พระนครศรีอยุธยา อุทัย ข้าวเม่า ใกล้บ้านคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003511000
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ศิริชัย 003321000
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง ลำพูนคลินิกเวชกรรม 003699200
จันทบุรี ท่าใหม่ ท่าใหม่ คลินิกทันตกรรมรักยิ้ม 003321300
สระบุรี แก่งคอย เตาปูน คลินิกกาญจนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003824600
จันทบุรี เมืองจันทบุรี บางกะจะ ทำเนียบคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003322100
สระบุรี แก่งคอย ทับกวาง สุขีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001806800
จันทบุรี ท่าใหม่ คลองขุด สายัญคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003322500
สระบุรี แก่งคอย ชะอม อัญชลีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003823900
จันทบุรี ท่าใหม่ ท่าใหม่ คลินิกวราภรณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003322800
สระบุรี วิหารแดง หนองสรวง คลินิกนายแพทย์สุวรรณ 001794800
จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ จันทเขลม คลินิกจันทเขลมการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003322900
สระบุรี บ้านหมอ บ้านหมอ วชิรพงษ์คลินิก 001800800
จันทบุรี ท่าใหม่ โขมง ดวงมณีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003323200
สระบุรี หนองโดน หนองโดน ยอดสร้อยคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003820400
จันทบุรี สอยดาว ทับช้าง ส่งเสริมคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003323400
สระบุรี มวกเหล็ก ลำพญากลาง คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001806500
จันทบุรี สอยดาว ปะตง ประไพคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003321500
ลำพูน เมืองลำพูน ริมปิง คลินิกหมอทวีเวชกรรม 003699300
จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ พลวง คลินิกกระทิงการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003323000
สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม คลินิกตาหมอปภณคลินิกเฉพาะทางจักษุวิทยา 003826700
จันทบุรี เมืองจันทบุรี บางกะจะ คลินิกบุษบาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001816500
สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม คลินิกหมอถาวร-หมอนิรมล 001796100
จันทบุรี แหลมสิงห์ หนองชิ่ม นพมาศคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001816100
สระบุรี หนองแค ห้วยทราย สมคิดคลินิกการแพทย์แผนไทย 003826000
จันทบุรี แก่งหางแมว พวา ภวาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003323300
ลำพูน ป่าซาง ป่าซาง คลินิกเวชกรรมหมอชาญวิทย์ 003699800
จันทบุรี ขลุง ตะปอน คลินิกพัสนีย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003323700
สระบุรี แก่งคอย แก่งคอย คลินิกนายแพทย์สุพล 001794500
จันทบุรี ขลุง ขลุง คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์กนกรัตน์ 003323800
สงขลา หาดใหญ่ คอหงส์ คอหงส์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคไต 004088200
จันทบุรี แหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์ คลินิกสายชนการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003323900
สระบุรี มวกเหล็ก ซับสนุ่น สวัสดิ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003822500
จันทบุรี สอยดาว ทับช้าง รัชนีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003324000
ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง คลินิกทันตกรรมรักฟัน 003702400
จันทบุรี โป่งน้ำร้อน หนองตาคง คลินิกสุทธิดาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003324100
สระบุรี วิหารแดง หนองสรวง นิภาพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003822200
จันทบุรี นายายอาม กระแจะ คลินิกพงษ์เทพคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003324200
เพชรบูรณ์ เขาค้อ ทุ่งสมอ คลินิกสุกัญญาการผดุงครรภ์ 003547800
จันทบุรี ท่าใหม่ เขาวัว คลินิกเครือวัลย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003316300
สระบุรี วิหารแดง หนองสรวง คลินิกทันตกรรมหมอปอ 003821800
จันทบุรี โป่งน้ำร้อน เทพนิมิต อัญชิษฐาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003324300
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา หอรัตนไชย รักษยาคลินิกเวชกรรม 003512200
จันทบุรี มะขาม ท่าหลวง ประทุมคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003324400
สระบุรี วิหารแดง หนองสรวง คลินิกแพทย์สมาน 001794900
จันทบุรี แหลมสิงห์ หนองชิ่ม ชยาดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003324500
สระบุรี วังม่วง คำพราน อารีย์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003821100
จันทบุรี แหลมสิงห์ บางสระเก้า คลินิกราตรีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003324600
สระบุรี วังม่วง แสลงพัน คลินิกสมจิตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001807300
จันทบุรี ขลุง เกวียนหัก คลินิกเกวียนหักการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003324700
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา หอรัตนไชย สุชาติการแพทย์ 003513000
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ท่าช้าง ศิริการคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003324800
สระบุรี เสาไห้ ม่วงงาม คลินิกแพทย์แผนไทยราชาวดี 003820100
จันทบุรี เมืองจันทบุรี เกาะขวาง คลินิกนาวีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003324900
สระบุรี เสาไห้ หัวปลวก รัตนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001806700
จันทบุรี สอยดาว ทับช้าง วาสนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003325000
สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม จำลองทันตแพทย์คลินิก 003826800
จันทบุรี โป่งน้ำร้อน เทพนิมิต คลินิกสุทธิดาการผดุงครรภ์ สาขาบ้านแหลม 003325100
ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง โจอี้ คลินิกทันตกรรม 003704100
จันทบุรี ขลุง มาบไพ วราคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003325200
สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม คลินิกนายแพทย์พนัส 001796200
จันทบุรี แหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์ นภาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003325300
ยะลา เบตง เบตง คลินิกแพทย์ไพบูลย์ศักดิ์ 003658000
จันทบุรี แก่งหางแมว เขาวงกต ประภาพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003325400
สระบุรี แก่งคอย ทับกวาง คลินิกจีระพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003824500
จันทบุรี สอยดาว สะตอน เก่ง เกด คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003325500
ยะลา เบตง เบตง คลินิกแพทย์ทับทิม 003658100
จันทบุรี สอยดาว ปะตง รัตติกาญจน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003325600
สระบุรี แก่งคอย แก่งคอย สถานพยาบาลอภิณพเวชกรรม 003823400
จันทบุรี สอยดาว ทรายขาว ขวัญหทัยคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003325700
สระบุรี มวกเหล็ก มวกเหล็ก คลินิกทันตแพทย์สิริพร 003823300
จันทบุรี แหลมสิงห์ พลิ้ว ฉัตราภรณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003326200
สระบุรี มวกเหล็ก หนองย่างเสือ วรัชยากรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003822900
จันทบุรี โป่งน้ำร้อน เทพนิมิต บ้านแหลมคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003326300
สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ พุแค วรรณพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003820000
จันทบุรี นายายอาม วังโตนด คลินิกปราโมทย์การผดุงครรภ์ 003326800
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกตา 001798900
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ ภูริตา คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 003327700
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกหมอชิตพงษ์ 001799200
จันทบุรี แหลมสิงห์ พลิ้ว คลินิกพรพิมลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003325800
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกหมอธี 001799300
จันทบุรี แหลมสิงห์ ปากน้ำแหลมสิงห์ คลินิกโสภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003325900
ยะลา เบตง เบตง คลินิกแพทย์นฤมล 003658200
จันทบุรี แหลมสิงห์ พลิ้ว บ้านก้อยคลินิก คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003326100
สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม คลินิกแพทย์ศิริศักดิ์บุญรักษา 003826600
จันทบุรี มะขาม มะขาม ธนกรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003326400
สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม คลินิกกระดูกและข้อหมอพงศ์กฤชฯ 003826500
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ท่าช้าง คลินิกปรีชาการแพทย์แผนไทย 003327300
สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม คลินิกอัมพรการแพทย์ 001796000
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกายภาพบำบัด ดร.ปรีชา ปิตานนท์ 003328300
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา หอรัตนไชย คลินิกตา 003513100
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ตลาด สหคลินิกภาวนาปัญญาวิสุทธิ์ 003328400
สระบุรี หนองแค หนองแค คลินิกชุติมาการพยาบาล 003825200
ลำปาง เมืองลำปาง สบตุ๋ย เฉลิม-วัฒนีย์จักษุคลินิก 003141700
สระบุรี หนองแค หนองแค สหคลินิกรวมแพทย์,ทันตแพทย์ 003825000
จันทบุรี นายายอาม วังใหม่ หนองสีงาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003326000
สระบุรี แก่งคอย ห้วยแห้ง คลินิกเสาวลักษณ์การผดุงครรภ์(ชั้น2) 003824400
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกกิตติเวชผดุงครรภ์ 003326500
ยะลา เบตง เบตง คลินิกแพทย์เกสินี 003658500
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ ต้นไทรคลินิกการแพทย์แผนไทย 003327500
สระบุรี มวกเหล็ก ลำพญากลาง สถานผดุงครรภ์คลินิก(ชั้น2) 003823100
จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต คลินิกกายภาพบำบัดบ้านสุขกายสบายใจ 003328000
สระบุรี มวกเหล็ก ลำพญากลาง เทียนทองคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003823000
จันทบุรี แก่งหางแมว แก่งหางแมว คลินิกประกิจผดุงครรภ์ 003326600
สระบุรี มวกเหล็ก ซับสนุ่น อารีรัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003822700
จันทบุรี เมืองจันทบุรี แสลง คลินิกอรสาการผดุงครรภ์ 003326700
ยะลา รามัน โกตาบารู คลินิกโกตาบารูการแพทย์ 003659500
จันทบุรี เมืองจันทบุรี หนองบัว คลินิกมลิวัลย์การแพทย์แผนไทย 003326900
เพชรบูรณ์ เขาค้อ เข็กน้อย คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์พรทิพย์ 003547700
จันทบุรี ขลุง บ่อ คลินิกปราณีการแพทย์แผนไทย 001816800
เพชรบูรณ์ เขาค้อ เข็กน้อย คลินิกสุรีพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003547600
จันทบุรี ขลุง ขลุง คลินิกวุฒิสารการแพทย์แผนไทย 001816700
สระบุรี วิหารแดง วิหารแดง คลินิกแพทย์กฤษณะ 003821700
จันทบุรี เมืองจันทบุรี คลองนารายณ์ คลินิกหมอหวานแพทย์แผนไทย 003327000
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา หอรัตนไชย เจ้าพรหมโพลิคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 003513200
จันทบุรี เมืองจันทบุรี พลับพลา คลินิกสามัคคีการแพทย์แผนไทย 003327100
สระบุรี บ้านหมอ ตลาดน้อย คลินิกสำรวยการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001805600
จันทบุรี เมืองจันทบุรี คลองนารายณ์ คลินิกเกียติวัชร์การแพทย์แผนไทย 003327200
สระบุรี บ้านหมอ บ้านหมอ คลินิกบ้านหมอเวชกรรม 003820600
จันทบุรี เมืองจันทบุรี ท่าช้าง คลินิกระเด่นการแพทย์แผนไทย 003327400
สระบุรี หนองโดน หนองโดน คลินิกสำนักงานแพทย์ 001795300
จันทบุรี เมืองจันทบุรี บางกะจะ เพ็ชรศิริการคลินิกการแพทย์แผนไทย 003327600
ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว พลเทพเวชกรรมคลินิก 003700400
จันทบุรี นายายอาม นายายอาม ภทรพรรณ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 003327800
สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ หน้าพระลาน หน้าพระลานคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003819900
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ คลินิกเทคนิคการแพทย์จันทบุรี 003327900
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา หอรัตนไชย คลินิกเป่าจูเวชกรรม 003514100
จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต สันติธรรมคลินิกกายภาพบำบัด 003328100
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกหมอประจักษ์ 001798800
จันทบุรี แก่งหางแมว ขุนซ่อง คลินิกกายภาพบำบัดลินดา 003328200
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา หอรัตนไชย ทวีวัฒน์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 003514300
จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่ สหคลินิกหมอราเมศ 003328600
สระบุรี พระพุทธบาท เขาวง คลินิกพิกุลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003827100
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกแพทย์สง่า 003344300
สระบุรี หนองแค ห้วยทราย ชุดาพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003825800
ลำปาง เมืองลำปาง สบตุ๋ย คลินิกบ้านทันตแพทย์ 001905800
สระบุรี หนองแค หนองจิก ทัศนันทน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003825500
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกแพทย์จินตนา 003344500
สระบุรี หนองแค หนองปลาหมอ คลินิกกนกวรรณการพยาบาล 003825100
เพชรบุรี ชะอำ ชะอำ คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์เดชา 003523200
สระบุรี แก่งคอย ทับกวาง เจริญพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003824200
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง แพทย์พงษ์ศักดิ์-วิไลวรรณคลินิก 003344600
สระบุรี มวกเหล็ก ซับสนุ่น คลินิกซับสนุ่นการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003822600
พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ท่าโพธิ์ สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 004139300
สระบุรี มวกเหล็ก มวกเหล็ก คลินิกเวชกรรมกรุงเทพมวกเหล็ก 003822300
จันทบุรี ขลุง ขลุง คลินิกเวชกรรม หมอขจีพร 003319600
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประตูชัย คลินิกทันตกรรมสกาวรัตน์-นัฐพงษ์ 003514400
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกแพทย์ชโรม 003344400
สระบุรี วิหารแดง เจริญธรรม คลินิกวิหารแดงการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003821900
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกแพทย์เผดิม 003344700
เพชรบูรณ์ เขาค้อ แคมป์สน คลินิกนพรดาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003547400
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกแพทย์ศักดิ์สิทธิ์ 003344800
สระบุรี วังม่วง คำพราน กาญจนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003821400
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกเวชกรรมแพทย์พรสุข 003345000
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง ชัยเลิศคลินิกสูติ-นรีเวช 003701200
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง นิติพลคลินิกเวชกรรมสาขาปราจีนบุรี 003345100
มหาสารคาม แกดำ แกดำ คลินิกเวชกรรมหมอพิณพาทย์ 003052500
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี บางบริบูรณ์ วุฒิ-ศักดิ์คลินิกเวชกรรมสาขาโลตัสปราจีนบุรี 003345200
สระบุรี พระพุทธบาท พระพุทธบาท คลินิกสำนักงานแพทย์ 001800500
ปราจีนบุรี ประจันตคาม ประจันตคาม คลินิกแพทย์สุทธิรัตน์ 003345300
สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ดนัย 003826300
ปราจีนบุรี ประจันตคาม ประจันตคาม คลินิกรวมแพทย์ 003345400
ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง คลินิกทันตกรรมใบบัว 003703800
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี กบินทร์ หมอแก้วคลินิกเวชกรรม 003345500
สระบุรี หนองแค คชสิทธิ์ คลินิกอัจฉราการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003825300
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ท่าราบ คลินิกทันตกรรมเวชบัณฑิต 003521900
สระบุรี หนองแค ห้วยทราย คลินิกเวชกรรมแพทย์ทวีศักดิ์ 003824900
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี กบินทร์ คลินิกแพทย์จำลอง 003345600
สระบุรี แก่งคอย หินซ้อน กนกพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001807200
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี หนองกี่ คลินิกเวชกรรมแพทย์ธีรวุฒิ 003345700
สระบุรี แก่งคอย แก่งคอย คลินิกฟันสวย 003823800
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี เมืองเก่า คลินิกแพทย์ประสิทธิ์ 003345800
สระบุรี แก่งคอย แก่งคอย แพทย์ประสงค์(รวมแพทย์)คลินิกเวชกรรม 003823600
เพชรบุรี ท่ายาง ท่ายาง คลินิกเวชกรรมหมอสมศักดิ์ 003521400
สระบุรี มวกเหล็ก มิตรภาพ มวกเหล็กคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003822800
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี กบินทร์ ใกล้บ้านคลินิกเวชกรรม 003345900
สระบุรี หนองแซง หนองควายโซ คลินิกหมอนฤมล 003821600
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี หนองกี่ คลินิกเวชกรรมแพทย์ประสิทธิ์สาขานิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี 003346000
ยะลา เบตง เบตง คลินิกหมอปรรณ์เวชกรรม 003658300
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกเวชกรรมเมดิแคร์ 003344900
สระบุรี วังม่วง คำพราน คลินิกแพทย์เอกภพ 003821000
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ท่าตูม คลินิกเวชกรรมหมอชาติวุฒิ 003346200
สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ หน้าพระลาน คลินิกหมอธี 001795600
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ท่าตูม เฟซด็อกเตอร์คลินิกเวชกรรม 003346300
มหาสารคาม แกดำ แกดำ อัญชุลีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003052400
ปราจีนบุรี บ้านสร้าง บ้านสร้าง คลินิกอภิชาติการแพทย์ 003346400
ยะลา รามัน โกตาบารู คลินิกลิลละฮ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003659700
ปราจีนบุรี บ้านสร้าง บ้านสร้าง คลินิกแพทย์ชาติชาย 003346500
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกแพทย์ฉัตรชัย 003828000
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง สุรศักดิ์จักษุคลินิก 003346600
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประตูชัย คลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ 003514500
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกตาหมอกิตติชัย 003346700
สระบุรี พระพุทธบาท ธารเกษม คลินิกแพทย์ไพบูลย์ 001796400
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกผิวหนังหมอชเนศร์ 003346800
ยะลา ยะหา บาโร๊ะ คลินิกปุณยาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003659900
เชียงราย แม่จัน ท่าข้าวเปลือก ศูนย์บริการสาธารณสุขที่2เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก 004108200
สระบุรี แก่งคอย แก่งคอย คลินิกเอกชัยทันตแพทย์ 001803400
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ คลินิกแพทย์อรรถสิทธิ 003348200
สระบุรี วิหารแดง วิหารแดง คลินิกเมืองใหม่การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003822000
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อแพทย์เฉลิมฤทธิ์ 003347700
สระบุรี วังม่วง คำพราน อัมภฤณคลินิกการพยาบาลและการพยาบาล 003821200
เพชรบุรี ท่ายาง ท่ายาง คลินิกเด็กหมอวิริยา คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 003521300
มหาสารคาม แกดำ วังแสง ทองทิพย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003052300
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกแพทย์สึบสิทธิ์ 003347500
สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ หน้าพระลาน คลินิกหมอจินตนา 003819800
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี หนองกี่ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อแพทย์หมอเชวง 003347900
มหาสารคาม แกดำ มิตรภาพ มิตรภาพการผดุงครรภ์ 003052200
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ท่าราบ นิติทันตกรรมคลินิก 003522000
มหาสารคาม นาดูน นาดูน คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ณัฐพล 003052100
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ท่าราบ คลินิกสุรีย์ทันตแพทย์ 003521600
ยะลา ยะหา ยะหา คลินิกจิราภรณ์การพยาบาลและผดุงครรภ์ 003660000
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกแพทย์สมโพชน์แพทย์พรรณิภา 003347000
มหาสารคาม นาดูน พระธาตุ คลินิกณัฐยาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003051800
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง มุสิกาคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรี-เวชกรรมกุมารเวชกรรมศัลยกรรมตกแต่งเวชศาสตร์ฟื้นฟู 003347100
มหาสารคาม นาดูน ดงดวน นาฝายการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003051700
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง แพทย์สนิทคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ 003347300
มหาสารคาม นาดูน นาดูน คลินิกนาดูนการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003051600
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเด็กแพทย์กฤติกา 003347400
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง คลินิกหมอวันชัยเวชกรรม 003699700
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรมแพทย์อุทัย 003347600
มหาสารคาม นาดูน นาดูน คลินิกเวชกรรมหมอเชิดศักดิ์ 003051400
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี กบินทร์ แพทย์สนิท2คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ 003347800
มหาสารคาม นาเชือก ปอพาน จันดาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003051200
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุแพทย์นิภาภรณ์ 003347200
มหาสารคาม นาเชือก สำโรง คลินิกผุสดีการพยาบาล 003051100
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแชง คลินิกมรรยาททันตแพทย์ 003521800
ลำพูน แม่ทา ทากาศ คลินิกเวชกรรมหมอทนุพงษ์ 003701000
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ คลินิกแพทย์วรวิทย์ 003348100
มหาสารคาม นาเชือก นาเชือก คลินิกเวชกรรมหมอธีรชาติ 003050900
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ท่าตูม สหคลินิกหมอสมทัศน์ 003348500
มหาสารคาม นาเชือก นาเชือก คลินิกเวชกรรมหมอปิยะพันธ์ 003050800
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ท่าตูม แพทย์เศกสิทธิ์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกระดูกและข้อ 003348300
มหาสารคาม นาเชือก นาเชือก คลินิกแพทย์จตุรงค์ 003050700
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชแพทย์พิสิฎฐ์ 003348400
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา คลองสวนพลู คลินิกฟันกรุงเก่าทันตกรรม 003514600
เพชรบุรี ชะอำ ชะอำ คลินิกทันตกรรมคลูสไมล 003523100
มหาสารคาม นาเชือก นาเชือก คลินิกหมอปิติ 003050500
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ท่าตูม สหคลินิกเพอร์เฟกต์แลป 003348600
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา คลองสวนพลู คลินิกเทคนิกการแพทย์เอเชีย เมดดิคัล แลบบอราทอรี่ 003514900
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกทันตกรรม 003348700
มหาสารคาม วาปีปทุม หนองแสง กิติพันธ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003050300
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกท.ทหารทันตแพทย์ 003348800
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง คลินิกทันตกรรมหมอฟันลำพูน 003702600
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกเทียนชัยทันตแพทย์ 003348900
มหาสารคาม วาปีปทุม เสือโก้ก ลภัสรดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003050100
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกทันตแพทย์สมเกียรติ 003349000
มหาสารคาม วาปีปทุม หนองแสง นลินรัตน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003050000
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงพระราม คลินิกทันตแพทย์วิรัช 003349200
มหาสารคาม วาปีปทุม หนองแสง คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฟัน 003049500
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฟัน 003349300
ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง คลินิกทันตแพทย์ยิ้มใส 003703400
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกทันตกรรมเบทเทอร์สไมล์ 003349400
มหาสารคาม ยางสีสุราช ยางสีสุราช คลินิกนิจพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003047000
ปราจีนบุรี ประจันตคาม ประจันตคาม คลินิกทันตแพทย์นภาพร 003349700
ยะลา เบตง เบตง คลินิกแพทย์ทนุธรรม 003658400
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแชง คลินิกทันตกรรมเดอะเดนทัลสแคว์ 003522500
ยะลา เบตง เบตง มนต์ชัย-ฐิติรัตน์สหคลินิก 003658800
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ กรอกสมบูรณ์ คลินิกแพทย์ปณิธาน 003348000
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ คลินิกหมออรุณศักดิ์ 001833100
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกอายุรแพทย์ 003346900
มหาสารคาม บรบือ บรบือ คลินิกแพทย์สาธิตา 003044800
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ท่าตูม คลินิกเวชกรรมโนว์แอนด์แคร์ 003346100
มหาสารคาม เชียงยืน กู่ทอง โชติมณีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003044200
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สุจินตนา 003349600
มหาสารคาม เชียงยืน เชียงยืน ขอนแก่นรวมแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 003043600
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี เมืองเก่า คลินิกทันทแพทย์บุญส่ง 003349800
มหาสารคาม วาปีปทุม หนองแสง วนิดาการผดุงครรภ์ 003049600
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี กบินทร์ คลินนิกทันตแพทย์จินตนา 003349900
มหาสารคาม ยางสีสุราช แวงดง ทัศน์ดาวการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003046300
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี บ้านพระ คลินิกทันตกรรมจำนงค์สอาด 003349500
มหาสารคาม เชียงยืน เชียงยืน คลินิกเวชกรรมแพทย์ปริณยะศักดิ์ 003043400
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี หนองกี่ คลินิกทันตกรรมพร้อมยิ้ม 003350000
มหาสารคาม วาปีปทุม หนองแสง คลินิกเวชกรรมแพทย์รัชนีกร 003049300
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี เขาไม้แก้ว คลินิกเขาไม้แก้วการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003351300
ยะลา เบตง อัยเยอร์เวง คลินิกปาตีเม๊าะการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003658900
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี เมืองเก่า รักษาคลินิกทันตกรรม1 003350100
มหาสารคาม บรบือ บรบือ คลินิกหมอสมชาย 003044400
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ หัวหว้า จันทร์เพ็ญคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003351800
มหาสารคาม โกสุมพิสัย หัวขวาง พงษ์สวัสดิ์การแพทย์ 003040800
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ท่าตูม คลินิกเทคนิคการแพทย์นวภัคแล็ป 003352800
มหาสารคาม กันทรวิชัย กุดใส้จ่อ มิตรภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003040100
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ท่าตูม คลินิกทันตแพทย์มานะ 003350200
ยะลา รามัน ท่าธง คลินิกฮาสนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003659600
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ท่าตูม ทันตแพทย์คลินิก 003350300
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด มหาสารคามคลินิกเทคนิคการแพทย์ภัคธิญาณ์ 003037500
ปราจีนบุรี ประจันตคาม โพธิ์งาม คลินิกอิสรภรณ์การพยาบาลและผดุงครรภ์ 003351000
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เกิ้ง คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฟัน 003036600
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ท่าตูม คลินิกทันตกรรมแฮปปี้สไมล์304 003350400
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด วีระศักดิ์เวชกรรมคลินิก 003034600
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ท่าตูม รักษาคลินิกทันตกรรม 003350600
ลำพูน เมืองลำพูน หนองช้างคืน คลินิกหมอชัชวาลย์เวชกรรม 003698900
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ท่าตูม คลินิกทันตกรรมหมอปริญรัตน์ 003350700
มหาสารคาม ยางสีสุราช ยางสีสุราช คลินิกพิมลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003046400
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เนินหอม คลินิกประภารักษ์การพยาบาลและผดุงครรภ์ 003350900
มหาสารคาม บรบือ บรบือ คลินิกทันตกรรมรักยิ้ม 003045200
ปราจีนบุรี ประจันตคาม โพธิ์งาม คลินิกกิ่งกาญจน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003351100
มหาสารคาม เชียงยืน เชียงยืน โนนสมบูรณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003044100
ปราจีนบุรี ประจันตคาม หนองแก้ว นันทิตาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003351200
มหาสารคาม เชียงยืน เชียงยืน เกรียงศักดิ์สหคลินิก 003043700
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ลาดตะเคียน คลินิกนุกูลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003351400
มหาสารคาม โกสุมพิสัย ดอนกลาง ทิพวรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003041900
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี วังท่าช้าง วังท่าช้างคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003351500
มหาสารคาม โกสุมพิสัย หัวขวาง คลินิกศรัญญาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003041600
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ กรอกสมบูรณ์ คลินิกน้ำค้างการพยาบาลและผดุงครรภ์ 003351600
มหาสารคาม กันทรวิชัย โคกพระ วิเชียรการแพทย์ 003038700
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ท่าตูม คลินิกรุ่งอรุณการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003351700
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง ศูนย์โรคกระดูกและข้อลำพูน คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 003701400
ปราจีนบุรี นาดี นาดี คลินิกภิญญาภรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003351900
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด บัวพันธ์แพทย์แผนไทย 003037600
ปราจีนบุรี นาดี นาดี นาดีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003352000
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกทันตกรรมเดอะเด้นท์ 003037200
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี หนองกี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์เอส.เค.ที.แลป 003352600
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกไตเทียมมหาสารคามเวชกรรมเฉพาะทางโรคไต 003035400
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี หนองกี่ กบินทร์บุรี-แล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์ 003352700
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองเหนือ คลินิกหมอนิมิตร 001833200
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี หนองกี่ เจิ้งอันไทย-จีนคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 003353000
มหาสารคาม วาปีปทุม หนองแสง นายแพทย์เสน่ห์คลินิกเวชกรรม 003049200
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี บ้านพระ คลินิกทันตแพทย์สมเกียรติ2 003349100
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ คลินิกเวชกรรมหมอเรืองเดช 002231200
ปราจีนบุรี นาดี ทุ่งโพธิ์ คลินิกการะเกตการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003352100
ยโสธร กุดชุม กำแมด คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์มุกดา 003648600
ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี หนองกี่ นภัสภรณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003352200
พิจิตร ดงเจริญ สำนักขุนเณร เสาวณีย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002890400
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ดงพระราม คลินิก607บ้านหมอไทยการแพทย์แผนไทย 003352300
มหาสารคาม โกสุมพิสัย แห่ใต้ วัฒนพงษ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003042100
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง โกศิลคลินิกการแพทย์แผนไทย 003352400
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ท่าตูม สุภารัตน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003038200
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี บ้านพระ ชุนฮวาไทย-จีนคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 003352900
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด สุรมนตรีคลินิกแลป 003037400
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง คลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกแลปปราจีนบุรี 003352500
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกแพทย์ไพบูลย์ 003034800
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ท่าราบ คลินิกทันตกรรมบ้าน ฟ.ฟัน 003522100
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกหมอจิราพร 003032500
อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ บุ่ง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียม 004139400
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกเวชกรรมเมดิแคร์ 003031700
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ คลินิกทำฟัน 003350500
มหาสารคาม วาปีปทุม นาข่า วารุณีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003049800
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกหมอนิปา 003078700
พิจิตร ตะพานหิน ทับหมัน คะนึงผดุงครรภ์ 002890600
ปัตตานี เมืองปัตตานี จะบังติกอ คลินิกปัตตานีการแพทย์ 003078600
มหาสารคาม ยางสีสุราช นาภู คลินิกประพันธ์พงษ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003046600
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกหมออรุณ 002004700
มหาสารคาม เชียงยืน เหล่าบัวบาน คลินิกหมอโกศลการแพทย์แผนไทย 003044300
ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง คลินิกหมอจุมพล 002005100
มหาสารคาม กันทรวิชัย นาสีนวน ศิริพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003040300
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกหมอโยธิน 003078800
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง บ้านหมอหมวยคลินิกทันตกรรม 003703300
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกโรคผิวหนังหมอภาวิณี 003078900
มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง ลาเดอร์มาคลินิกเวชกรรม ***** 003039000
ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง คลินิกแพทย์อนุชิต 003079000
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด สมพิศคลินิกแลป 003037300
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกหมอพิสรรค์ 003079100
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ณัฐพงศ์ 003037000
ปัตตานี โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ คลินิกหมอภาสกร 003079200
ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง คลินิกทันตกรรมจิตรลดาทันตแพทย์ 003703700
กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว คลินิกทันตกรรมสตอรี่เดนทรัลโฮม 004139500
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกหมอสุรกิจ 003030900
เลย หนองหิน หนองหิน นิกนายแพทย์ยอดลักษ์ 003341500
มหาสารคาม บรบือ บรบือ คลินิกแพทย์วรสิทธิ 003044500
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ต้นมะม่วง คลินิกทันตลักษณ์ทันตกรรม 003522300
มหาสารคาม โกสุมพิสัย เขวาไร่ คลินิกทองใบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003042000
กรุงเทพมหานคร เขตดินแดง ดินแดง ประชาสุขคลินิกเวชกรรม 004131600
ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ น้ำอ้อม คลินิกจาตุรงค์การแพทย์ 001834600
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกแพทย์ศิริวัฒน์ 002005400
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ท่าสองคอน วีระศักดิ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003038300
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู นริศรา-อดิศักดิ์คลินิกแพทย์ 003079300
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกทันตกรรมหมอเพ็ญศิริ 003035700
ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง ศิริชัยจักษุคลินิก 003079400
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตาหมอเพียงใจ 003035100
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิก นพ.ธเนศ-พญ.กรพินธุ์ 003079500
ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง คลินิก ซี-สไมล์ ทันตกรรม 003704000
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกสองหมอ 003079800
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ฉัตรชัย 003033600
ปัตตานี เมืองปัตตานี จะบังติกอ คลินิกหมออนันต์ 003079600
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกหมอโชติธนา 003031400
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกหมอไพบูลย์ 003079700
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด สมศักดิ์การแพทย์ 003030600
ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง คลินิกแพทย์อัษฎา 003079900
พิจิตร ตะพานหิน วังสำโรง พัชราการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002890700
ปัตตานี ยะหริ่ง ยามู คลินิกแพทย์อนันต์ 003080000
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน คลินิกหมอเฉลิมพล-นิภาพร 003047300
ปัตตานี โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ คลินิกหมอเกียรติ 003080100
ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ น้ำอ้อม คลินิกนายแพทย์ปิติสุข 001834900
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกหมอวิสิน 003080200
มหาสารคาม กุดรัง กุดรัง ปัญจาภรณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003043000
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกหมอพรสวัสดิ์ 003080300
ยะลา เบตง เบตง คลินิกศัลยกรรมแพทย์สุกรี 003658600
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกหมอพงษ์ศักดิ์ 003080400
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกทันตกรรมปภัชญา 003036900
ปัตตานี สายบุรี ตะลุบัน คลินิกหมอยะ 003080500
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกแพทย์ศักดิ์ชัยเวชกรรมเฉพาะทางสูตินารีเวช 003035300
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกนพ.สุชาติ-พญ.สุรัสวดี 003080600
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกแพทย์ประวิทย์ 003035000
ปัตตานี สายบุรี ตะลุบัน คลินิกแพทย์ฮัสปาน 003080700
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด ยินดีคลินิกเวชกรรม***** 003033300
ชลบุรี ศรีราชา บ่อวิน คลินิกกายภาพบำบัดบ่อวิน 004139700
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด ศิริรัตน์คลินิก 003032000
กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง ดอนเมือง คลินิกทันตกรรมบ้านหมอเม 004139600
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกการแพทย์แผนไทยศาลาแดง 003649000
ปัตตานี เมืองปัตตานี รูสะมิแล ศักดาคลินิกแพทย์ 003080800
ยโสธร ไทยเจริญ ส้มผ่อ อัจฉริยาภรณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003648500
ปัตตานี เมืองปัตตานี บานา ศิรารักษ์คลินิกแพทย์ 003080900
ยะลา กรงปินัง กรงปินัง คลินิกแพทย์หญิงอุมัยซะ 003660100
ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง แพนคลินิคเวชกรรม 003081000
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน คลินิกเวชกรรมหมอเก่งกาจ 003047900
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกหมอมานพ 003081100
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน คลินิกนายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ 003047700
ปัตตานี เมืองปัตตานี รูสะมิแล คลีนิคสูติ-นารีเวชกรรม หมอราตรี 003081200
มหาสารคาม บรบือ บรบือ สารคามการแพทย์ 003044600
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกนายแพทย์เอ็มนัสรี 003081300
ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ น้ำอ้อม คลินิกนายแพทย์จรุงศักดิ์ 001834800
ปัตตานี เมืองปัตตานี รูสะมิแล เอ-รีน คลินิกเวชกรรม 003081400
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด ธารารินคลินิก ***** 003032600
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกหมออับดุลรอยะ 003081500
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกชัยธวัชการแพทย์ 003032300
ปัตตานี แม่ลาน แม่ลาน คลินิกเวชกรรมอับดุลย์การแพทย์ 003081600
ยโสธร เลิงนกทา สามแยก อุ่น อุ่น คลินิกเทคนิคการแพทย์ 003648800
ปัตตานี ยะหริ่ง ยามู แพทย์หญิงณิฌา คลินิกเวชกรรม 003081700
ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ น้ำอ้อม คลินิกนายแพทย์ปิติสุข2 003867200
ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง ภาวนา-มนชิตคลินิกเวชกรรม เฉพาะทาง ตา หู คอ จมูก 003081800
ยโสธร กุดชุม คำน้ำสร้าง คลินิกเตือนใจการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003647900
กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนนนท์ ประภัศร์คลินิกทันตกรรม 004139800
ยโสธร ทรายมูล ทรายมูล คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตติยา 003647600
ปัตตานี เมืองปัตตานี รูสะมิแล รักษยาคลินิกเวชกรรม 003082000
มหาสารคาม วาปีปทุม หนองแสง บังอรการผดุงครรภ์ 003049700
ปัตตานี หนองจิก บ่อทอง คลินิกหมอจีระศักดิ์ 003082200
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ก้ามปู คลินิกสังวาลย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003048400
ปัตตานี โคกโพธิ์ นาประดู่ คลินิกนายแพทย์ฮาเรศ 003082300
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน คลินิกแพทย์หญิงศิริลักษณ์คลินิกเวชกรรม 003047600
ปัตตานี โคกโพธิ์ นาประดู่ คลินิกนาประดู่การแพทย์ 003082100
มหาสารคาม เชียงยืน เชียงยืน คลินิกนายแพทย์พงศ์ 003043200
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกหมอนุสรัตน์ 003082400
มหาสารคาม โกสุมพิสัย เขวาไร่ อนุภาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003041800
ปัตตานี เมืองปัตตานี รูสะมิแล โชติรักษ์คลินิกศัลยกรรม 003082500
ลำพูน ป่าซาง ปากบ่อง สบทาคลินิกเวชกรรม 003700600
ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง มะกรูดคลินิกเวชกรรม 003082600
มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง สกินแคร์คลินิกเวชกรรม ***** 003039100
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกหมอรช 003082700
มหาสารคาม กันทรวิชัย โคกพระ เจษฐาเวชกิจคลินิค 003038800
ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง คลินิกหมอรัญชนก 003082800
ชลบุรี ศรีราชา หนองขาม ศูนย์ประกันสุขภาพ สาขาหนองค้อ 001375410
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกชวน-นัยนา ทันตแพทย์ 003082900
พิจิตร ดงเจริญ วังงิ้ว ชัญญานุชการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002890300
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกดารณีทันตแพทย์ 003083000
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงสายพิณ 003032800
ปัตตานี เมืองปัตตานี รูสะมิแล คลินิกจุฑามาศทันตแพทย์ 003083100
ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง คลินิกวรพจน์ทันตกรรม 003702800
กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ บางซื่อ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมประชาราษฎร์ 004139900
ยโสธร เมืองยโสธร เดิด บ้านยายคลินิก (คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์) 003648700
ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง คลินิกอายุรกรรมหมอมัณฑนา 003081900
ยะลา เบตง อัยเยอร์เวง คลินิกญาดาชุมชน กม.38การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003659000
กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย บางขุนศรี คลินิกวีระชัยทันตแพทย์ 004140000
ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ดงแคนใหญ่ กัญญารัตน์การพยาบาล คลินิกการพยาบาลฯ 003647200
เพชรบุรี ท่ายาง ท่ายาง คลินิกทันตกรรมทันตคลีนิค 003522900
ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ดงแคนใหญ่ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์จันทร์สว่าง 003647000
เลย ผาขาว โนนปอแดง คลินิกยุวดีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003342400
ยโสธร ไทยเจริญ คำเตย คลินิกเพ็ญศรีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003646800
เลย ภูกระดึง ภูกระดึง คลินิกบารมีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003342000
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ห้วยเหนือ สุขเกษมคลินิกเวชกรรม 2 003867900
กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว พันธมิตรรามอินทราคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 004140100
ยโสธร เลิงนกทา สร้างมิ่ง สร้างมิ่งคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003646600
เลย เอราวัณ เอราวัณ คลินิกศรีอัมพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003341300
ยโสธร เลิงนกทา สวาท คลินิกสุรางค์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003646500
กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ลาดยาว สถานพยาบาลเรือนจำกลางคลองเปรม 004140300
ยโสธร เลิงนกทา สามแยก คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์หล่าคำแพง 003646400
กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สนามบิน เอ็มดีสหคลินิก 004140200
ยะลา เบตง เบตง คลินิกกายภาพบำบัด 003659200
แพร่ เมืองแพร่ ป่าแมต สหคลินิก แพร่ ยูดี เมดิคอล 004140400
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกทหาร (การพยาบาลและการผดุงครรภ์) 002328200
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกทันตแพทย์ยงยุธ 003083200
ยโสธร เมืองยโสธร หนองคู คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์หนองคู 003645900
พระนครศรีอยุธยา อุทัย อุทัย โรงพยาบาลเอเชียโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 004140500
ยโสธร เมืองยโสธร ค้อเหนือ คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์นวลฉวี 003645800
เลย ด่านซ้าย โคกงาม คลินิกผกาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003340700
ยะลา กรงปินัง กรงปินัง คลินิกกรงปินังการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003660200
ปัตตานี โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ คลินิกทันตกรรมหมอบ่าว 003083300
ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก คลินิกทันตกรรมเบทเทอร์ 003645200
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู สุริยาทันตแพทย์คลินิก 003083400
ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ดูน คลินิกนายแพทย์ธีระพงษ์ 003868600
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกหมอเป็ดรักษ์ฟัน อาณาจักรทันตกรรมแห่งลังกาสุกะ 003083500
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกทันตกรรม ทันตแพทย์หญิงวนิดา 003644700
กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บางนาเหนือ นครินทร์ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์ดรคไต 004140600
ลำพูน เวียงหนองล่อง วังผาง คลินิกเวชกรรมหมอสุกิจ 003700000
ปัตตานี โคกโพธิ์ นาประดู่ คลินิกทันตกรรม หมอโก๋ทันตคลินิก 003083700
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกทันตกรรม ทันตแพทย์อำนวยศิลป์ 003644400
ปัตตานี สายบุรี ตะลุบัน คลินิกทันตกรรม หมอลัน 003084000
ยโสธร กุดชุม กุดชุม คลินิกแพทย์หญิงกัญญาภัค 003643600
ปัตตานี ยะรัง ปิตูมุดี คลินิกธนาทิพย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003084200
ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง คลินิกเด็กแพทย์หญิงลักษมี 003643400
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกทันตกรรม ณ สายบุรี 003083900
ลำพูน เวียงหนองล่อง วังผาง คลินิกวังผางเวชกรรม 003700100
ปัตตานี เมืองปัตตานี รูสะมิแล คลินิกทันตกรรม หมอตี Dental Room 003084100
ยโสธร เมืองยโสธร ตาดทอง สีมา เอ็มอาร์ไอ สาขายโสธร คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 003643100
ปัตตานี โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ เอ็มซีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003084300
ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย กำแพง คลินิกนายแพทย์ธนศักดิ์ 003868100
ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง โรงเหล้าคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003084400
ยโสธร เมืองยโสธร เขื่องคำ คลินิกนายแพทย์ณรงเดช 003642900
ปัตตานี เมืองปัตตานี รูสะมิแล คลินิกทันตกรรม หมอหนิง 003083800
ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ดูน คลินิกนายแพทย์ชลอ 002292300
ปัตตานี ทุ่งยางแดง น้ำดำ มูรณีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003084600
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกเวชกรรมเมดิแคร์ 003642700
ปัตตานี ยะหริ่ง ยามู หลังวังคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003084700
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน คลินิกสุทัศน์การแพทย์แผนไทย 003048800
ปัตตานี สายบุรี ตะลุบัน นิเฮงคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003084500
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน คลินิกเวชกรรมหมอธีรพล 003047800
ปัตตานี สายบุรี มะนังดาลำ มะนังคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003084900
ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ดูน คลินิกนายแพทย์รณชัย 003868700
ปัตตานี ยะรัง ยะรัง คลินิกดารณีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003085000
มหาสารคาม เชียงยืน เชียงยืน ระเบียบการผดุงครรภ์ 003043800
ปัตตานี เมืองปัตตานี ปุยุด อัลมุมีนีนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003085100
ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน คลินิกหมอสมคิด 003869400
ปัตตานี ปะนาเระ ปะนาเระ ซูดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003085200
ลำพูน บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง คลินิกเวชกรรมหมอสาริกข์ 003700900
ปัตตานี เมืองปัตตานี ตันหยงลุโละ กรือเซะคลิกนิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003085300
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง สูติ - นรีเวชคลินิก 003701700
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแชง คลินิกทันตกรรมหมอแก้วทันตแพทย์ 003522600
ยโสธร เมืองยโสธร สำราญ กพ.พรรธิภาคลินิกกายภาพบำบัด 003648900
ปัตตานี ทุ่งยางแดง พิเทน ควนคลินิกการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ 003085400
ยโสธร เมืองยโสธร นาสะไมย์ กุลวีณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003648200
ปัตตานี เมืองปัตตานี ตันหยงลุโละ คลินิกคอลีเยาะห์ (ซู) การพยาบาล และการผดุงครรภ์ 003085500
ยโสธร คำเขื่อนแก้ว แคนน้อย คลินิกเปี่ยมจิตต์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003648000
ปัตตานี เมืองปัตตานี ปุยุด คลินิกกะด๊ะห์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003084800
ยโสธร คำเขื่อนแก้ว นาคำ คลินิกประภัสสร การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002157400
ปัตตานี เมืองปัตตานี บาราโหม คลินิกอัยยูบการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003085600
ยโสธร เลิงนกทา สามแยก คลินิกรัตนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003646300
ปัตตานี โคกโพธิ์ ทรายขาว ทรายขาวคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003085700
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกทันตกรรม ชัชวาลทันตแพทย์ 003644200
ปัตตานี เมืองปัตตานี บานา บานาอินเตอร์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003085800
ยโสธร เมืองยโสธร สำราญ นิติพลคลินิกเวชกรรมสาขาบิ๊กซียโสธร 003642500
ปัตตานี เมืองปัตตานี จะบังติกอ จินะห์คลินิกการผดุงครรภ์ 003086700
พิจิตร ดงเจริญ สำนักขุนเณร วารีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002890100
ปัตตานี เมืองปัตตานี ปุยุด คลินิกอาดัมการผดุงครรภ์ 003087000
มหาสารคาม ยางสีสุราช ขามเรียน กัลยาณีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003046200
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกน้ำใสชันสูตร 003087500
มหาสารคาม โกสุมพิสัย วังยาว สุรศักดิ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003041500
ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง ปัตตานีเมดิคอลแล็บ 003087600
มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง คลินิกทันแพทย์ธันยาพร 003039400
ปัตตานี โคกโพธิ์ ป่าบอน ก๊ะย๊ะคลินิกแพทย์แผนไทย 003087800
ลำพูน เมืองลำพูน เหมืองจี้ คลินิกหมอสันติเวชกรรมเฉพาะทางอายุรกรรม 003702200
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรม รอ.นพ.วิน (2510) 002928700
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด ธีรวัฒน์ทันตแพทย์ 003035500
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมสระบัวการแพทย์ 002932900
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกเวชกรรมหมอศิวบูลย์ ***** 003034200
ปัตตานี มายอ ลางา นัสวาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003085900
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกแพทย์ศรินยา 003032700
ปัตตานี แม่ลาน แม่ลาน คลองทรายคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003086000
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง คลินิกสถาพรทันตกรรม 003702500
ปัตตานี หนองจิก บ่อทอง บ้านนมคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003086200
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด สุวิทย์การแพทย์ 003031200
ปัตตานี ยะหริ่ง ยามู ต่วนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003086500
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกเวชกรรมชัยการแพทย์ 003031100
ปัตตานี โคกโพธิ์ นาประดู่ พรรณีการผดุงครรภ์ 003087200
ยโสธร ป่าติ้ว โคกนาโก คลินิกนิรันต์-ยุพารัตน์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003648400
ปัตตานี โคกโพธิ์ ทรายขาว คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์บ้านทรายขาว 003086100
ยโสธร ทรายมูล นาเวียง คลินิกฤทัยรัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003647800
ปัตตานี ยะหริ่ง ราตาปันยัง วาวา ( เมาะซู )คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003086300
ยโสธร ทรายมูล ทรายมูล คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์บัวดิน 003647700
ปัตตานี ยะรัง ปิตูมุดี คลินิกมารียะห์การผดุงครรภ์ 003086600
ยโสธร ทรายมูล ทรายมูล คลินิกเวชกรรมนายแพทย์มานะ 003644100
ปัตตานี ทุ่งยางแดง ตะโละแมะนา พรทิพย์คลินิกการผดุงครรภ์ 003086900
เพชรบูรณ์ หล่มสัก ปากช่อง คำหล้าการผดุงครรภ์ 003546700
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ พงศ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม 002929000
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง คลินิกทันตกรรมวงศ์วิสุทธิ์ทันตแพทย์ 003702700
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ อิสรีย์เอสเทติกคลินิกเวชกรรม 002930000
ลำพูน เมืองลำพูน ประตูป่า คลินิกธมนการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003704200
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ ดลลชาคลินิกเวชกรรม 002932500
มหาสารคาม กุดรัง กุดรัง ประทุมทองคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003042900
ปัตตานี โคกโพธิ์ ช้างให้ตก คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์บ้านช้างให้ตก 003086400
มหาสารคาม ชื่นชม กุดปลาดุก บุญชาติการผดุงครรภ์ 003042300
ปัตตานี เมืองปัตตานี ปุยุด คลินิกกะซะห์การผดุงครรภ์ 003086800
ศรีสะเกษ ไพรบึง สำโรงพลัน คลินิกหมอจาตุรงค์ 003869500
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกสมพิศกายภาพบำบัด 003087300
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด สหคลินิกนรรธพร 003038500
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู คลินิกปัตตานีเซ็นทรัลแล็บ 003087400
ลำปาง เมืองลำปาง พระบาท คลินิก สวท เวชกรรม ลำปาง 004085400
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ ธนวรรณคลินิกเวชกรรม 002929300
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เกิ้ง คลินิกทันตกรรมบ้านฟันใส 003036000
นครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจรเข้ คลินิกเวชกรรมแพทย์ยศสินี 002930600
ยะลา เบตง อัยเยอร์เวง ไลลาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003659100
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ นิติพลคลินิกเวชกรรม สาขานครปฐม 002931300
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกเวชกรรมหมอเสาวลักษณ์ 003034500
ปัตตานี เมืองปัตตานี อาเนาะรู ประสานคลินิกแลบ 003087700
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด นิติพลคลินิกเวชกรรมสาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ***** 003033900
ปัตตานี ยะหริ่ง มะนังยง คลินิกตูแวยะการแพทย์แผนไทย 003087900
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกเวชกรรมหมอชวลิต 003033500
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ท่าราบ คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สาโรจน์ 003522700
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกเวชกรรมแพทย์วิชิต 003032400
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์ธีรพล 002928500
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด แพนคลินิกเวชกรรม ***** 003032200
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ บ้านหมอฟรุ๊ทคลินิกเวชกรรม 002928900
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด ปัญญาการแพทย์ 003032100
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมการแพทย์หมอมินท์ 002929100
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกหมอกิตติศักดิ์-โศรยา 003031600
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมวิชัยการแพทย์ 002930800
ยะลา รามัน กายูบอเกาะ คลินิกแพทย์รอซาลี 003659300
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมหมอมานัส 002931600
ยโสธร มหาชนะชัย ฟ้าหยาด คลินิกการแพทย์แผนไทยฟ้าหยาด 003649200
นครปฐม เมืองนครปฐม สนามจันทร์ คลินิกสีชมพูเวชกรรม 002929200
ยโสธร ทรายมูล ทรายมูล มรกต มูลสาร (หมอโจ๋) การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003648100
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง หน่วยบริการธาลัสซีเมีย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(ศวป) 004109300
ยโสธร ค้อวัง ฟ้าห่วน คลินิกวิจิตตาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003646900
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ วุฒิ-ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม สาขานครปฐม 2 002929800
ยะลา ยะหา ยะหา คลินิกทินกรการแพทย์ 003659800
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี หาดเจ้าสำราญ เจ้าสำราญคลินิก คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003523700
ยโสธร เมืองยโสธร สำราญ คลินิกอำพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003645400
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี คลองกระแชง คลินิกทันตกรรมสไมลคอร์เนอร์ 003523400
ยโสธร เมืองยโสธร เขื่องคำ คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์สมจิตร 003645300
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมใจดีอำเภอเมือง 002932400
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกทันตกรรม ฟ.ฟัน 003644600
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์ชัยรัตน์ 002933200
ศรีสะเกษ ขุนหาญ สิ สุขเกษมคลินิกเวชกรรม ขุนหาญ 003869600
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ท่าราบ คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สมเกียรติ 003523300
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง กรวินคลินิกเวชกรรม 003643000
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ พรเกษมคลินิกเวชกรรมนครปฐม 002930300
เพชรบูรณ์ หล่มสัก สักหลง คลินิกสุภาณีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003546300
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมพฤกษาการแพทย์ 002931900
เพชรบูรณ์ หล่มสัก บ้านติ้ว คลินิกธณัฎฐ์ชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003546100
ปัตตานี เมืองปัตตานี สะบารัง คลินิกหมอโป้งทันตกรรม 003083600
ลำพูน แม่ทา ทาปลาดุก คลินิกเวชกรรมหมอพลศักดิ์ 003699500
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ดอนยาง พัชรีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003523800
เพชรบูรณ์ หล่มสัก น้ำชุน คลินิกสำราญการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003545700
เลย ภูหลวง ภูหอ คลินิกช่อเพชรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003341900
เพชรบูรณ์ หล่มสัก หนองไขว่ คลินิกไพรัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003545500
เลย ด่านซ้าย ด่านซ้าย พี.เคลินิกเวชกรรม 003340600
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน คลินิกหมอปริญญา 003047200
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี บ้านหม้อ เฟื่องฟูคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003523600
ลำพูน เมืองลำพูน อุโมงค์ คลินิกเวชกรรมวีรยุทธการแพทย์ 003700300
เลย ภูเรือ สานตม คลินิกสานตมการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003340400
มหาสารคาม ยางสีสุราช นาภู คลินิกเหล่าหมากดำการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003046500
เลย ปากชม เชียงกลม คลินิกสายเพชรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003340000
มหาสารคาม ยางสีสุราช ยางสีสุราช คลินิกเวชกรรมนายแพทย์อรรถวุฒิ 003045800
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ อัลโทเนียล ๒ คลินิกเวชกรรม 002933100
มหาสารคาม เชียงยืน เชียงยืน คลินิกหมอวีรยุทธ 003043300
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี โพไร่หวาน คลินิกทันตกรรมรักษ์ยิ้ม 003523500
ศรีสะเกษ ขุนหาญ สิ ธรรมรักษ์คลินิกเวชกรรม 003869700
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ ราชเทวีคลินิกเวชกรรม สาขานครปฐม 002933000
มหาสารคาม กันทรวิชัย โคกพระ คลินิกแพทย์กัมพล 003038900
เลย ท่าลี่ โคกใหญ่ คลินิกจีระพรรณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003339700
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง ลำพูนจักษุคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 003701300
เลย นาด้วง นาดอกคำ คลินิกกานต์ธิดาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003338600
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกหมอประวีณ 003031900
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมวโรดมคลินิก 002933500
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก 003701500
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ สบายใจคลินิกเวชกรรม 002933600
เพชรบูรณ์ หล่มสัก บ้านหวาย สุรินทร์ผดุงครรภ์ 003547000
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ ไพศิษฐ์คลินิกเวชกรรม 002933700
เพชรบูรณ์ หล่มสัก น้ำก้อ คลินิกขจรศักดิ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003545400
นครปฐม เมืองนครปฐม สนามจันทร์ คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ประยูร 002933800
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์วาสนา 003048000
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมรักษ์เด็ก 002934100
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน ธิมาพรคลินิกเวชกรรม ***** 003047500
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมส่งแสงเวชการ 002934800
มหาสารคาม เชียงยืน เชียงยืน คลินิกเวชกรรมหมอสุริยาวุธ 003043500
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น ศิลปากร 002934400
มหาสารคาม กันทรวิชัย นาสีนวน บ้านทันการผดุงครรภ์ 003039900
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมวินัยการแพทย์ 002934600
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกทันตกรรมสไมล์ 003036500
นครปฐม เมืองนครปฐม พระประโทน สุขภาพคลินิกเวชกรรม 002934900
ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ หนองม้า คลินิกนายแพทย์เอกอนันต์ 003869800
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ วิวัฒน์คลินิกเวชกรรม 002935000
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เกิ้ง คลินิกทันตกรรมบ้านรักฟัน 003036100
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เฉลิมชัยคลินิกเวชกรรม 002935100
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด พฤกษาคลินิกเวชกรรม สาขามหาสารคาม ***** 003034100
นครปฐม เมืองนครปฐม สนามจันทร์ คลินิกเวชกรรมหมอทินกร 002935200
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด วุฒิ-ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์***** 003033800
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์เผด็จ 002935300
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ คลินิกรัชดาพร-พนมเกียรติ 003869900
นครปฐม เมืองนครปฐม พระประโทน คลินิกเวชกรรมหมอถวัลย์ 002935400
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด ณัฐพลคลินิกเวชกรรม ***** 003033000
นครปฐม เมืองนครปฐม พระประโทน หมอฮาร์เจริญคลินิกเวชกรรม 002935700
ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ดงแคนใหญ่ คลินิกบ้านแคนการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003647300
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ พินิจ-อัมพร คลินิกเวชกรรม 002935900
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกแพทย์หญิงกาญจนา 003642300
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ หมอจริยาคลินิกเวชกรรม 002936100
ลำพูน บ้านโฮ่ง เหล่ายาว คลินิกเวชกรรมหมอธีรศักดิ์ 003698800
นครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจรเข้ วุฒิ-ศักดิ์ คลินิกเวชกรรม สาขาบิ๊กซีนครปฐม 002936200
เพชรบูรณ์ หล่มสัก บ้านติ้ว คลินิกเสาวนีย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003545300
เลย นาด้วง นาดอกคำ คลินิกรักสุขภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003338400
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน สมพรการผดุงครรภ์ 003048300
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางนัทพันธุ์-ธนิกานต์ คลินิก 002936900
มหาสารคาม บรบือ บรบือ นิพาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003045400
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ วงศ์ษฎาคลินิกเวชกรรม สาขานครปฐม 002936500
มหาสารคาม เชียงยืน เชียงยืน คลินิกนายแพทย์ธนนิตย์ 003043100
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกหมอตาบุญเพ็ญ-อัมพร คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 002937200
มหาสารคาม กุดรัง กุดรัง คลินิกแพทย์หญิงอัญชลี 003042800
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์วัฒนา 002937100
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม แวงน่าง คลินิกวิภาวดีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003038000
นครปฐม เมืองนครปฐม พระประโทน คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง-นายแพทย์เทียม 002937800
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เกิ้ง คลินิกทันตกรรมสุชาติทันตแพทย์ 003036700
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเอ็มอาร์ไอ เซ็นเตอร์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 002938100
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง ลำพูนคริสเตียนคลินิกเวชกรรม 003699600
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง หู คอ จมูก แพทย์พูนศักดิ์ 002938200
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คริสตัลคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางผิวหนัง ***** 003035200
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอดวงพล 002938300
ยโสธร เมืองยโสธร ดู่ทุ่ง ธิติสุดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003645500
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์พิณพร-แพทย์ประชา 002938600
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกทันตกรรม ยิ้มหวาน 003645000
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางโรคหัวใจแพทย์ชิเทพ 002938800
พิจิตร ดงเจริญ วังงิ้ว คลินิกขวัญยืนการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002890500
นครปฐม เมืองนครปฐม สนามจันทร์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์สุขุม 002938400
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ คลินิกนายแพทย์ชวลิต 003870000
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางชวณิชย์การแพทย์ 002940100
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง คลินิกธีระทันตแพทย์ 003702900
เพชรบุรี เขาย้อย บางเค็ม คลินิกบุญยิ่งการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003526300
เพชรบูรณ์ เขาค้อ แคมป์สน คลินิกชุลีพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003547300
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอปัญญา หู คอ จมูก 002938900
พิจิตร ตะพานหิน วังหว้า พักตร์วิภาการพยาบาลและการผดงุครรภ์ 002890800
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสถาพรจักษุแพทย์ 002940700
มหาสารคาม บรบือ บรบือ คลินิกแพทย์ปาลิดา 003045000
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชหมอพีรพล 002939000
มหาสารคาม ชื่นชม หนองกุง รัตนาภรณ์การพยาบาล 003042600
เลย เชียงคาน บุฮม คลินิกเยาว์มยุดาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003338200
มหาสารคาม ชื่นชม เหล่าดอกไม้ พิมพ์พิลัยการพยาบาล 003042500
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ แพทย์สมศักดิ์คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 002939300
มหาสารคาม ชื่นชม เหล่าดอกไม้ มณีการผดุงครรภ์ 003042400
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอนวรัตน์ 002941100
มหาสารคาม โกสุมพิสัย หนองเหล็ก นาล้อมการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003041700
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางรังสรรค์การแพทย์ 002939900
มหาสารคาม โกสุมพิสัย หัวขวาง คลินิกหมอสุพจน์ 003040900
นครปฐม เมืองนครปฐม สนามจันทร์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางวสุการแพทย์ 002942100
มหาสารคาม โกสุมพิสัย หัวขวาง คลินิกหมอวิศิษฐ์ 003040700
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุ คลินิกตา นพ.กฤต พญ.ดวงกมล 002940000
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ คลินิกตาหมอบู 003870100
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง คลินิกนายแพทย์ณัฐวุฒิ 002939700
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกทันตกรรมเพ็ญนภาทันตแพทย์ 003036200
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเทิดศักดิ์จักษุแพทย์ 002940500
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกรัชนีกรทันตแพทย์ 003035900
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอชัยพจน์ 002941000
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด คลินิกหมอกิติยาเวชกรรมทั่วไป 003033400
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมแพทย์สุธัญญาเฉพาะทางกุมารเวชกรรม 002941400
ลำพูน เมืองลำพูน บ้านแป้น บ้านแป้นคลินิกเวชกรรม 003699100
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์ธีรชัย 002940200
ยโสธร เลิงนกทา สามแยก คลินิกการแพทย์แผนไทยเพชรโอสถ 003649100
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสุเมธคลินิก 002940400
ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ดงแคนใหญ่ คลินิกมนัชยาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003647100
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางจักษุแพทย์อรอร 002940800
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกทันตกรรม วีระทันตแพทย์ 003644900
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกแม่และเด็ก(คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง) 002941200
ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง คลินิกนิคมการแพทย์เวชกรรม 003699400
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางศัลยกรรม สมชายการแพทย์ 002941500
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารฯ แพทย์หญิงธนาพร 003643900
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอธนาชัย 002942200
ยโสธร เลิงนกทา สามแยก คลินิกแพทย์หญิงปวีณา 003643800
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตรีรัตน์-ดารารัตน์ 002941700
เพชรบูรณ์ หล่มสัก น้ำชุน นภารัตน์การผดุงครรภ์ 003547100
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกผิวหนังหมอชัชวาล 002941800
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ พัชรีจักษุคลินิก 001833700
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ สุนทรการแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเด็ก 002941900
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกหมอทรงศักดิ์ 003642200
เพชรบุรี ท่ายาง หนองจอก คลินิกศิรินทร์ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003524900
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ คลินิกเด็กหมอสถาพร 003870200
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางเปียทิพย์การแพทย์ 002941600
เพชรบูรณ์ หล่มสัก หนองไขว่ คลินิกบังอรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003546400
เลย เชียงคาน ปากตม คลินิกบ้านกลางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003338100
ลำพูน แม่ทา ทาขุมเงิน หมอเจตน์คลินิกเวชกรรม 003701100
เลย เชียงคาน บุฮม คลินิกคกเลาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003337800
เพชรบูรณ์ หล่มสัก บ้านติ้ว คลินิกกนิฐาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003545200
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมยิ้มใส 002942500
เพชรบูรณ์ หล่มสัก บ้านโสก คลินิกนิภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003545100
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมแอทเดนทิสท์ 002942600
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน พยัคฆ์คลินิกเทคนิคการแพทย์ 003049000
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมไพสิทธิ์ทันตแพทย์ 002942800
ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง ภาสกร-กฤติกา คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์และจักษุ 003702300
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมรักยิ้ม 002942900
มหาสารคาม ยางสีสุราช ยางสีสุราช พิศสมัยการพยาบาล 003046100
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมสไมล์แกลเลอรี่ 002943100
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง คลินิกเทคนิคทันตกรรม 003703000
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมนเรศทันตแพทย์ 002943200
มหาสารคาม โกสุมพิสัย หัวขวาง คลินิกทันตกรรมฟันสวย 003041400
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน 002943400
ลำพูน เมืองลำพูน อุโมงค์ วีระชัยคลินิกเวชกรรม 003699000
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมอรพินท์ทันตแพทย์ 002943500
มหาสารคาม กันทรวิชัย ขามเรียง พงษ์เพชรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003040200
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมธารวิทย์ 002943600
มหาสารคาม กันทรวิชัย ท่าขอนยาง คลินิกทันตกรรมบ้านหมออ๋อม 003039700
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ ทวิชคลินิกทันตกรรม 002943900
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด บวรจักษุคลินิค 003034700
เพชรบุรี บ้านแหลม บางครก คลินิกแสงทิพย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003524400
กรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา ช่องนนทรี สุขกมลคลินิกเวชกรรม 004088000
นครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจรเข้ คลินิกทันตกรรม ฟ.ฟัน 002944100
นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางเขน มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(คลองประปา) 004087900
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมแพนด้าเดนทิสต์ 002945000
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด วีระศักดิ์การแพทย์คลินิกเวชกรรม 003032900
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมแฟมิลี่เด็นท์ 002946000
มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ตลาด แพทย์พรชัย 003030700
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมอารักษ์ทันตแพทย์ 002944200
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ คลินิกผิวหนังหมอชนนท์ 003870300
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินกทันตกรรมครอบครัว ฟ.ฟัน 002944500
ยโสธร เมืองยโสธร ขั้นไดใหญ่ คลินิกพิสมัยการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003646000
กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ หนองบอน มายเด้นท์คลินิกทันตกรรม สาขาตรงข้ามซีคอน 004140700
ยโสธร เลิงนกทา สามแยก คลินิกทันตกรรม ทันตแพทย์ธวัชชัย 003644800
เลย วังสะพุง โคกขมิ้น คลินิกเณศราการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003335900
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกเวชกรรมนายแพทย์อนุสรณ์ 003643700
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมไพโรจน์ทันตแพทย์ 002944900
ลำพูน บ้านธิ บ้านธิ ชัยยศคลินิกเวชกรรม 003699900
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมสุขภาพฟัน 002945500
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกแพทย์อธิธวัฒน์ 003642100
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ปกรณ์ 002945800
ยโสธร มหาชนะชัย ฟ้าหยาด คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิง ดุสิตา 003642000
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมพีเจ 002945900
เพชรบูรณ์ หล่มสัก บ้านหวาย คลินิกมาลัยลักษณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003545600
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์กิตติพงษ์ 002946100
ลำพูน บ้านธิ บ้านธิ หมอสมสกุลคลินิกเวชกรรม 003700200
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมสไมล์ 002946700
เพชรบูรณ์ หล่มสัก บ้านกลาง คลินิกกรรณิกาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003544900
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมซอยสี่ทันตแพทย์ 002946800
เพชรบูรณ์ หล่มสัก หนองไขว่ คลินิกอารีรัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003544800
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมเฉลิมศักดิ์ 002946200
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ คลินิกหมอวันชัย 003870400
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมมานิต 002946300
เพชรบูรณ์ หล่มสัก บ้านหวาย คลินิกมนต์นภาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003544700
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรม ทันตแพทย์ศิริพร 002946600
เพชรบูรณ์ หล่มสัก ปากช่อง คลินิกนลินีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003544600
เพชรบุรี บ้านแหลม บางขุนไทร คลินิกอรุณรัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003524100
เพชรบูรณ์ หล่มสัก บ้านติ้ว คลินิกบ้านติ้วการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003544500
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมเอส.พี.เด็นท์ 002944800
เพชรบูรณ์ หล่มสัก สักหลง นภาภรณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003544400
เลย วังสะพุง หนองหญ้าปล้อง คลินิกดวงมณีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003334600
ลำพูน ลี้ ลี้ คลินิกเวชกรรมแพทย์เผ่าพงศ์ 003700500
เลย วังสะพุง หนองหญ้าปล้อง คลินิกเหมืองแบ่งการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003334400
เพชรบูรณ์ หล่มสัก ปากช่อง คลินิกศราวดีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003544200
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมเด็นทัล วิธ แคร์ (สาขานครปฐม) 002947000
เพชรบูรณ์ หล่มสัก ฝายนาแซง คลินิกเยาวดีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003544100
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ ต้นสนคลินิกทันตกรรม 002947100
เพชรบูรณ์ หล่มสัก ปากดุก มลิวัลย์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003544000
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ประดิษฐ์ 002947300
ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง กานต์ชนกลำพูนคลินิกเวชกรรม 003700700
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรม สุทรรศน์ทันตแพทย์ 002947800
เพชรบูรณ์ หล่มสัก บ้านกลาง คลินิกมธุรสการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 1 003543800
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกทันตกรรมพงษ์ศักดิ์ 002948100
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ คลินิกนายแพทย์ทวีวุฒิ 002249300
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกจัดฟัน คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง 002948200
เพชรบูรณ์ หล่มสัก ปากช่อง คลินิกไพลินการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003543600
นครปฐม เมืองนครปฐม สนามจันทร์ คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง บ้านหมอฟัน 002948300
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองเหนือ คลินิกบ้านหมอชาย 003870500
นครปฐม เมืองนครปฐม ถนนขาด กมลทิพย์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002948600
เพชรบูรณ์ หล่มสัก ท่าอิบุญ คลินิคศิริกานต์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003543400
นครปฐม เมืองนครปฐม ทัพหลวง คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์มุทิกา 002949600
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางกุมารฯ แพทย์ทยาวิชญ์ 003641300
นครปฐม เมืองนครปฐม หนองปากโลง สิษฐพร คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002949800
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกเวชกรรม สำนักงานหมอวีระ 003640500
นครปฐม เมืองนครปฐม หนองปากโลง พิมพาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002949900
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกเวชกรรมนายแพทย์สุเมธี 003639800
นครปฐม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ หุบรักคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002950700
สมุทรสงคราม อัมพวา ปลายโพงพาง ธรรมดีคลินิก การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003715000
นครปฐม เมืองนครปฐม ถนนขาด คลินิกสิริโรจน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002951300
สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง ไชยาทันตแพทย์คลินิก 003714400
นครปฐม เมืองนครปฐม มาบแค คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ศิริศุข 002951400
สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง คลินิกแพทย์ธีรนิตย์ 003713900
นครปฐม สามพราน ตลาดจินดา เปรมใจคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002951600
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ คลินิกหมอธรรมศักดิ์ 003870600
นครปฐม เมืองนครปฐม วังตะกู คลินิกอรุณีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002953900
ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง หมอโภคินคลินิกเวชกรรม 003700800
นครปฐม เมืองนครปฐม ธรรมศาลา คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ต้นสำโรง 002952400
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางมัญ คลินิกทองประเสริฐเวชกรรม 003064700
นครปฐม เมืองนครปฐม สนามจันทร์ คลินิกการแพทย์แผนไทยธัญญลักษณ์ 002957900
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางมัญ คลินิกแพทย์อานันท์สิงห์บุรี 003064600
นครปฐม เมืองนครปฐม ธรรมศาลา คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เสนารักษ์ 002952700
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง สองแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูติ-นรีเวช 003701600
นครปฐม เมืองนครปฐม ดอนยายหอม ทิพย์สิตาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002953300
ยโสธร กุดชุม - คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ไพฑูรย์ 003641600
นครปฐม เมืองนครปฐม ทัพหลวง ธันยพร คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002955700
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง ลำพูนสูติ-นรีเวช คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 003701900
เลย วังสะพุง วังสะพุง สหคลินิกนายแพทย์นพปฎล-นุชนาฏ 003334000
พิจิตร ดงเจริญ สำนักขุนเณร จินดาการพยาบาลและการผุงครรภ์ 002890200
นครปฐม สามพราน ไร่ขิง คลินิกเวชกรรมพุทธมณฑลสาย 5 (หมอนภดล) 002930500
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ คลินิกกระดูกและข้อหมอปิยพงษ์ 003870700
นครปฐม เมืองนครปฐม บ้านยาง ราศีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002953100
สิงห์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี ไบโอแล็บ 003066900
นครปฐม เมืองนครปฐม ดอนยายหอม ดอนยายหอมคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002953200
สิงห์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี คลินิกโปรัตน์ทันตกรรม 002262800
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ นครปฐมแลบ 002956900
สิงห์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี คลินิกหมอเฉลิมเกียรติ 003066800
นครปฐม เมืองนครปฐม ทัพหลวง คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์วรัญญา 002953500
ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง คลินิกรักยิ้มทันตกรรม 003703100
นครปฐม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ บ้านไร่คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002955600
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฟัน 003064100
นครปฐม สามพราน บ้านใหม่ ริดาคลินิกเวชกรรมสาขาสามพราน 002930100
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา ทวีศักดิ์คลินิกทันตกรรม 003063900
นครปฐม สามพราน สามพราน คลินิกเวชกรรมอัตถ์การแพทย์ 002932600
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกหมอตา 003641200
นครปฐม เมืองนครปฐม โพรงมะเดื่อ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์แสงสว่าง 002953800
ลำพูน บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ทองฉัตร 003703200
นครปฐม เมืองนครปฐม วังตะกู บุญยดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002955100
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกเวชกรรม หมอเพ็ญศรี 003640700
นครปฐม เมืองนครปฐม บางแขม สุริยะคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002955200
สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง คลินิกฟันสวย 003714600
นครปฐม เมืองนครปฐม ทุ่งน้อย คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ธชณัฐ 002956000
สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง คลินิกทันตแพทย์แก้วบำรุง 003714300
นครปฐม เมืองนครปฐม ทัพหลวง กาญจนาคลินิกการผดุงครรภ์ 002962300
ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง คลินิกทันตกรรมหมอฟันลำพูน 3 003703500
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเทคนิคการแทย์เซนทรัลแลป 002956600
สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง คลินิกเวชกรรมแพทย์ชัชชัย 003713600
นครปฐม เมืองนครปฐม พระประโทน คลินิกเทคนิคการแพทย์ ภูมิรังสี 002956700
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง คลินิกทันตกรรมครอบครัวรักษ์ฟัน 003703600
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ นพพร คลินิกแลบ 002957300
สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง คลินิกหมอธวัตชัย 003713000
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเทคนิกการแพทย์ บีเคแลบเฮลท์เซ็นเตอร์ 002957600
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองเหนือ สูติ-นรีเวชคลินิกแพทย์หญิงศิริรุ่ง 003870800
นครปฐม เมืองนครปฐม พระประโทน คลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยคริสเตียน 002956400
สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทับยา คลินิกชลธิชาผดุงครรภ์ 003065800
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ สมเกียรติคลินิกการแพทย์แผนไทย 002958000
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา ท็อปแคร์คลินิกเวชกรรม 002262000
นครปฐม เมืองนครปฐม ห้วยจรเข้ คลินิกการแพทย์แผนไทย ปฐมเจดีย์ สาขานครปฐม 002958500
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา พงษ์นรินทร์การแพทย์คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 003063100
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกแพทย์แผนไทย โชคภูมิกฤษฐ์ 002958600
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา หมออิง-หมออิมสหคลินิก 003063000
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ อิงฟ้าฝังเข็มคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 002959100
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกเวชกรรมกระดูกและข้อแพทย์สันติ 003641400
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ คลินิกเทคนิคการแพทย์บีเคแล็บ นครปฐมสาขา2 002957700
สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง แม่กลองคลินิกแลบ 003715400
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ สหคลินิก รีโน เฮลท์ 002959700
สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง แม่กลองกายภาพบำบัดคลินิก 003715100
นครปฐม เมืองนครปฐม สนามจันทร์ สหคลินิก ทีเอ็นซี รีจู 002960000
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ คลินิกหมอภิรดี 003870900
นครปฐม เมืองนครปฐม ทัพหลวง ปราโมทย์ศิริคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002955900
สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง คลินิกแพทย์นิพนธ์ 003713400
นครปฐม เมืองนครปฐม วังตะกู คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์กิโลห้า 002956100
สิงห์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี คลินิกเวชกรรมพูลผล 003066600
นครปฐม เมืองนครปฐม สนามจันทร์ คลินิกเทคนิคการแพทย์ สนามจันทร์ 002956800
เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มสัก คลินิกหมอสองทันตกรรม 003543000
นครปฐม เมืองนครปฐม สนามจันทร์ สหคลินิกศูนย์การแพทย์ทางเลือก 002959600
ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง คลินิกทันตกรรมศลิษา เดนทัลคลินิก ๒ 003703900
นครปฐม เมืองนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เฝิ่น เฮลท์แอนเนเจอร์ สหคลินิก 002959300
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา ไพศาล-วลี คลินิกเวชกรรม 003062600
นครปฐม เมืองนครปฐม มาบแค คลินิกสุพรศรีการผดุงครรภ์ 002961500
สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แม่กลอง คลินิกแพทย์ทองพูน 003713300
นครปฐม เมืองนครปฐม หนองงูเหลือม คลินิกนิภาการผดุงครรภ์ 002961700
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางมัญ คลินิกทันตแพทย์จุฑา 002192700
นครปฐม เมืองนครปฐม หนองดินแดง วีระพงศ์คลินิกการผดุงครรภ์ 002962000
กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด บางพลัด ฟินิกซ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 004086700
นครปฐม สามพราน สามพราน ธันย์ธราวัชรคลินิกเวชกรรม 002932300
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา โปรแล็บ 002191800
นครปฐม เมืองนครปฐม หนองงูเหลือม รีญาคลินิกการผดุงครรภ์ (ซ.2/2543) 002961000
เพชรบูรณ์ หล่มสัก บ้านหวาย คลินิกพันธ์ทิพย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003543200
นครปฐม สามพราน ท่าตลาด วิชัยการแพทย์คลินิกเวชกรรม 002929600
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางกระบือ คลินิกนุชนาถการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003062500
นครปฐม เมืองนครปฐม บ้านยาง สุรีภรณ์คลินิกการผดุงครรภ์ 002962800
ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก คลินิกแพทย์จักราวุธ 003641800
นครปฐม สามพราน ท่าข้าม คลินิกเวชกรรมหมอวิชิต 002929900
ลำพูน เมืองลำพูน ในเมือง คลินิกหมอนิมิตรเวชกรรมเฉพาะทางอายุรศาสตร์ 003701800
นครปฐม สามพราน ท่าตลาด เจษฎาคลินิกเวชกรรม 002930700
สิงห์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี คลินิกหมอจิตอาภา 003066500
นครปฐม สามพราน ท่าข้าม หลุยส์โชเวต์คลินิกเวชกรรม 002929500
สิงห์บุรี อินทร์บุรี อินทร์บุรี คลินิกถนอมการแพทย์ 003066100
นครปฐม สามพราน ไร่ขิง คลินิกเวชกรรมหมอสมพงษ์ 002932100
ชลบุรี ศรีราชา ทุ่งสุขลา คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางตาหมอนีรุชา 004086800
นครปฐม สามพราน บางเตย รมย์รวินท์คลินิกเวชกรรม สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา 002929700
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางมัญ คลินิกแพทย์ชูชัยเวชกรรม 003064900
นครปฐม เมืองนครปฐม หนองปากโลง คลินิกทุ่งหัวพรหมการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002955400
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา คลินิกหมอสมศักดิ์ 003063700
นครปฐม สามพราน ไร่ขิง ณัฐวัฒน์คลินิกเวชกรรม 002931700
สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี บางพุทรา คลินิกหมอวิทิต 003062900
นครปฐม เมืองนครปฐม ถนนขาด คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์กฤษนารี 002948500
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ หญ้าปล้อง คลินิกหมอวิชิต 003871000
นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม คลินิกเวชกรรม เมอร์รี่แคร์ 002932700
สิงห์บุรี บางระจัน สระแจง คลินิกรัชนีกรการผดุงครรภ์ 003061500
นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ คลินิกเวชกรรมเพ็ญนภาคลินิก สาขาบิ๊กซีอ้อมใหญ่ 002932800
ลำพูน เมืองลำพูน อุโมงค์ คลินิกพวงเพ็ญการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003704300
นครปฐม เมืองนครปฐม ตาก้อง สุพรรณีคลินิกการผดุงครรภ์ 002961300
สิงห์บุรี บางระจัน โพชนไก่ คลินิกรินนาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 003061300
นครปฐม สามพราน ท่าตลาด ปริญญาการแพทย์คลินิกเวชกรรม 002934500
ลำพูน เมืองลำพูน มะเขือแจ้ คลินิกบุษบาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003704400
นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ คลินิกเวชกรรมเพ็ญนภาคลินิก 002934200
สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน โพสังโฆ ยุคลคลินิกเวชการ1 002341900
นครปฐม สามพราน ท่าข้าม โรมันเวชกรรมคลินิก 002934300
สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน บางระจัน คลินิกกฤษณาผดุงครรภ์ 002342200
นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ คลินิกเวชกรรมนิตยาการแพทย์ 002934700
ตาก อุ้มผาง อุ้มผาง คลินิกสงกรานต์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003315800
นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ วุฒิศักดิ์คลินิกเวชกรรม สาขาบิ๊กซีอ้อมใหญ่ 002936300
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ คลินิก นพ.ตะวัน-พญ.นงนุช 003871100
นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ ณัชพลคลินิกเวชกรรม 002936400
ตาก สามเงา สามเงา ยันฮีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003315300
เพชรบุรี บ้านแหลม บางแก้ว คลินิกแพนน้อยการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003524500
ลำพูน ลี้ แม่ตืน คลินิกแม่ตืนการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003704500
นครปฐม สามพราน ท่าข้าม คลินิกเวชกรรมแพทย์คมกริช 002933300
ตาก วังเจ้า เชียงทอง คลินิกเวชกรรมแพทย์เอกรินทร์ 003314800
นครปฐม สามพราน บ้านใหม่ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสูตินรีเวชเทียนดัด 002937000
ลำพูน เมืองลำพูน ป่าสัก คลินิกป่าสักการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003704600
เลย เมืองเลย กุดป่อง นิติพงษ์แล็ป 003333600
ตาก แม่สอด ท่าสายลวด ดวงใจคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003314000
นครปฐม สามพราน ท่าตลาด คลินิกสูติ-นรีเวชแพทย์หญิงสรรเสริญคลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 002937300
ตาก แม่สอด พระธาตุผาแดง จริยาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003313700
นครปฐม สามพราน ท่าตลาด คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางวิฑูรย์คลินิก 002937400
ตาก แม่สอด มหาวัน คลินิกกนกวรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003313400
นครปฐม สามพราน ท่าข้าม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสุวรรณการแพทย์ 002938000
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้ คลินิกหมอพนมเกียรติ 003871200
นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอสุมาลี (สามพราน) 002938500
ตาก แม่สอด แม่กุ คลินิกเวชกรรมนายแพทย์กัมพล 003312900
นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางสัมพันธ์บ้านหมอเด็ก 002939200
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ โพธิ์ คลินิกเด็กหมอนิติภรณ์ 003871300
นครปฐม สามพราน ยายชา คลินิกเวชกรรมพาะทางโรคเด็กหมอไพรัช 002937700
ลำพูน ลี้ ป่าไผ่ คลินิกสายฝนการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003704700
เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล เวชวัฒน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003526600
ลำพูน ลี้ ป่าไผ่ คลินิกนวลจันทร์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003704800
นครปฐม สามพราน สามพราน จริยา-ธาดา คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 002939500
ตาก แม่สอด แม่สอด สหคลินิกหมอรณไตร 003311800
เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง วาสนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003525500
ตาก แม่สอด แม่สอด คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์อรนุช 003311500
เลย เมืองเลย น้ำสวย คลินิกนิชราการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003333300
ตาก แม่สอด แม่สอด คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอปราวีณา-หมออติวุธ 003311100
นครปฐม สามพราน สามพราน คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอกัง 002939600
ลำพูน บ้านโฮ่ง ศรีเตี้ย คลินิกอรวรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003704900
นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ บัณฑิตคลินิก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 002940600
ตาก แม่สอด แม่สอด คลินิกหมอธิดารัตน์เวชกรรม 003310100
นครปฐม สามพราน สามพราน คลินิกทันตกรรมธีระ 002942700
ลำพูน แม่ทา ทาปลาดุก คลินิกวิภารัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003705000
นครปฐม สามพราน สามพราน คลินิกทันตกรรมมุมรักฟัน 002943300
ตาก แม่ระมาด ขะเนจื้อ วีนัสคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003309000
นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ คลินิกทันตกรรมวรินทร์ทันตแพทย์ 002943800
ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย กำแพง คลินิกหมอชินดนัย-หมอนันทิยา 003871400
เลย เมืองเลย นาดินดำ คลินิกสมพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003332900
ตาก แม่ระมาด แม่ระมาด คลินิกทันตแพทย์กิตติคุณ 003308400
นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ คลินิกทันตกรรมบ้านรักยิ้มทันตแพทย์ 002272600
เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มสัก คลินิกนายแพทย์วรชาติ 003542100
นครปฐม สามพราน ไร่ขิง คลินิกทันตกรรมยิ้มหวาน 002944400
ยโสธร คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก คลินิกเวชกรรมนายแพทย์สุธี 002163800
นครปฐม สามพราน ท่าข้าม โรมันทันตกรรมคลินิก 002944600
ลำพูน แม่ทา ทาทุ่งหลวง คลินิกอัมพวรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003705100
นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม อาโดนายคลินิกทันตกรรม 002945200
ลำพูน ป่าซาง ท่าตุ้ม คลินิกหนองเกิดการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003705200
นครปฐม สามพราน บางช้าง กฤตพรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002950200
ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย กำแพง คลินิกหมออมรรัตน์ 003871500
นครปฐม สามพราน ไร่ขิง คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทะนงค์ 002953000
ลำพูน แม่ทา ทากาศ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทัศนีย์ 003705300
เพชรบุรี ท่ายาง ท่าคอย คลินิกชาริณีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003525000
ลำพูน แม่ทา ทาปลาดุก คลินิกทากู่รวมใจการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003705400
นครปฐม สามพราน สามพราน คลินิกทันตกรรม บ้านฟันสุขสันต์ 002944300
เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มสัก คลินิกทันตกรรมบ้านรักษ์ฟัน 003542800
เลย เมืองเลย กุดป่อง คลินิกทันตแพทย์หญิงกรัณฑชา 003332100
ตาก วังเจ้า เชียงทอง คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงรุ่งนภา 003315000
เลย เมืองเลย กุดป่อง คลินิกเวชกรรมสุขภาพใจ 003331500
ตาก แม่สอด แม่สอด เอ็น แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 003314300
นครปฐม สามพราน ท่าตลาด คลินิกทันตกรรมไร่ขิง 002944700
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ หนองฉลอง คลินิกบ้านเรา 003871600
นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ คลินิกทันตกรรมดี.ดี.เดนทัล 002945400
ตาก แม่สอด แม่ปะ แม่ปะ แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 003312600
นครปฐม สามพราน ทรงคนอง อัปสรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002950000
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ห้วยเหนือ คลินิกตาหมอนภา 003871700
นครปฐม สามพราน ไร่ขิง คลินิกยุพาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002951200
ตาก แม่สอด แม่สอด เอ็ม ที แลป คลินิกเทคนิคการแพทย์ 003311300
นครปฐม สามพราน บ้านใหม่ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์พรพรหม 002953600
ลำพูน เมืองลำพูน ริมปิง คลินิกสุแก้วการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003705500
นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม คลินิกพรหมฑัตการแพทย์แผนไทย 002958400
ตาก แม่สอด แม่สอด คลินิกพงษ์เทพการแพทย์ 003309300
เลย เมืองเลย กุดป่อง คลินิกนายแพทย์ภาสกร 003331300
ลำพูน เมืองลำพูน ประตูป่า ชัยมงคลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003705600
เพชรบุรี บ้านแหลม บ้านแหลม คลินิกราณีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003524200
เพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มสัก คลินิกนายแพทย์ไกรสุข 003541800
เลย เมืองเลย กุดป่อง คลินิกนายแพทย์กรัณย์ 003330900
ลำพูน เมืองลำพูน บ้านกลาง บ้านกลางคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003705700
เลย เมืองเลย กุดป่อง คลินิกแพทย์หญิงโชติมา 003330600
ยโสธร เมืองยโสธร ในเมือง คลินิกนายแพทย์ศรีสวัสดิ์ 003640600
นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม คลินิกศูนย์ทัตกรรมแนวใหม่ สาย4 002945700
ลำพูน ลี้ แม่ตืน วังมนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003705800
นครปฐม สามพราน ตลาดจินดา จินดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002949500
ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ น้ำอ้อม คลินิกนายแพทย์จิรวัฒน์ 003871800
นครปฐม สามพราน ไร่ขิง คลินิกขวัญประชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002951000
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง จิติพันธ์ทันตแพทย์คลินิก 003833700
นครปฐม สามพราน บ้านใหม่ คลินิกเทียนดัดการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002952000
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ซับสมอทอด คลินิกแพทย์หญิงพิรัณย์รัตน์ 003554300
นครปฐม สามพราน ไร่ขิง กิตติคุณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002956200
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ซับสมอทอด คลินิกประเสริฐทันตแพทย์ 003554400
ระยอง เมืองระยอง มาบตาพุด คลินิกหมอภัทร คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์ โรคไต 004140900
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกแพทย์วิชาญ 001799400
เลย ภูกระดึง ผานกเค้า ชื่นจิตการผดุงครรภ์ 003329900
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกหมอสุเทพ 003828400
นครปฐม สามพราน ท่าตลาด ทันตแพทย์สามพราน คลินิกทันตกรรม 002947600
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกหมอธำรงศักดิ์ 003829200
นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม คลินิกทิพย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002954500
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกหูคอจมูกและภูมิแพ้ 003829400
นครปฐม สามพราน คลองจินดา พัชรีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002955300
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกสุมาลีทันตแพทย์ 001804800
นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม คลินิกการแพทย์แผนไทยปู่พรหมเวชกรรม 002958100
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกทันตกรรมเด็ลทัลแคร์ 003831100
นครปฐม สามพราน ท่าตลาด คลินิกการแพทย์แผนไทยหมออาทิตย์ (หมอโอ้) 002958200
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง คลินิกประเวศการแพทย์ 001778700
กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน คลินิกเวชกรรมกล้วยน้ำไท สาขาพหลโยธิน 004140800
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี พุขาม คลินิกนิระวรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003552100
นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ คลินิกทันตกรรมสุชาติทันตแพทย์ 002947500
เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังโป่ง คลินิกนันท์นภัสการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003553300
เพชรบุรี เขาย้อย ทับคาง คลินิกเพ็ญศรีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003525800
เพชรบูรณ์ วังโป่ง ท้ายดง บุษบงผดุงครรภ์ 003553800
เลย ด่านซ้าย ปากหมัน คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์นาข่า 003329500
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกหูคอจมูกสุวรัญญา 003828200
เลย ภูเรือ ปลาบ่า คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปลาบ่า 003329600
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว นิติพลคลินิกเวชกรรมสาขาสระบุรี 003829000
เพชรบุรี บ้านแหลม แหลมผักเบี้ย เมตตาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003524300
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกตาหมอนิรันดร์ 003830300
เลย ภูเรือ ร่องจิก คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ร่องจิก 001846900
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกหมอฤชา 003830500
เลย หนองหิน หนองหิน คลินิกสุภาวดีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001846300
อ่างทอง เมืองอ่างทอง โพสะ คลินิกแพทย์ณัฐวุฒิ 001778900
เลย เชียงคาน ธาตุ นิศากรการผดุงครรภ์ 001849100
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี สระประดู่ อรนิภาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003552400
นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม การพยาบาลและการผดุงครรภ์วชิรา 002949400
ลำพูน ลี้ นาทราย คลินิกชนัชฌาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003705900
นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ คลินิกถาวรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002950800
อ่างทอง สามโก้ สามโก้ คลินิกสุกัญญาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003734400
เลย เชียงคาน นาซ่าว คลินิกกัลยาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001847000
อ่างทอง เมืองอ่างทอง โพสะ คลินิกวินัยการผดุงครรภ์ 001783900
นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เมืองยิ้ม 002954300
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว พงษ์ศักดิ์คลินิกเวชกรรม 003828300
นครปฐม สามพราน หอมเกร็ด คลินิกสายนต์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002950100
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกหมอวราภรณ์-หมอสมบัติ 003828600
เพชรบุรี เขาย้อย บางเค็ม คลินิกชุติมาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003525900
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกสันติการแพทย์ 003828800
เลย เมืองเลย กุดป่อง คลินิกทันตแพทย์สุพรรณ 001845400
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกเวชกรรมหมอวรัญญู 003828900
เลย เมืองเลย กุดป่อง คลินิกทันตแพทย์ปราโมทย์ 001845100
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว วุฒิ-ศักดิ์คลินิกเวชกรรมสาขาโลตัสฯ 003829100
เพชรบุรี บ้านแหลม บ้านแหลม คลินิกประภาศรีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003524600
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกภ.ณรงค์การแพทย์(อายุรกรรม) 001802500
เลย เมืองเลย กุดป่อง คลินิกนายแพทย์รุ่งเรือง 001843800
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกผิวหนังหมอวีรพันธ์ 001802200
เลย เมืองเลย กุดป่อง สหคลินิกนายแพทย์สุรัตน์-วินิจ 001844800
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว เมลินดา-พิธาคลินิก 004088300
นครปฐม สามพราน ท่าตลาด ศุภมงคลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002951900
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกศิริเวช 003829800
นครปฐม สามพราน บ้านใหม่ อุ่นใจคลินิกกายภาพบำบัด 002956500
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกแพทย์หญิงโศรยา 003829900
นครปฐม สามพราน ท่าข้าม คลินิกรัตนาพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002954100
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง คลินิกแพทย์หญิงพิรานันท์ 003550000
นครปฐม สามพราน คลองจินดา จิตนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002956300
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกหมออุบล 003830600
นครปฐม สามพราน ท่าตลาด คลินิกการแพทย์แผนไทยปฐมมงคล 002958300
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกเวชกรรมหมอนพดล 003830700
นครปฐม สามพราน ไร่ขิง รุจิราคลินิกการพยาบาลและการผดุงครภ์ 002954200
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกหมอนิ่ม 001804000
นครปฐม สามพราน สามพราน สามพรานคลินิกแล็บคลินิกเทคนิคการแพทย์ 002957100
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกทันตกรรมรักฟัน 003831300
นครปฐม สามพราน สามพราน คลินิกเทคนิคการแพทย์ราชพฤกษ์ 002957800
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี โคกปรง คลินิกเพชรดีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003551100
นครปฐม สามพราน กระทุ่มล้ม คลินิกการแพทย์แผนไทยสุขภาพไทย 002958800
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง อุไรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003551500
มุกดาหาร ดงหลวง กกตูม คลินิกแก่งนางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003845000
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกทันตกรรมบ้านหมอฟัน 003831800
เพชรบุรี บ้านแหลม บางตะบูนออก จิราภรณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003524700
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง คลีนิคคุลิกาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003551700
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร มุกดาหารคลินิกแล็บ 003844300
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี บ่อรัง กุลนิดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003551900
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร คลินิกทันตแพทย์วิริยะ 003843300
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกทันตกรรมรักฟัน2 003832700
เพชรบุรี ท่ายาง ยางหย่อง วันเพ็ญคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ท่ายาง) 003525200
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ศาลาแดง คลินิกสมชายการแพทย์ 001778800
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร คลินิกแพทย์หญิงศิริวรรณ 003841700
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ศาลาแดง คลินิกบรรจบการแพทย์ 003833000
เลย เมืองเลย กุดป่อง คลินิกนายแพทย์สุวิชา 001844700
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง คลินิกแพทย์สุธีรพันธ์ 003833200
เลย เมืองเลย กุดป่อง คลินิกนายแพทย์มานะ 001843600
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง แพทย์พยงค์คลินิก 002340300
เพชรบุรี บ้านลาด ตำหรุ คลินิกลดาวัลย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003527200
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง คลินิกนายแพทย์ภาษิต 002305300
เลย เมืองเลย กุดป่อง คลินิกนายแพทย์ธีรพล 001842700
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง คลินิกวิเชียรแล๊บเทคนิคการแพทย์ 003552800
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร คำอาฮวน คลินิกสุปาณีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003844500
เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังโป่ง คลินิกนายแพทย์ศุภสิทธิ์ 003553100
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร คลินิกเวชกรรมหฤทัย 003842300
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ศาลเจ้าโรงทอง คลินิกสมชาติการแพทย์ 001779400
นครปฐม สามพราน ทรงคนอง พรปวีณ์คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 002959000
อ่างทอง โพธิ์ทอง อ่างแก้ว คลินิกแพทย์พิชญ์อาภา 001778100
เพชรบุรี เขาย้อย บางเค็ม วันเพ็ญคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003526400
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ศาลเจ้าโรงทอง พัชรีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003833900
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ศรีบุญเรือง คลินิกเด็กแพทย์หญิงประทับใจ 003841100
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว สหคลินิกกระดูกและข้อหมอวิกรม 001808300
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร คลินิกแพทย์ชรัช-ชริชเวชกรรม 002258800
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง คลินิกนายแพทย์นรุตม์ 003549800
มุกดาหาร นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย คลินิกนวลจันทร์การผดุงครรภ์ 003845200
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง คลินิกนายแพทย์อานันท์ 003550100
เพชรบุรี บ้านลาด ไร่มะขาม บ้านวรวรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003527000
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกหมอพิธา 003830200
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร พนิดาคลินิกแล็บ 003844100
สงขลา หาดใหญ่ หาดใหญ่ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 004088400
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร คลินิกจักษุแพทย์หญิงกันตินันท์ 003840200
ลำพูน ป่าซาง น้ำดิบ คลินิกฉวีวรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003706000
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ศรีบุญเรือง คลินิกเฉพาะทางโรคผิวหนังหมอมู 002154800
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ศาลาแดง คลินิกอ่างทองเวชการ 001779100
เพชรบุรี บ้านลาด บ้านลาด คลินิกจิรนันท์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003526900
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี โคกปรง จิตติมาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003552200
เพชรบุรี ชะอำ ชะอำ คลินิกชัยมงคลการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003527700
เพชรบูรณ์ วังโป่ง วังโป่ง คลินิกวิไลวรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003553400
นครปฐม สามพราน อ้อมใหญ่ สิริภัจจ์ สหคลินิก 002960100
เพชรบูรณ์ วังโป่ง ท้ายดง สุดคนึงคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003553600
นครปฐม สามพราน ตลาดจินดา รัตนาคลินิกการผดุงครรภ์ 002960500
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง คลินิกทันตแพทย์อภิชัย 001780800
นครปฐม สามพราน ไร่ขิง คลินิกท่าพูดการผดุงครรภ์ 002960800
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ซับสมอทอด คลินิคระพีพรรณทันตแพทย์ 003554500
นครปฐม สามพราน ไร่ขิง สุขเกษมคลินิกการผดุงครรภ์ 002961800
อ่างทอง โพธิ์ทอง หนองแม่ไก่ สุภลักษณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003834100
นครปฐม สามพราน คลองจินดา นงเยาว์คลินิกการผดุงครรภ์ (ซ.67/2529) 002962600
อ่างทอง โพธิ์ทอง อ่างแก้ว คลินิกสมศรีการผดุงครรภ์ 001784500
เพชรบุรี ท่ายาง ท่าคอย สิตาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003525100
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง กิตติคลินิกกระดูกและข้อ 003834700
นนทบุรี เมืองนนทบุรี ท่าทราย สุขใจคลินิกเวชกรรม 003268400
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกเด็กหมอรติกร 003829500
นครปฐม บางเลน บางเลน คลินิกเวชกรรม บวรการแพทย์ 002930200
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกกระดูกและข้อหมอสรเดช 003830800
นครปฐม บางเลน บางเลน ตวงวราคลิกนิก 002931800
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกทันตกรรมหมอตุ่น 001804600
เพชรบุรี ชะอำ บางเก่า มิตรสิญาณีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003527800
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี บ่อรัง คลินิกสมบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003550700
นครปฐม บางเลน ลำพญา วีรยาคลินิกการผดุงครรภ์ 002962400
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ศาลเจ้าโรงทอง คลินิกแพทย์สมชาย 003833400
นครปฐม บางเลน บางเลน คลินิกเวชกรรมหมอมานะชัย 002935600
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ศาลเจ้าโรงทอง คลินิกนายแพทย์ณรงค์ 003833500
นครปฐม บางเลน บางเลน คลินิกเวชกรรม หมอเกรียง 002935800
เพชรบูรณ์ วังโป่ง ท้ายดง คลินิกศศิณัฐการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003553700
นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา ดิเอสทีคคลินิกเวชกรรม 002933900
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ซับสมอทอด คลินิคแพทย์ธีรพจน์ 003554100
นครปฐม พุทธมณฑล มหาสวัสดิ์ วิยะดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002954700
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ซับสมอทอด คลินิกนายแพทย์สุรศักดิ์ 003554200
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร คลินิกนายแพทย์พงษ์วิทย์ 003839200
อ่างทอง แสวงหา แสวงหา คลินิกนายแพทย์ปริญญา 001779800
กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี แสนแสบ ร่มเกล้ารัตนเวชคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม 004141100
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว ศนิอร-กิตติมศักดิ์คลินิก 003830000
นครปฐม พุทธมณฑล คลองโยง สรารักษ์คลินิกการผดุงครรภ์ 002961600
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี พุเตย คลินิกอุไรวรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003550500
นครปฐม บางเลน บางเลน สบายใจคลินิกแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 002957000
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกทันตกรรมศูนย์ทันตกรรมสระบุรี 003830900
นครปฐม บางเลน บัวปากท่า คลินิกลัดดาการผดุงครรภ์ 002961900
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกประสิทธิ์ทนต์ 001804500
นครปฐม บางเลน นิลเพชร รำพึงคลินิกการผดุงครรภ์ 002962500
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกทันตกรรมชุมชน 001804200
นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา บ้านหมอ คลินิกเวชกรรม 002930900
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง คลินิกวันนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003550800
นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา พรศิริคลินิก คลินิกเวชกรรม 002932000
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี บึงกระจับ คลินิกอุดมการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003551000
นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอสุมาลี 002939800
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว วนิดาทันตคลินิก 003831400
นครปฐม บางเลน บางเลน คลินิกทันตกรรมพลดำริห์ 002947700
สระบุรี เมืองสระบุรี หนองโน คลินิกจารุณีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001806600
นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา คลินิกทันตกรรม ศูนย์ทันตกรรมเด็นท์-เทค 002948400
สระบุรี เมืองสระบุรี หนองปลาไหล ยุพดีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003831600
นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา คลินิกเวชกรรม สมพงษ์การแพทย์ ศาลายา 002935500
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกสระบุรีเซ็นทรัลแล็บ 001807600
นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา ใจดีศาลายาคลินิกเวชกรรม 002936700
สระบุรี เมืองสระบุรี หนองยาว ภคนันท์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003832500
นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา คลินิกทันตกรรมศาลายาทันตแพทย์ 002942300
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี พุเตย คลีนิคมุกดาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003551800
นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา คลินิกทันตกรรมฟ.ฟัน 002944000
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี พุขาม คลินิกสุวรรณาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003551400
นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา คลินิกทันตกรรมไอสไมล์ 002946500
ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ น้ำอ้อม คลินิกนายแพทย์เฉลิมพล 003871900
นครปฐม พุทธมณฑล มหาสวัสดิ์ คลินิกแพทย์แผนไทยโพธิ์ชัยศรี 002958700
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง คลีนิควัชรียาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003552000
นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา เกียรติบูรณกุล สหคลินิก 002959500
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี บึงกระจับ คลินิกสมพิศการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003552300
นครปฐม นครชัยศรี ห้วยพลู คลินิกเวชกรรมห้วยพลูการแพทย์ 002928600
เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ท่าโรง สมภูมิผดุงครรภ์ 003553000
เพชรบุรี เขาย้อย สระพัง หนองส้มคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003526700
สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม คลินิกมหาชัย 3 เวชกรรม 004088500
นครปฐม พุทธมณฑล ศาลายา คลินิกทันตกรรมฟันรักษ์ยิ้ม 002945100
อ่างทอง เมืองอ่างทอง หัวไผ่ วสุนาถคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003833800
มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร คลินิกนายแพทย์ประวิตร์ 003838900
อ่างทอง ไชโย ชะไว คลินิกวัชรีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003834200
หนองคาย เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน คลินิกจินัดดาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003077300
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ศาลเจ้าโรงทอง คลินิกเด็กแพทย์หญิงบุญเรียม 003834600
นครปฐม นครชัยศรี บางกระเบา คลินิกสีชมพู เวชกรรม 002928800
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ซับสมอทอด คลีนิคหมอธวัชชัย-หมอเสาวนิตย์ 003553900
เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง คลินิกปภาวันท์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003525700
อ่างทอง ไชโย ไชโย คลินิกไชโยการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001782900
หนองคาย ท่าบ่อ บ้านถ่อน คลินิกบ้านถ่อนการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003076300
อ่างทอง ไชโย ชัยฤทธิ์ คลินิกบุปผาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001782000
หนองคาย เมืองหนองคาย โพธิ์ชัย ศรัญญาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003073900
อ่างทอง โพธิ์ทอง รำมะสัก คลินิกสุนันท์การผดุงครรภ์ 001784400
หนองคาย เมืองหนองคาย มีชัย คลินิกเทคนิคการแพทย์คลินิกแล็บหนองคาย 004082700
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง ประกิตคลินิกกระดูกและข้อ 001780200
เพชรบุรี เขาย้อย บางเค็ม นันทวรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003526500
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ศาลเจ้าโรงทอง สหคลินิกแพทย์โชคชัย 002305500
หนองคาย เฝ้าไร่ หนองหลวง คลินิกมยุรฉัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003075800
อ่างทอง แสวงหา แสวงหา คลินิกสุรีรัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001782600
เพชรบุรี ชะอำ ห้วยทรายเหนือ คลินิกทุ่งจับญวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003527600
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง สหคลินิกอ่างทองการแพทย์ 001780400
หนองคาย โพนพิสัย จุมพล คลินิกทันตกรรม ทันตแพทย์วีระชาติ 003072700
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ซับสมอทอด คลินิกทันตแพทย์สรัญญา 003554600
นครปฐม นครชัยศรี บางกระเบา คลินิกเวชกรรมนครชัยศรีคลินิก 002929400
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน บึงสามพัน คลินิกทันตกรรมคืนยิ้ม 003554700
นครปฐม นครชัยศรี บางกระเบา คลินิกเวชกรรมหมอสุมาลี 002930400
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน กันจุ คลีนิกณัฐมนการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003554800
นครปฐม นครชัยศรี บางกระเบา คลินิกเวชกรรมแพทย์ลือเดช (สาขานครชัยศรี) 002931200
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน วังพิกุล ศักดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003554900
นครปฐม นครชัยศรี ห้วยพลู คลินิกเวชกรรมหมอวัฒนชัย 002931500
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ซับสมอทอด คลินิกอุไรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003555000
นครปฐม นครชัยศรี บางกระเบา คลินิกทันตกรรมร้านฟันสวย 002943000
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน วังพิกุล วังพิกุลคลีนิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003555100
เพชรบุรี บ้านลาด หนองกะปุ คลินิกสุธิมาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003526800
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน กันจุ คลินิกศิริพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003555200
เพชรบุรี บ้านลาด ลาดโพธิ์ คลินิกนวพรรษการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003527100
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ศรีมงคล คลินิกกนกวรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003555300
หนองคาย เมืองหนองคาย มีชัย อ.คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003073600
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน หนองแจง คลินิกวิภารัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003555400
หนองคาย เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ คลินิกศศิธรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003076900
สระบุรี เมืองสระบุรี ปากเพรียว คลินิกบ้านหวายกายภาพบำบัด 003832800
หนองคาย เฝ้าไร่ หนองหลวง คลินิกใจดีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003073800
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ซับสมอทอด คลินิกนวลฤทัยการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003555600
นครปฐม นครชัยศรี บางกระเบา คลินิกเวชกรรม อ.การแพทย์ 002933400
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ศรีมงคล คลินิกพันธิพาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003555500
นนทบุรี เมืองนนทบุรี สวนใหญ่ สมบุญคลินิกเวชกรรม 003267900
อ่างทอง สามโก้ อบทม คลินิกยุพาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001782300
นครปฐม นครชัยศรี ท่าตำหนัก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแพทย์สุชาติ 002900100
อ่างทอง แสวงหา วังน้ำเย็น คลินิกนารีรัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002254300
นครปฐม นครชัยศรี บางกระเบา ใจดีนครชัยศรีคลินิกเวชกรรม 002936000
อ่างทอง โพธิ์ทอง บางเจ้าฉ่า วรนุชคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002259000
นครปฐม นครชัยศรี ห้วยพลู คลินิกเวชกรรมมนตรีการแพทย์ 002936600
อ่างทอง โพธิ์ทอง องครักษ์ ยางมณีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003834900
นครปฐม นครชัยศรี บางกระเบา คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแม่และเด็ก 002937600
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน วังพิกุล คลินิกพัชรีภรณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003555700
นครปฐม นครชัยศรี ห้วยพลู คลินิเวชกรรมเฉพาะทางเด็กเอกพจน์การแพทย์ 002938700
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ศาลาแดง คลินิกกายภาพบำบัด 003835000
นครปฐม นครชัยศรี บางกระเบา คลินิกตาท่านา 002942000
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน วังพิกุล คลินิกศักดิ์ดา-จินตนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003555800
เพชรบุรี ชะอำ ชะอำ คลินิกชะอำการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003527500
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ศาลาแดง คลินิกบ้านหมอฟัน 002314500
หนองคาย เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน สมถวิลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003076700
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง ไลฟ์ไดแอกคลินิกแล็ป 002340400
หนองคาย เมืองหนองคาย ในเมือง คลินิกทันตกรรม " หมอแหม่ม " 003071900
อ่างทอง ป่าโมก ป่าโมก คลินิกแพทย์อำพล 003835100
หนองคาย เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ ปานรดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003075400
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน วังพิกุล คลินิกทิตยาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003555900
นครปฐม นครชัยศรี ห้วยพลู คลินิกทันตกรรมห้วยพลู 002943700
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน บึงสามพัน ณัฐฐินันคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003556000
นครปฐม นครชัยศรี ห้วยพลู คลินิกทันตกรรมสุนทรี 002946400
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ศาลเจ้าโรงทอง คลินิกกุมารเวชกรรมพญ.ประภัสสรแจ่มนภา 003835200
นครปฐม นครชัยศรี บางกระเบา คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์สุนิตย์ 002946900
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน กันจุ คลินิกซับบอนการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003556100
นครปฐม นครชัยศรี บางกระเบา คลินิกทันตกรรมดีเด๊นท์ 002947400
อ่างทอง แสวงหา บ้านพราน รัชญาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003835300
นครปฐม นครชัยศรี บางกระเบา คลินิกทันตกรรมบ้านรักษ์ฟัน 002948000
อ่างทอง ไชโย จรเข้ร้อง สุพิณดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003835400
นครปฐม นครชัยศรี ขุนแก้ว แคแถวคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002948900
อ่างทอง โพธิ์ทอง บางพลับ ไพฑูรย์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003835500
นครปฐม นครชัยศรี แหลมบัว คลินิกสร้อยการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002949300
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง คลินิกทันตแพทย์อ่างทอง 003835600
นครปฐม นครชัยศรี บางแก้ว คลินิกลำจวนการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002950400
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ หลักแก้ว คลองสำโรงคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003835700
นครปฐม นครชัยศรี วัดละมุด คลินิกสุทัสสีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002950500
อ่างทอง แสวงหา แสวงหา คลินิกแพทย์ธีรศักดิ์ 003836500
นครปฐม นครชัยศรี ท่าพระยา คลินิกนครชัยศรีการพยาบาลและผดุงครรภ์ 002951100
อ่างทอง แสวงหา ศรีพราน ลักษวดีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003837200
หนองคาย เมืองหนองคาย มีชัย เดอะคลีนิกค์ หนองคาย คลินิกเวชกรรม 004082500
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ศาลเจ้าโรงทอง คลินิกฟันวิเศษชัยชาญ 003837400
นครปฐม นครชัยศรี ศรีษะทอง คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรศรีษะทอง 002952100
เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน คลินิกเพิ่มพงษ์ทันตกรรม 003557000
นครปฐม นครชัยศรี โคกพระเจดีย์ คลินิกนิพนธ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002952300
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง คลินิกหมอณัฐภรณ์ 003837900
นครปฐม นครชัยศรี แหลมบัว คลินิกภุมมาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 002952900
อ่างทอง โพธิ์ทอง อ่างแก้ว คลินิกกุลรดาทันตแพทย์ 003838500
นครปฐม นครชัยศรี สัมปทวน คูเวียงคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002953700
อ่างทอง เมืองอ่างทอง บ้านแห รัชชาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์สาขา2 003838600
นครปฐม นครชัยศรี ขุนแก้ว คลินิกรัตนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002954400
อ่างทอง เมืองอ่างทอง โพสะ สหคลินิกหมอชนัดดา 003838700
นครปฐม นครชัยศรี บางระกำ ธันยาภัทร์การพยาบาลและผดุงครรภ์ 002955000
เพชรบูรณ์ ชนแดน ดงขุย คลินิกอารียาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003557400
นครปฐม นครชัยศรี ศรีษะทอง คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพ็ญ 002955500
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา คลินิกกายภาพบำบัดท่ามะกา 003804900
นครปฐม นครชัยศรี บางกระเบา คลินิกเทคนิกการแพทย์ นครชัยศรีแลป 002957400
เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน คลินิคสุภัทราการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003557600
กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมเจริญนคร 7 002184400
เพชรบูรณ์ ชนแดน พุทธบาท คลินิกขนิษฐาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003557800
นครปฐม นครชัยศรี ท่ากระชับ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์วัดไทรสถานพยาบาล 002951800
กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน คลินิกกายภาพบำบัดพนมทวน 003805100
นครปฐม นครชัยศรี บางกระเบา ปวรีนคลินิกทันตกรรม 002960200
เพชรบูรณ์ ชนแดน ท่าข้าม คลินิกวัฒนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003558800
นครปฐม นครชัยศรี ศรีมหาโพธิ์ คลินิกการผดุงครรภ์ศรีมหาโพธิ์ 002961200
เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน คลินิกวันเพ็ญการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003558900
นครปฐม นครชัยศรี บางระกำ ขนิษฐาคลินิกการผดุงครรภ์ 002962700
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ ประไพผดุงครรภ์ 003806300
นครปฐม นครชัยศรี วัดละมุด คลินิกลัดดาการผดุงครรภ์ 002962100
เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน คลินิกคุนัญญาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003559000
นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน คลินิกเวชกรรมบ้านหมอเด็ก 002931000
เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน มิ้ลคลินิกกายภาพบำบัด 003559200
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ หายยา คลินิกทันตกรรมเฮาส์ออฟเดนทิส 004141200
เพชรบูรณ์ ชนแดน พุทธบาท กาญจนาผดุงครรภ์ 003559400
เพชรบุรี ชะอำ ชะอำ มาริษาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003527900
เพชรบูรณ์ ชนแดน ลาดแค บัณฑิตาผดุงครรภ์ 003559500
นครปฐม นครชัยศรี บางกระเบา วี-มายด์ แล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 002957500
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ คลินิคนายแพทย์กมล 003560100
หนองคาย เมืองหนองคาย บ้านเดื่อ จันทรัตน์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 004083100
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ท่าแดง คลินิกนันทนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003561700
เพชรบุรี แก่งกระจาน แก่งกระจาน รานีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003528000
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า คลินิกลำทรายการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003807900
หนองคาย ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว คลินิกเวชกรรมแหลมทองการแพทย์ 004082200
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก คลินิกตะวันการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003808000
หนองคาย รัตนวาปี รัตนวาปี ธนกรคลินิกเวชกรรม 003070800
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง สมพงษ์คลินิกสูติ-นรีเวช 003660400
นครราชสีมา วังน้ำเขียว วังน้ำเขียว คลินิกใจทิพย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003253100
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกเด็กหมอมนเฑียร 003660500
มหาสารคาม โกสุมพิสัย หัวขวาง คลินิกอายุรกรรมนายแพทย์ณัฐวุฒิ (เวชกรรมเฉพาะทาง) 003041300
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านใต้ คลินิกบ้านรักษ์ฟัน 003809700
นครราชสีมา ลำทะเมนชัย ขุย คลินิกสมควรสถานพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003252900
อ่างทอง โพธิ์ทอง บางระกำ นงนุชคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003835800
นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หัวทะเล คลินิกหนองสองห้องการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003252800
อ่างทอง โพธิ์ทอง รำมะสัก คลินิกณัฏฐ์ชาพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003836400
นครราชสีมา สีคิ้ว หนองหญ้าขาว คลินิกอ้อมรักการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003254600
อ่างทอง สามโก้ มงคลธรรมนิมิต ปัทมาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003836700
นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน ใจดีคลินิกเวชกรรม 002931100
อ่างทอง เมืองอ่างทอง บ้านรี บ้านรีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003836800
นครปฐม กำแพงแสน ทุ่งกระพังโหม คลินิกเวชกรรมแพทย์ยุทธนา 002931400
เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน คลินิกเวชกรรมแพทย์สุทธิศักดิ์ 003556800
เพชรบุรี เขาย้อย บางเค็ม ศิริกรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003526200
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ หลักแก้ว คลินิกบ้านพยาบาล 003837700
ลำปาง เมืองลำปาง สบตุ๋ย คลินิกทันตแพทย์วรชัย 001906200
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเรือ นิคมกายภาพบำบัดคลินิก 003805000
นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา โพธิ์กลาง คลินิกหนองพลวงการพยาบาลและผดุงครรภ์ 003251800
เพชรบูรณ์ ชนแดน พุทธบาท คลินิกภัทรนันต์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003558500
เพชรบุรี บ้านลาด บ้านลาด คลินิกขวัญจิราการผดุงครรภ์ 003528600
กาญจนบุรี ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น กนกพรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003806500
นครราชสีมา พิมาย โบสถ์ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์รัตนา 003249900
เพชรบูรณ์ ชนแดน พุทธบาท ประจวบผดุงครรภ์ 003559600
นครราชสีมา พิมาย ในเมือง พิมายคลินิกเทคนิคการแพทย์ 003257700
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ คลินิกทันตแพทย์อิศรา 003560200
นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองระเวียง คลินิกราชสีมาโชคชัยการพยาบาลและการผดุงครรภ์สาขา2 003252500
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย คลินิกวินัยดาลัดการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003808200
นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน คลินิกทันตกรรมยิ้มสวย 002945600
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกแพทย์ชูสิทธิ์ 001824500
นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน คลินิกทันตกรรม เอ็ม ซี สไมล์ 002947200
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง คลินิกทรงพลทันตแพทย์ 003809000
นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน คลินิกทันตกรรมคลินิกถาวรทันตแพทย์ 002947900
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเรือ คลินิกยิ้มสวยทันตกรรม 003809100
ยะลา เมืองยะลา สะเตง โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ 001417301
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ คลินิกรักษ์ฟัน 003810100
นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง คลินิกเซ็นทรัลแล็ปปากช่อง 003257600
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ ทันตแพทย์คลินิก 003810400
สมุทรปราการ พระประแดง บางครุ โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 004141300
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง ดี-แล็ปคลินิกเทคนิคการแพทย์ 003810600
นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองบัวศาลา คลินิกหนองตาคงการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003252200
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกนายแพทย์ฉลองชัย 003663000
นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน คลินิกทันตกรรมรักษ์ฟัน 002942400
สุรินทร์ ศีขรภูมิ ระแงง คลินิกสุรศักดิ์การแพทย์ 001826200
นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน คลินิกทันตกรรมไชยวัฒน์ทันตแพทย์ 002945300
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง จิรวัฒน์คลินิกเวชกรรม 003812400
นครปฐม กำแพงแสน ทุ่งลูกนก นันทนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002948700
หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง เมืองใหม่ คลินิกนายแพทย์ศราวุธ 003388200
นครปฐม กำแพงแสน ห้วยขวาง คลินิกบุบผาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002948800
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน หนองแจง คลินิกชูศักดิ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003556200
นครปฐม กำแพงแสน ดอนข่อย หงษ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002949100
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ไผ่ดำพัฒนา อรุณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003836000
นครปฐม กำแพงแสน ห้วยม่วง สุขใจคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002949200
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ศรีมงคล คลินิกวุฒิชัยการแพทย์แผนไทย 003556300
นครปฐม กำแพงแสน ทุ่งกระพังโหม พัชรินทร์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002950300
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ป่างิ้ว รักษ์ยิ้มเด็นทัลคลินิก 003837000
นครปฐม กำแพงแสน สระพัฒนา คลินิกบ้านสระการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002950600
อ่างทอง ป่าโมก โรงช้าง ป่าโมกคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003838200
นครปฐม กำแพงแสน สระพัฒนา สมจิตคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002950900
อ่างทอง เมืองอ่างทอง โพสะ วุฒิ-ศักดิ์คลินิกเวชกรรมสาขาบิ๊กซีอ่างทอง 003838400
นครปฐม กำแพงแสน ห้วยขวาง คลินิกสองห้องการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002954800
อ่างทอง แสวงหา สีบัวทอง คลินิกรัตนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 001783000
นครปฐม กำแพงแสน ห้วยขวาง วนัสนันท์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002955800
เพชรบูรณ์ ชนแดน ลาดแค คลินิกนวลลออการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003557900
นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน กำแพงแสนแล็บ 002957200
เพชรบูรณ์ ชนแดน ท่าข้าม คลินิกณัฐนันท์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003558100
นครปฐม กำแพงแสน ห้วยขวาง คลินิกการแพทย์แผนไทย อโรคยาศาลาอิสระธรรม 002958900
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก ดวงเดือนการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003805500
นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน สหคลินิกหมอถวัลย์ 002959200
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น คลินิกบัวดีการพยาบาลและการ1ผดุงครรภ์ 003805600
นครปฐม ดอนตูม ลำลูกบัว คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ลำลูกบัว 002951700
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ ปาริชาติคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003806200
นครปฐม ดอนตูม สามง่าม อารีย์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002953400
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย เฉลิมรัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003807000
นครปฐม กำแพงแสน สระพัฒนา กำแพงแสน สหคลินิก 002959900
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย พรพรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003807200
นครปฐม กำแพงแสน ทุ่งขวาง คลินิกวัฒนาการผดุงครรภ์ 002960300
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ท่าแดง คลินิกทองใหม่การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003561300
นครปฐม กำแพงแสน วังน้ำเขียว คลินิกการผดุงครรภ์ดวงแข 002960600
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ รัชณีวรรณการพยาบาลและผดุงครรภ์ 003808500
นครปฐม กำแพงแสน ทุ่งลูกนก คลินิกการผดุงครรภ์ศรีพรรณ 002960700
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกนาสิกหมอบุญชัย 001828000
นครปฐม กำแพงแสน ทุ่งลูกนก นัทมนคลินิกการผดุงครรภ์ 002961100
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกหมออัญชนา 003661700
นครปฐม กำแพงแสน ทุ่งขวาง คลินิกกชพรรณการผดุงครรภ์ 002961400
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง แพทย์หญิงกุสุมาสามารถคลินิกเวชกรรม 003661900
นครปฐม ดอนตูม ห้วยพระ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์เบญจมา 002949000
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง ภานุกฤตคลินิกเวชกรรม 003662200
นครปฐม ดอนตูม สามง่าม คลินิกการพยาบาลและการผุงครรภ์สามง่าม 002949700
สุรินทร์ ปราสาท บ้านพลวง คลินิกนายแพทย์ศตวรรษสาขา2 003663300
นครปฐม ดอนตูม ลำเหย ไพรัชคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002951500
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ซับไม้แดง ทองซ่านผดุงครรภ์ 003556400
นครปฐม ดอนตูม สามง่าม คลินิการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชวาลา 002952500
อ่างทอง แสวงหา บ้านพราน คลินิกบ้านดอนกร่างการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003836200
นครปฐม ดอนตูม สามง่าม คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์อินทิรา 002954000
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน หนองแจง รพีเพชรผดุงครรภ์ 003556600
นครปฐม ดอนตูม สามง่าม คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์อมรรัตน์ 002954600
เพชรบูรณ์ ชนแดน ซับพุทรา คลินิกพยงค์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003557300
นครปฐม ดอนตูม ลำเหย นิตยาคลินิกการผดุงครรภ์ 002960400
เพชรบูรณ์ ชนแดน ดงขุย คลินิกรัชนีกรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003558600
นครปฐม ดอนตูม ลำเหย รัชนีคลินิกการผดุงครรภ์ 002960900
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว คลินิกจิราภรณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003805900
นครปฐม กำแพงแสน ทุ่งกระพังโหม คลินิกการผดุงครรภ์เฉลิมรัตน์ 002962200
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน คลินิกปิยะพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003807700
ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา หน้าเมือง ไตเทียมแปดริ้ว 2คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 004141500
เพชรบูรณ์ ชนแดน ลาดแค สมนึกผดุงครรภ์ 003559800
นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน วัฒนาจักษุคลินิก คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง 002941300
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ กันเองคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003560400
นครปฐม ดอนตูม ห้วยพระ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์สุกัญญา 002952600
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ยางงาม รุ่งนภาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003560900
นครปฐม ดอนตูม บ้านหลวง สุวรรณาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002952800
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู คลินิกปิ่นเมืองการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003808700
นครปฐม ดอนตูม ลำเหย คลินิกลำเหยการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002954900
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกธงชัยการแพทย์ 001825500
ชลบุรี เมืองชลบุรี แสนสุข คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียมแสนสุข 004141600
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย คลินิกรักษ์ยิ้ม 003808900
ตรัง กันตัง กันตัง คลินิกเวชกรรมนายแพทย์วีระพงษ์ 003845700
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกหมอยุพาพรสูตินรีเวชกรรม 001827300
ตรัง กันตัง กันตัง คลินิกเวชกรรมแพทย์ยศกร 003845800
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกจักษุแพทย์ภูวนาท 003662800
ตรัง กันตัง กันตัง คลินิกเวชกรรมแพทย์ชาญชัย 002292900
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง คลินิกแพทย์ปิ่นอภัย 003812300
ตรัง กันตัง กันตัง คลินิกเวชกรรมแพทย์รัตติยา 003845900
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง ยาดีเวชสถานคลินิกอายุรกรรมหมอกิตติศักดิ์ 003661100
ตรัง กันตัง กันตัง คลินิกเวชกรรมแพทย์มัณฑนา 003846000
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ตลาดหลวง ท็อปแคร์คลินิกเวชกรรม 003836100
ตรัง กันตัง กันตัง คลินิกเวชกรรมแพทย์หญิงสุภารัตน์ 003846100
อ่างทอง สามโก้ สามโก้ คลินิกเนาวรัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003836600
ตรัง กันตัง กันตัง คลินิกทันตกรรมกันตัง ฟ.ฟัน 002294000
เพชรบูรณ์ บึงสามพัน ซับไม้แดง คลินิคชนินทร์พรผดุงครรภ์ 003556500
ตรัง กันตัง กันตัง คลินิกทันตกรรมหมอญาวิตา 003863800
เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน คลินิคแพทย์ธงชัย 003556700
ตรัง กันตัง โคกยาง สุภัทธคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003846200
อ่างทอง เมืองอ่างทอง โพสะ คลินิกหมอกัมพล 003837500
ตรัง กันตัง คลองชีล้อม วันเต็มคลินิกการพยาบาลการและการผดุงครรภ์ 003846300
อ่างทอง ป่าโมก สายทอง ณัชยาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003838100
นครปฐม ดอนตูม บ้านหลวง คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์บ้านหลวง 002952200
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย เธียรสิริวงษ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003805400
ตรัง กันตัง บ่อน้ำร้อน บ่อน้ำร้อนคลีนิคการพยาบาลการและการผดุงครรภ์ 003846400
เพชรบูรณ์ ชนแดน พุทธบาท คลินิกภัทราวดีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003558700
ตรัง กันตัง กันตังใต้ กนกกาญจน์คลีนิคการพยาบาลการและการผดุงครรภ์ 003846500
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ ไวต้าคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003806400
ตรัง กันตัง บางสัก ณัฐมนคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003846800
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ ล้านนาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003806700
ตรัง กันตัง กันตัง เอส.เอส เค คลินิกเทคนิคการแพทย์ 002294300
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม พุน้อยคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003806900
ตรัง นาโยง นาโยงเหนือ หมอไพบูลย์คลินิกเวชกรรม 003847300
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม คลินิกไข่มุกการพยาบาลและผดุงครรภ์ 003807100
ตรัง นาโยง นาโยงเหนือ นายแพทย์บูชาคลินิกเวชกรรม 003847000
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ท่าแดง คลินิกชฎาภรณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003560500
เพชรบุรี ท่ายาง ท่ายาง คลินิกทันตแพทย์พายัพ 003522800
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ คลินิกแสงอาทิตย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003561500
ตรัง กันตัง คลองลุ เบญจวรรณคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ 003846900
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ พงศธรแล๊บคลินิกเทคนิคการแพทย์ 003562000
นครปฐม กำแพงแสน กำแพงแสน คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางแม่และเด็ก 002939400
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกแพทย์ชาญวิทย์ 001825000
นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา พุดซา คลินิกนุชนาถการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003251600
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกแพทย์สมชาย 003660600
ตรัง กันตัง ควนธานี สุภาภรณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003863700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านใต้ แฟมิลี่คลินิก(ทันตแพทย์หญิงสุจิตรา) 003809600
ตรัง นาโยง นาโยงเหนือ คลินิกทันตกรรมบ้านรักฟัน 003847400
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ จิราภรณ์ทันตคลินิก 003810300
ตรัง ปะเหลียน ทุ่งยาว คลินิกทันตกรรมบ้านหมอป๊อป 003847700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม เดอะแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 003810900
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเวชกรรมแพทย์สุกิจ 003849500
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกหมอจุไรรัตน์ 003661400
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยานพ.วีรชัยและตจวิยาพญ.สัณจุฑา 002243800
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง ธามธนิษฐ์คลินิกเวชกรรม 003662100
นครราชสีมา หนองบุญมาก หนองหัวแรต คลินิกสถานพยาบาลปริญญาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 003256500
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ คลินิกหมอณรงค์ 003812200
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง แพทย์ปิยพันธ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์และแพทย์พวงน้อยสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 003852200
อ่างทอง เมืองอ่างทอง โพสะ คลินิกเวชกรรมหมออรรควรรษ 003836300
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง แพทย์ศุภชัยคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวิทยา 002313300
อ่างทอง เมืองอ่างทอง ศาลาแดง คลินิกทันตกรรมเดนทอลดีไซน์ 003837800
หนองบัวลำภู ศรีบุญเรือง หันนางาม คลินิกหมอลำพวน 003389600
เพชรบูรณ์ ชนแดน ดงขุย คลินิควรรณชนกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003557500
นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา หนองไข่น้ำ คลินิกรัชนีวรรณการพยาบาลและผดุงครรภ์ 003252000
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น สามหญิงคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003806800
นครราชสีมา พิมาย ดงใหญ่ คลินิกบุศรินทร์การพยาบาลและผดุงครรภ์ 003249500
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ คลีนิคสุภาพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003560700
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง แพทย์จาตุรงค์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมประสาทศัลยศาสตร์ 003852300
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ นาเฉลียง คลินิกประนอมการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003561600
นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ในเมือง คลินิกคนึงนิจการพยาบาลและผดุงครรภ์ 003251100
เพชรบูรณ์ ชนแดน พุทธบาท คลินิกวารุณีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003557200
ตรัง ปะเหลียน ท่าข้าม วีณาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003847800
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเรือ คลินิกทันตกรรมหมอศุภวรรณ 003809200
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเวชกรรมแพทย์เกรียงไกร 003851000
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเรือ อุไรทันตคลินิก 003809400
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมตจวิทยา(ผิวหนัง)หมอเลิศวุฒิ 003851300
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกหมอชาดุลย์ 003660900
ตรัง นาโยง โคกสะบ้า ปรีดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003847500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ กู๊ดแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 003811000
มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน คลินิกเวชกรรมหมอบัณฑิต 003047400
สุรินทร์ จอมพระ จอมพระ คลินิกแพทย์โสภณ 003663500
นครราชสีมา สีคิ้ว หนองบัวน้อย คลินิกลาวรรณการพยาบาลและผดุงครรภ์ 003254400
สุรินทร์ ศีขรภูมิ ระแงง คลินิกสุทัศน์การแพทย์ 001825100
นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย คลินิกวรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003247500
หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู ลำภู คลินิกนายแพทย์ไพฑูรย์ 003388400
ตรัง นาโยง นาข้าวเสีย วิรดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003847100
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ศาลเจ้าโรงทอง คลินิกตาวิเศษชัยชาญ 003836900
นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย ศิริขวัญการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003247000
เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน คลินิกเรณูการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003557100
ตรัง นาโยง ละมอ รุ่งดาวคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003847200
อ่างทอง เมืองอ่างทอง หัวไผ่ สุวราคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003838300
ตรัง ปะเหลียน สุโสะ ศรีจันทร์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003862800
เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน คลินิกจุฑาทิพย์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003557700
ตรัง นาโยง นาหมื่นศรี ไสเดือยคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003847600
เพชรบูรณ์ ชนแดน ลาดแค ฉวีวรรณการพยาบาลและการผดุงครรภ์คลีนิก 003558000
ตรัง ปะเหลียน ปะเหลียน อัศรีย์(วี)คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 002293000
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น จันทร์สุวรรณวุฒิคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ 003806600
ตรัง ปะเหลียน ทุ่งยาว ทุ่งยาวคลินิกเทคนิคการแพทย์ 003864900
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง พิมพาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003807300
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง แพทย์วิจิตรคลินิกเวชกรรม 003849600
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย ตลาดเขตคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003807500
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเวชกรรมแพทย์อำพร 003850000
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน คลินิกสุนทรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003807800
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเวชกรรมแพทย์บุญเกียรติ 003850300
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ คลินิกอมลณัฐการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003560600
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเวชกรรมตรังชาตะ 003851900
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกแพทย์พงษ์นเรศ 001824700
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวิทยาหมอดารารัตน์ 003852000
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ คลินิกสุขภาพฟัน 003809800
ตรัง ปะเหลียน ลิพัง วิวัลย์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003864800
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม คลินิกทันตแพทย์ชาญชัย 003809900
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง แพทย์ศุภชัยคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์ 003852400
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง พรรณกิจคลินิก 003661000
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง แพทย์สมพบคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 002244000
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกแพทย์หญิงชูหงส์ 003661500
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง ราชเทวีคลินิกเวชกรรม (สาขาตรัง) 002244300
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก สุทธิพรคลินิกการแพทย์แผนไทย 003811400
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง แพทย์จรวดคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 002292400
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด คลินิกหมอชัช 003811600
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์แพทย์บัณฑิต และจิตเวชศาสตร์แพทย์หญิงสุมาลี 002293200
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง เจดับบลิว คลินิก 003811900
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวิทยานายแพทย์วีระยุทธ 002313000
สุรินทร์ จอมพระ จอมพระ คลินิกเวชกรรมหมอกิตติวรา 003663600
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสต ศอ นาสิกวิทยาแพทย์สมศักดิ์ 002331400
สุรินทร์ ศีขรภูมิ ระแงง คลินิกเก่งการแพทย์ 001826400
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง แพทย์นิวัฒน์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 003853000
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง รวมแพทย์คลินิก 003812600
ตรัง ปะเหลียน บ้านนา แพทย์วัชรนันท์คลินิกเวชกรรม 003864000
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ไผ่จำศิล วิฐธดาพูลผลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003837100
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง หมอชัยคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 003849900
เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ประชา 003556900
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์หมอธนันต์ชัย 003850800
อ่างทอง วิเศษชัยชาญ สี่ร้อย อารมณ์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003837600
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง แพทย์รุ่งโรจน์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 003851600
เพชรบูรณ์ ชนแดน ท่าข้าม คลินิกสมรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003558400
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง หมอมนูวิทย์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์ 002244200
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ "บ้านคุณเที่ยง 003806100
เชียงใหม่ เชียงดาว ทุ่งข้าวพวง สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านแม่จาลีซอ 000584901
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ ประสิทธิศรีผดุงครรภ์ 003561900
กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม สายไหม ปุณธดาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต 004109500
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ท่ากระดาน คลินิกนงลักษณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003808600
นครราชสีมา ปากช่อง หนองสาหร่าย คลินิกสุพรรณ์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003246800
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกเด็กหมออัจฉรา 003660700
เพชรบุรี บ้านแหลม บางแก้ว ฝนฟ้าการผดุงครรภ์คลินิก 003528400
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกนายแพทย์ประวีณ-แพทย์หญิงดวงแก้ว 003661300
นครราชสีมา ปากช่อง วังไทร คลินิกดลฤดีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003246600
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น ดี-แล็ปคลินิกเทคนิคการแพทย์ (ลูกแก) 003810700
นครราชสีมา ปากช่อง ปากช่อง คลินิกอุดมศิลป์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003246400
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเรือ ท่าเรือแล็ป คลินิกเทคนิคการแพทย์ 003810800
นครราชสีมา ปักธงชัย งิ้ว คลินิกวัชราภรณ์การผดุงครรภ์ 003244100
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง ศศิประภาคลินิกเวชกรรม 003662300
ตรัง ปะเหลียน ท่าข้าม วนิดาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003847900
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง นิธิดลจักษุคลินิก 003662400
ตรัง ปะเหลียน ลิพัง อมรภัทร์คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003848500
สุรินทร์ ปราสาท กังแอน คลินิกหมอฉัตรชัย 003663200
ตรัง ปะเหลียน บ้านนา วังศิลาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003848600
อ่างทอง แสวงหา บ้านพราน ภัชฌาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003837300
กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง สีกัน โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) 004141400
อ่างทอง เมืองอ่างทอง บางแก้ว คลินิกเวชกรรมแพทย์รัตน์เกล้า 003838000
นครราชสีมา ประทาย ประทาย อัมพิกาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003243900
เพชรบูรณ์ ชนแดน ท่าข้าม คลินิกพลอยมรกตการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003558200
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยาหมอศักดิ์วุฒิ 003852100
เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน สมรคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003558300
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง แพทย์ธนะรัตน์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 003852500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ กายภาพบำบัดคลินิก 003805200
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาแพทย์โอภาส 003852600
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก วรรณภัทรกายภาพบำบัดคลินิก 003805300
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง อนุตราคลินิกเวชกรรม(สาขาตรัง) 003852700
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน ศิวิลัยผดุงครรภ์ 003805700
ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บ้านกลาง บุณิกา คลินิกการแพทย์แผนไทย 004109400
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา กาญจนาพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003805800
นครราชสีมา บัวลาย บัวลาย จันทิมาคลินิกพยาบาลและผดุงครรภ์ 003243100
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย คลินิกยุพยงค์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003807400
นครราชสีมา โนนสูง โนนสูง สมจิตการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003242500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว คลินิกน้ำผึ้งการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003807600
ตรัง ปะเหลียน แหลมสอม หาดเลาคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003849300
เพชรบูรณ์ ชนแดน ดงขุย คลินิกพิมลรัตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003559100
ตรัง ปะเหลียน ทุ่งยาว ศรีตระกูลคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003863900
เพชรบูรณ์ ชนแดน พุทธบาท ชนแดนคลินิกแพทย์แผนไทย 003559300
ตรัง ปะเหลียน ปะเหลียน ปะเหลียนในคลินิคการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003848900
เพชรบูรณ์ ชนแดน ดงขุย สมจิตต์การผดุงครรภ์ 003559700
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาหมอกาญจนา 003850200
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ คลินิคนายแพทย์สาโรจน์ 003559900
ปทุมธานี ลำลูกกา คูคต ศูนย์บริการสาธารณสุข(๒)เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 004139000
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ คลินิคนายแพทย์สงวนชัย 003560000
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านฯสาขาศัลยศาสตร์หมอสุรเชษฐ 003850700
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ คลินิกทันตกรรมบ้านหมอ ฟ.ฟัน 003560300
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง หมอประเสริฐคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 003851500
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ บ่อไทย คลินิกวารีการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003560800
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์หมอชัยเจริญ 003851800
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ นาเฉลียง คลินิกกาญจนาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003561000
บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ บ้านยาง อานุตคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003582200
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ นาเฉลียง คลินิคสุภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003561100
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง แพทย์ธิติมาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมเวชศาสตร์ฟื้นฟู 002243600
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ท่าด้วง คลินิกเกษรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003561200
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง วรเชษฐคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมตจวิทยา 002292800
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ หนองไผ่ คลินิกจิรันตน์การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003561400
เชียงราย แม่สาย เวียงพางคำ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก 004141700
เพชรบูรณ์ หนองไผ่ บัววัฒนา สายสมบัติการผดุงครรภ์ 003561800
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเวชกรรม นพ.สมเกียรติ สุธีรศานต์ 003850900
เพชรบูรณ์ น้ำหนาว วังกวาง คลินิกบ้านวังกวางการพยาฯ 003562200
ตรัง เมืองตรัง โคกหล่อ คลินิกเวชกรรมหมอวิสาท 002313600
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า สวัสดีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003808100
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมตจวิทยา(ผิวหนัง)แพทย์หญิงพัชนี 002331500
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ คลินิกบ้านรักษ์สุขภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003808300
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง แพทย์ปัญญาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคหัวใจ 002294600
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ คลินิกเลาขวัญการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003808400
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมประสาทวิทยานายแพทย์วศิน 002243400
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ บ้านไผ่สีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003808800
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเวชกรรมนายแพทย์สันต์ 003849800
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกหมอพิเชฐเวชกรรม 001825200
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมโสต ศอ นาสิกลาริงซวิทยา นพ.โชคชัย 003850400
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ เมืองกาญจน์ทันตคลินิก 003809500
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสาขาตจวิทยาหมอธวัช 003851700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ คลินิกหมอฟัน 003810000
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์หมอสุธรรม 002301600
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเรือ นายแพทย์ทรงพล-ทันตแพทย์หญิงชื่นฤดีคลินิก 003809300
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง แพทย์ประพันธ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมประสาทวิทยา 003852800
เพชรบูรณ์ น้ำหนาว น้ำหนาว ศศิธรการพยาบาลฯ 003562100
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง แพทย์ปรีชาคลินิกเวชกรรม 003849700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ คลินิกทันตแพทย์กาญจน์ 003810200
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง แพทย์สมชัยคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์ 003850600
สุรินทร์ ศีขรภูมิ ระแงง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอสุดเขต 003664000
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง แพทย์อัจฉราภรณ์คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมกุมารเวชศาสตร์และแพทย์ชัชวาลย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์(กระดูก 003851200
หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว คลินิกหมอเด็ก 003388300
เพชรบุรี แก่งกระจาน พุสวรรค์ คลินิกธนภณการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003528200
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง สูติ-นรีเวชคลินิกหมอเฉลียว 001828100
เพชรบุรี แก่งกระจาน พุสวรรค์ คลินิกรักษิตาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003528300
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คณิศรคลินิกเวชกรรม 003660800
ตรัง เมืองตรัง ทับเที่ยง คลินิกเวชกรรมแพทย์วิวัฒน์ 003849400
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ มณีทันตคลินิก 003810500
เพชรบุรี แก่งกระจาน ป่าเด็ง สาวิตรีคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003528100
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย คลินิกแพทย์แผนไทยบ้านท่าพุ 003811100
นครราชสีมา โนนไทย สายออ คลินิกโคกสวายการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003241600
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง คลินิกเวชกรรมบริษัทสุรินทร์พยาธิแลปจำกัด 003661800
นครราชสีมา โนนสูง ธารปราสาท สมพรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 003242000
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ วารินทร์ธรคลินิกการแพทย์แผนไทย 003811500
นครราชสีมา โนนไทย ด่านจาก คลินิกอรสาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 003241000
สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ในเมือง สุรินทร์คลินิกเวชกรรม 003662700
ลำปาง