จังหวัด อำเภอ ตำบล ชื่อโรงเรียน Login Code รหัส รพ.สต
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง บ้านไสโป๊ะ 1081010226 001134601
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง บ้านท่านุ่น 1081010227 001134601
กระบี่ เหนือคลอง ห้วยยูง บ้านนาปง 1081010228
กระบี่ เหนือคลอง ห้วยยูง บ้านในทับ 1081010229
กระบี่ เหนือคลอง ห้วยยูง บ้านบกห้อง 1081010230
กระบี่ เหนือคลอง ห้วยยูง วัดห้วยคราม 1081010231
กระบี่ เหนือคลอง ห้วยยูง บ้านห้วยมัด 1081010232
กระบี่ เหนือคลอง ห้วยยูง บ้านห้วยยูง 1081010233
กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ อำมาตย์พานิชนุกูล 1081010234
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ 1081010235
กระบี่ เมืองกระบี่ หนองทะเล หนองทะเลวิทยา 1081010236
กระบี่ เขาพนม เขาพนม พนมเบญจา 1081010237
กระบี่ เขาพนม สินปุน สินปุนคุณวิชญ์ 1081010238
กระบี่ เขาพนม เขาดิน เขาดินประชานุกูล 1081010239 000900000
กระบี่ เขาพนม เขาพนม ราชประชานุเคราะห์ 37 1081010240
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ ลันตาราชประชาอุทิศ 1081010241
กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง คลองยางประชานุสรณ์ 1081010242
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1081010243
กระบี่ คลองท่อม คลองพน คลองพนสฤษดิ์พิทยา 1081010244
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1081010245
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ อ่าวลึกประชาสรรค์ 1081010246
กระบี่ อ่าวลึก คลองหิน คลองหินพิทยาคม 1081010247
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา ปลายพระยาวิทยาคม 1081010248
กระบี่ ลำทับ ลำทับ ลำทับประชานุเคราะห์ 1081010249
กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 1381016101 004135400
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง เหนือคลองประชาบำรุง 1081010250
กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว เอกภาพศาสนวิชญ์ 1181100040
กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ กศน.ตำบลปากน้ำ 1281010091
กระบี่ ลำทับ ลำทับ อนุบาลลำทับ 1181100016
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่ กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่ 1281010002
กระบี่ อ่าวลึก คลองหิน วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 1381056401
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย กศน.ตำบลกระบี่น้อย 1281010003
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 1381086301
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาคราม กศน.ตำบลเขาคราม 1281010005
กระบี่ เขาพนม เขาพนม เจริญวิชช์ 1181100009
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาทอง กศน.ตำบลเขาทอง 1281010006
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง สังข์ทองวิทยา 1181100017
กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก กศน.ตำบลทับปริก 1281010011
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่พิทยานุสรณ์ 1181100034
กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย กศน.ตำบลไสไทย 1281010015
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่ โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 1181100001
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง กศน.ตำบลอ่าวนาง 1281010016
กระบี่ เมืองกระบี่ หนองทะเล อนุบาลหนองทะเล 1181100003
กระบี่ เมืองกระบี่ หนองทะเล กศน.ตำบลหนองทะเล 1281010017
กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย อนุบาลโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ 1181100004
กระบี่ เมืองกระบี่ คลองประสงค์ กศน.ตำบลคลองประสงค์ 1281010018
กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก สาธิตคำนวณ 1181100005
กระบี่ เขาพนม เขาพนม กศน.ตำบลเขาพนม 1281020001
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย เทคนิคพณิชยการนครกระบี่ 1181100006
กระบี่ เขาพนม เขาดิน กศน.ตำบลเขาดิน 1281020002 000900000
กระบี่ เมืองกระบี่ หนองทะเล ประทีปศึกษา 1181100007
กระบี่ เขาพนม สินปุน กศน.ตำบลสินปุน 1281020003
กระบี่ เมืองกระบี่ หนองทะเล ภูมิสวรรค์วิทยา 1181100008
กระบี่ เขาพนม พรุเตียว กศน.ตำบลพรุเตียว 1281020004
กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง พัฒนศาสน์วิทยา คลองยาง 1181100010
กระบี่ เขาพนม หน้าเขา กศน.ตำบลหน้าเขา 1281020005
กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย วิทยาการอิสลาม 1181100011
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่ 1281030001
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ อนุบาลรามเดชา 1181100012
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง กศน.ตำบลเกาะกลาง 1281030003
กระบี่ อ่าวลึก บ้านกลาง ประกอบธรรมอิสลาม 1181100013
กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง กศน.ตำบลคลองยาง 1281030004
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกน้อย สันติวิทยา 1181100014
กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน กศน.ตำบลศาลาด่าน 1281030005
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา อนุบาลคณาพร 1181100015
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ กศน.ตำบลคลองท่อมใต้ 1281040001
กระบี่ เหนือคลอง คลองเขม้า อุทยานศึกษากระบี่ 1181100019
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมเหนือ กศน.ตำบลคลองท่อมเหนือ 1281040002
กระบี่ เหนือคลอง คลองเขม้า ฮีดายาตุดดีนนาวงวิทยา 1181100021
กระบี่ คลองท่อม คลองพน กศน.ตำบลคลองพน 1281040003
กระบี่ เหนือคลอง คลองเขม้า มุสลิมด้ารุลอุโลมวิทยา 1181100022
กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว กศน.ตำบลทรายขาว 1281040004
กระบี่ เหนือคลอง คลองเขม้า มุสลิมวังทองวิทยา 1181100023
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว กศน.ตำบลห้วยน้ำขาว 1281040005
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง ทองคำวิทยานุสรณ์ 1181100024
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา กศน.ตำบลพรุดินนา 1281040006
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่โปลีเทคนิคและบริหารธุรกิจ 1181100025
กระบี่ คลองท่อม เพหลา กศน.ตำบลเพหลา 1281040007
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ อนุบาลกานตราช 1181100026
กระบี่ อ่าวลึก นาเหนือ กศน.ตำบลนาเหนือ 1281050003
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาคราม อัรรอยยานพิทยานุสรณ์ 1181100027
กระบี่ อ่าวลึก คลองหิน กศน.ตำบลคลองหิน 1281050004
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว ศาสนูปถัมภ์มูลนิธิ กระบี่ 1181100028
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกน้อย กศน.ตำบลอ่าวลึกน้อย 1281050005
กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง อนุบาลวังทอง 1181100029
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกเหนือ กศน.ตำบลอ่าวลึกเหนือ 1281050006
กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว รุ่งอรุณศึกษา 1181100039
กระบี่ อ่าวลึก เขาใหญ่ กศน.ตำบลเขาใหญ่ 1281050007
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย วุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ 1181100041
กระบี่ อ่าวลึก คลองยา กศน.ตำบลคลองยา 1281050008
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง ดวงแก้วพิทยา 1181100042
กระบี่ อ่าวลึก บ้านกลาง กศน.ตำบลบ้านกลาง 1281050009
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง อนุบาลดวงแก้วพิทยา 1181100043
กระบี่ ลำทับ ลำทับ กศน.ตำบลลำทับ 1281070001
กระบี่ เหนือคลอง คลองเขม้า อนุบาลมาเรียม 1181100048
กระบี่ ลำทับ ดินอุดม กศน.ตำบลดินอุดม 1281070002
กระบี่ อ่าวลึก แหลมสัก ประทีปธรรมมูลนิธิ 1181100049
กระบี่ ลำทับ ทุ่งไทรทอง กศน.ตำบลทุ่งไทรทอง 1281070003
กระบี่ ปลายพระยา เขาเขน อนุบาลวัดช่องแบก 1181100050 000903700
กระบี่ ลำทับ ดินแดง กศน.ตำบลดินแดง 1281070004
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ วัดราษฎร์รังสรรค์ 1181100051
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง กศน.ตำบลเหนือคลอง 1281080001
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 1381046401
กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา กศน.เกาะศรีบอยา 1281080002
กระบี่ เหนือคลอง ห้วยยูง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ 1481100206
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธิรกิจ 1181100052
กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ วัดแก้วโกรวาราม 7081010201
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ เมตตาธรรมวิทยา 1181100030
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ 6081000105
กระบี่ อ่าวลึก บ้านกลาง อนุบาลมุสลิมกระบี่ 1181100031
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมเหนือ บ้านแผ่นดินเสมอ 7281044205
กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย ษะกอฟะฮวิทยพัฒน์ 1181100032 000899400
กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 3081100101
กระบี่ เมืองกระบี่ คลองประสงค์ อนุบาลแหลมขาม 1181100033
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่ รร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า 3081200101 001073803
กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย มัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ 1181100035
กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ รร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด 3081200102 001073802
กระบี่ อ่าวลึก คลองหิน สกุลศาสน์วิทยากระบี่ 1181100036
กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ รร.เทศบาล 3 ท่าแดง 3081200103
กระบี่ คลองท่อม คลองพน อนุบาลจิตจงรักษ์ 1181100037
กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ รร.เทศบาล 4 มหาราช 3081200104
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย ธิดาแม่พระ กระบี่ 1181100038
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ รร.เทศบาลคลองท่อมใต้ 3081200201
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง มุสลิมนพรัตน์วิทยา 1181100053
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ รร.เทศบาลอ่าวลึกใต้ 3081200301
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ กศน.ตำบลอ่าวลึกใต้ 1281050001
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา 3081200401
กระบี่ เหนือคลอง โคกยาง ราชประชานุเคราะห์2 1081010206
กระบี่ เขาพนม เขาพนม รร.เทศบาลตำบลเขาพนม 3081200501
กระบี่ เขาพนม เขาดิน บ้านกอตง 1081010124
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย รร.บ้านกระบี่น้อย 3081200601 000898800
กระบี่ เขาพนม หน้าเขา บ้านถ้ำโกบ 1081010127
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง รร.บ้านช่องพลี 3081300101 000899500
กระบี่ เหนือคลอง โคกยาง วัดโคกยาง 1081010204
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง รร.อนุบาลอ่าวนาง 3081300102
กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ อนุบาลกระบี่ 1081010027
กระบี่ ปลายพระยา เขาต่อ รร.อนุบาลบางเท่าแม่ 3081300201
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 1381016501
กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย รร.บ้านไสไทย 3081300301
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกเหนือ ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ 1081010087
กระบี่ เขาพนม เขาดิน รร.บ้านช้างตาย 3081300401
กระบี่ อ่าวลึก นาเหนือ วัดบางโทง 1081010098
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย บ้านเขาตั้ง 1081010002
กระบี่ อ่าวลึก นาเหนือ บ้านบางเจริญ 1081010095
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย ทุ่งพะยอม 1081010003
กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ อุตรกิจ 1081010028
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย บ้านนานอก 1081010004
กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ อิศรานุสรณ์ 1181100002
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย บ้านน้ำจาน 1081010005
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง ราชประชานุเคราะห์1 1081010224 001134601
กระบี่ เมืองกระบี่ คลองประสงค์ บ้านบางขนุน 1081010006
กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว บ้านทรายขาว 1081010049
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง บ้านหว่างคลอง 1081010008
กระบี่ ลำทับ ลำทับ บ้านลำทับ 1081010184
กระบี่ เมืองกระบี่ หนองทะเล ชุมชนบ้านเขากลม 1081010009 000899800
กระบี่ ลำทับ ดินอุดม บ้านเสม็ดจวน 1081010190
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาทอง บ้านเขาทอง 1081010010
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง นานาชาติอังกฤษกระบี่ 1181200039
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาทอง บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ 1081010012
กระบี่ เหนือคลอง คลองเขม้า บ้านคลองเขม้า 1081010210
กระบี่ เมืองกระบี่ หนองทะเล บ้านคลองม่วง 1081010013 000899700
กระบี่ เหนือคลอง ปกาสัย บ้านทุ่งประสาน 1081010221
กระบี่ เมืองกระบี่ หนองทะเล บ้านดินแดงน้อย 1081010014
กระบี่ เหนือคลอง ปกาสัย บ้านทุ่งสาคร 1081010205
กระบี่ เมืองกระบี่ หนองทะเล บ้านหนองทะเล 1081010015
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา ชุมชนวัดหาดถั่ว 1081010162
กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย บ้านแหลมโพธิ์ 1081010019
กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน บ้านคลองหมาก 1081010211
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง บ้านอ่าวนาง 1081010020
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย วัดโพธิ์เรียง 1081010007 000898900
กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย บ้านอ่าวน้ำเมา 1081010021
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา บ้านปากหยา 1081010165
กระบี่ เมืองกระบี่ คลองประสงค์ บ้านเกาะกลาง 1081010022 000899900
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง บ้านคลองแห้ง 1081010016
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง พระราชทานบ้านเกาะพีพี 1081010023
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาทอง บ้านเขาเทียมป่า 1081010011 000899100
กระบี่ เมืองกระบี่ คลองประสงค์ บ้านคลองกำ 1081010024
กระบี่ อ่าวลึก บ้านกลาง บ้านกลางมิตรภาพที่44 1081010103
กระบี่ เมืองกระบี่ คลองประสงค์ บ้านคลองประสงค์ 1081010025
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา บ้านพรุดินนา 1081010069
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง บ้านแหลมตง 1081010026
กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน บ้านศาลาด่าน 1081010160
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาคราม บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) 1081010029
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย บ้านคลองโตนด 1081010158
กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก บ้านคลองใหญ่ 1081010030
กระบี่ อ่าวลึก คลองหิน บ้านช่องไม้ดำ 1081010107
กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก บ้านทับปริก 1081010031 000899300
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก 1081010079
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาคราม ทุ่งต้นปีก 1081010033
กระบี่ อ่าวลึก แหลมสัก กศน.ตำบลแหลมสัก 1281050002
กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 1081010034 000899200
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา บ้านบางเหียน 1081010164
กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก วัดห้วยโต้ 1081010035
กระบี่ ปลายพระยา เขาเขน กศน.ตำบลเขาเขน 1281060002
กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย บ้านหนองกก 1081010036
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา กศน.ตำบลปลายพระยา 1281060001
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาคราม บ้านหนองจิก 1081010037 000899000
กระบี่ ปลายพระยา เขาต่อ กศน.ตำบลเขาต่อ 1281060003
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาคราม บ้านไหนหนัง 1081010038
กระบี่ ปลายพระยา คีรีวง กศน.ตำบลคีรีวง 1281060004
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ คลองท่อมมิตรภาพที่160 1081010039
กระบี่ เขาพนม เขาพนม บ้านห้วยเสียด 1081010118
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ อนุบาลคลองท่อม 1081010040
กระบี่ เขาพนม โคกหาร กศน.ตำบลโคกหาร 1281020006
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) 1081010041
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง โชคชัยกระบี่ 1181100018
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ บ้านเหนือ 1081010042
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาคราม ชุมชนบ้านทุ่ง 1081010032
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ บ้านแชงเปิง 1081010043
กระบี่ อ่าวลึก คลองหิน บ้านคลองหิน 1081010106
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว บ้านน้ำร้อน 1081010044
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง บ้านร่าปู 1081010140
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว บ้านห้วยน้ำขาว 1081010045
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย กศน.ตำบลเกาะลันตาน้อย 1281030002
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว บ้านทุ่งเสม็ด 1081010046
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ วัดเกาะลันตา 1081010149
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว บ้านท่าประดู่ 1081010047
กระบี่ คลองท่อม เพหลา บ้านพรุเตย 1081010064
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว บ้านควนใต้ 1081010048
กระบี่ คลองท่อม เพหลา บ้านพรุเตียว 1081010065
กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว บ้านทุ่งคา 1081010050
กระบี่ คลองท่อม เพหลา บ้านบางใหญ่ 1081010066
กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว บ้านห้วยลึก 1081010051
กระบี่ ปลายพระยา เขาต่อ วัดเขาต่อ 1081010179
กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว บ้านห้วยพลูหนัง 1081010052
กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว บ้านพรุพี 1081010053
กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว บ้านบ่อมะม่วง 1081010054
กระบี่ คลองท่อม คลองพน คลองพน 1081010055
กระบี่ คลองท่อม คลองพน บ้านทุ่งครก 1081010056
กระบี่ คลองท่อม คลองพน บ้านคลองไคร 1081010057
กระบี่ คลองท่อม คลองพน บ้านคลองแรด 1081010058
กระบี่ คลองท่อม คลองพน บ้านท่ามะพร้าว 1081010059
กระบี่ คลองท่อม คลองพน บ้านหินเพิง 1081010060
กระบี่ คลองท่อม คลองพน บ้านคลองปิ้ง 1081010061
กระบี่ คลองท่อม คลองพน บ้านดินนา 1081010062
กระบี่ คลองท่อม คลองพน บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ 1081010063
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา บ้านเขาสามหน่วยา 1081010068
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา บ้านทับไทร 1081010070 000902100
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา บ้านทุ่งนุ้ย 1081010072 000902100
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา บ้านนางรอง 1081010073
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมเหนือ บ้านคลองท่อมเหนือ 1081010074
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา บ้านคลองชะมวง 1081010076 000902100
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมเหนือ บ้านบางคราม 1081010077
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมเหนือ บ้านบางเตียว 1081010078
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ บ้านถ้ำเสือ 1081010081
กระบี่ อ่าวลึก แหลมสัก บ้านคลองแรด 1081010082
กระบี่ อ่าวลึก แหลมสัก วัดสถิตโพธาราม 1081010083
กระบี่ อ่าวลึก แหลมสัก บ้านแหลมสัก 1081010084
กระบี่ อ่าวลึก แหลมสัก บ้านอ่าวน้ำ 1081010085
กระบี่ อ่าวลึก แหลมสัก บ้านหินราว 1081010086
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกเหนือ บ้านทุ่ง 1081010088
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกเหนือ บ้านถ้ำเพชร 1081010090
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกเหนือ บ้านในยวน 1081010091
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ บ้านห้วยปริศนา 1081010092
กระบี่ อ่าวลึก เขาใหญ่ วัดไพรสณฑ์ 1081010093
กระบี่ อ่าวลึก นาเหนือ ชุมชนวัดนาเหนือ 1081010094
กระบี่ อ่าวลึก เขาใหญ่ บ้านทุ่งสูง 1081010096
กระบี่ อ่าวลึก เขาใหญ่ บ้านเขาล่อม 1081010097
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกน้อย บ้านอ่าวลึกน้อย 1081010099
กระบี่ อ่าวลึก บ้านกลาง บ้านหนองหลุมพอ 1081010100
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกน้อย บ้านควนโอ 1081010101
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกน้อย บ้านบากัน 1081010102
กระบี่ อ่าวลึก บ้านกลาง บ้านเขางาม 1081010104
กระบี่ อ่าวลึก คลองหิน บ้านศาลาพระม่วง 1081010105
กระบี่ อ่าวลึก คลองยา บ้านเขาแก้ว 1081010108
กระบี่ อ่าวลึก คลองยา บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 1081010109
กระบี่ อ่าวลึก คลองหิน บ้านป่างาม 1081010110
กระบี่ อ่าวลึก คลองยา สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 1081010111
กระบี่ อ่าวลึก คลองยา สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 1081010112
กระบี่ เขาพนม เขาพนม บ้านห้วยพลู 1081010113
กระบี่ เขาพนม เขาพนม บ้านเขาพนม 1081010114
กระบี่ เขาพนม เขาพนม บ้านหนองน้ำแดง 1081010115
กระบี่ เขาพนม เขาพนม บ้านทับพล 1081010116
กระบี่ เขาพนม พรุเตียว บ้านโคกกลาง 1081010119
กระบี่ เขาพนม พรุเตียว วัดพรุเตียว 1081010120
กระบี่ เขาพนม พรุเตียว บ้านบางเหรียง 1081010121
กระบี่ เขาพนม พรุเตียว บ้านทุ่งปรือ 1081010122
กระบี่ เขาพนม เขาดิน บ้านควนม่วง 1081010125
กระบี่ เขาพนม เขาดิน วัดภูมิบรรพต 1081010126
กระบี่ เขาพนม หน้าเขา บ้านห้วยน้ำแก้ว 1081010128
กระบี่ เขาพนม หน้าเขา บ้านเขาดิน 1081010129
กระบี่ เขาพนม สินปุน บ้านห้วยสาร 1081010132
กระบี่ เขาพนม สินปุน บ้านควนกลาง 1081010133
กระบี่ เขาพนม สินปุน บ้านโคกคา 1081010134
กระบี่ เขาพนม สินปุน บ้านมะม่วงเอน 1081010135
กระบี่ เขาพนม โคกหาร บ้านโคกหาร 1081010136
กระบี่ เขาพนม โคกหาร บ้านหินลูกช้าง 1081010137
กระบี่ เขาพนม สินปุน บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา 1081010138
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง บ้านร่าหมาด 1081010139
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง บ้านคลองย่าหนัด 1081010141
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง บ้านลิกี 1081010142
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง บ้านปากคลอง 1081010143
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง บ้านนาทุ่งกลาง 1081010144
กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง บ้านคลองยาง 1081010145
กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง บ้านโคกยูง 1081010146
กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง บ้านเขาฝาก 1081010147
กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง บ้านหลังโสด 1081010148
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ บ้านเจ๊ะหลี 1081010150
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ บ้านคลองนิน 1081010151
กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน บ้านทุ่งหยีเพ็ง 1081010152
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ บ้านเกาะปอ 1081010153
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ บ้านสังกาอู้ 1081010154
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ บ้านคลองหิน 1081010155
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย บ้านโละใหญ่ 1081010156
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ 1081010157
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย บ้านหลังสอด 1081010159
กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน บ้านพระแอะ 1081010161
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา วัดนทีมุขาราม 1081010163
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา บ้านคลองพระยา 1081010166 001134401
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง 1081010167
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา บ้านคลองพวนประทีปบำรุง 1081010168
กระบี่ ปลายพระยา เขาเขน บ้านคลองปัญญา 1081010170
กระบี่ ปลายพระยา เขาเขน บ้านนาเทา 1081010171
กระบี่ ปลายพระยา เขาเขน วัดช่องแบก 1081010172
กระบี่ ปลายพระยา คีรีวง บ้านบกเก้าห้อง 1081010173
กระบี่ ปลายพระยา คีรีวง วัดบางเหลียว 1081010174
กระบี่ ปลายพระยา เขาเขน วิทยาประชาคม 1081010175
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ 1081010176
กระบี่ ปลายพระยา คีรีวง สหกรณ์ประชาอุทิศ 1081010177
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว 1081010178
กระบี่ ปลายพระยา เขาต่อ โคกยอ 1081010180
กระบี่ ปลายพระยา เขาต่อ วัดบ้านนา 1081010181
กระบี่ ปลายพระยา เขาต่อ บ้านบางโสก 1081010182
กระบี่ ปลายพระยา เขาต่อ บ้านบางหอย 1081010183
กระบี่ ลำทับ ลำทับ บ้านนาพรุ 1081010185
กระบี่ ลำทับ ทุ่งไทรทอง บ้านเกาะไทร 1081010186
กระบี่ ลำทับ ลำทับ บ้านย่านอุดม 1081010187
กระบี่ ลำทับ ทุ่งไทรทอง บ้านสะพานพน 1081010188 000904300
กระบี่ ลำทับ ลำทับ บ้านไร่พัฒนา 1081010189
กระบี่ ลำทับ ดินอุดม บ้านหนองจูด 1081010191
กระบี่ ลำทับ ดินอุดม บ้านควนแดง 1081010192
กระบี่ ลำทับ ดินแดง บ้านดินแดง 1081010193
กระบี่ ลำทับ ดินอุดม บ้านเขาดินประชาพัฒน์ 1081010194
กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา บ้านเกาะจำ 1081010195
กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา บ้านเกาะปู 1081010196
กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา บ้านเกาะศรีบอยา 1081010197
กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา บ้านเกาะฮั่ง 1081010198
กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา บ้านคลองเตาะ 1081010199
กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา บ้านติงไหร 1081010200
กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน บ้านแหลมกรวด 1081010201
กระบี่ เหนือคลอง โคกยาง บ้านควนเกาะจันทร์ 1081010202
กระบี่ เหนือคลอง โคกยาง บ้านควนนกหว้า 1081010203
กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน บ้านควน 1081010207
กระบี่ เหนือคลอง คลองเขม้า บ้านควนต่อ 1081010208
กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน บ้านคลองหวายเล็ก 1081010212
กระบี่ เหนือคลอง คลองเขม้า บ้านนาวง 1081010213
กระบี่ เหนือคลอง ตลิ่งชัน บ้านคลองรั้ว 1081010214
กระบี่ เหนือคลอง ตลิ่งชัน บ้านคลองยวน 1081010215
กระบี่ เหนือคลอง ตลิ่งชัน บ้านตลิ่งชัน 1081010216
กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน บ้านท่ายาง 1081010217
กระบี่ เหนือคลอง ตลิ่งชัน บ้านปากหรา 1081010218
กระบี่ เหนือคลอง ตลิ่งชัน บ้านหาดยาว 1081010219
กระบี่ เหนือคลอง ปกาสัย บ้านเกาะไทร 1081010220
กระบี่ เหนือคลอง ปกาสัย วัดธรรมาวุธสรณาราม 1081010222
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง บ้านนาออก 1081010223 001134601
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง บ้านไร่ใหญ่ 1081010225 001134601
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ชะแล วัดป่าถ้ำภูเตย 1071020091 000810100
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา บ้านทุ่งมังกะหร่า 1071020427 000814600
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว บ้านห้วยตลุง 1071020093 000807900
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา บ้านทัพพระยา 1071020428 000814500
กาญจนบุรี ท่าม่วง ทุ่งทอง บ้านห้วยนาคราช 1071020095
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา บ้านเขากรวด 1071020429 000814600
กาญจนบุรี ท่าม่วง ทุ่งทอง วัดศรีสุวรรณาราม 1071020096 000808000
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ บ้านสระลงเรือ 1071020430
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าล้อ วัดท่าล้อ 1071020098
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา วังไผ่ บ้านนาใหม่ 1071020431 000814700
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังขนาย บ้านหนองตาบ่ง 1071020102
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ บ้านหนองเจริญสุข 1071020432 000815000
กาญจนบุรี ท่าม่วง ม่วงชุม วัดชุกพี้ 1071020103
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ เมตตาจิตต 1071020433 000815000
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 1071020104
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ บ้านห้วยลึก 1071020434
กาญจนบุรี ท่าม่วง ม่วงชุม วัดม่วงชุม 1071020105
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ บ้านห้วยยาง 1071020435
กาญจนบุรี ท่าม่วง เขาน้อย บ้านถ้ำ 1071020106
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ บ้านสระจันทอง 1071020436 000815000
กาญจนบุรี ท่าม่วง เขาน้อย บ้านดอนคราม 1071020107
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ บ้านไผ่สี 1071020437 000815000
กาญจนบุรี ท่าม่วง เขาน้อย บ้านห้วยน้ำโจน 1071020109
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ วัดหนองปลิง 1071020440 000814900
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ วัดขุนไทยธาราราม 1071020110 000808700
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ บ้านตลุง 1071020442
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ บ้านรางสาลี่ 1071020111 000808700
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ บ้านพนมนาง 1071020443 000814800
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ บ้านสระเศรษฐี 1071020112
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ บ้านหนองนางเลิ้ง 1071020444 002194800
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังขนาย บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 1071020113
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า ตชด.บ้านประตูด่าน 1071020445 000802700
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ ตลาดสํารอง 1071020120 000808400
กาญจนบุรี ไทรโยค บ้องตี้ ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 1071020446
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าตะคร้อ วัดท่าตะคร้อ 1071020121 000808600
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ กาญจนานุเคราะห์ 1071020447
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ วัดลําสำรอง 1071020122
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 1071020448 000801400
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ บ้านรางสะเดา 1071020123 000808500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ เทพมงคลรังษี 1071020449
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ บ้านหนองมงคล 1071020124
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 1071020451 000801000
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ วัดหนองพังตรุ 1071020125 000808500
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 1071020452
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ บ้านห้วยไร่ 1071020126 000808500
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา ไทรโยคน้อยวิทยา 1071020453
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา วัดหนองตะครอง 1071020128
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 1071020454
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา ดิศกุล 1071020129
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย บ่อพลอยรัชดาภิเษก 1071020455
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา บ้านหนองอีเห็น 1071020130 000808900
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี หนองรีประชานิมิต 1071020456
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ บ้านหนองน้ำขุ่น 1071020131
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์พิทยาคม 1071020457 001128100
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา บ้านหนองสองห้อง 1071020132 000808900
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา ท่ามะกาวิทยาคม 1071020458
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา จํารูญเนติศาสตร์ 1071020133
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น พระแท่นดงรังวิทยาคาร 1071020459 000807000
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 1071020134 000808700
กาญจนบุรี ท่ามะกา สนามแย้ นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1071020460
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา บ้านโกรกตารอด 1071020135 000808900
กาญจนบุรี ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ ท่ามะกาปุญสิริวิทยา 1071020461
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา บ้านท่ามะกา 1071020136
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเรือ ท่าเรือพิทยาคม 1071020462
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา บ้านหนองลาน 1071020138
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าล้อ วิสุทธรังษี 1071020463
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนชะเอม วัดทุ่งมะกรูด 1071020141
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1071020464 001128200
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนชะเอม บ้านทุ่งประทุน 1071020142
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว หนองขาวโกวิทพิทยาคม 1071020465 000807900
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเรือ วัดใหม่เจริญผล 1071020143
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ พังตรุราษฎร์รังสรรค์ 1071020466 000808400
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเรือ วัดท่าเรือ อุตสาหะวิทยาคาร 1071020144
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 1071020467
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน บ้านหนองตาแพ่ง 1071020145
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าล้อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 1071020468
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนชะเอม วัดดอนชะเอม 1071020146
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน ทองผาภูมิวิทยา 1071020469 001128300
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน บ้านหนองตาคง 1071020148
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น ร่มเกล้า กาญจนบุรี 1071020470 000809800
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน วัดตะคร้ำเอน 1071020149
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู อุดมสิทธิศึกษา 1071020471 001128400
กาญจนบุรี ท่ามะกา พงตึก วัดดงสัก 1071020151
กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน พนมทวนชนูปถัมภ์ 1071020472 001128500
กาญจนบุรี ท่ามะกา พงตึก เกียรติวัธนเวคิน 1 (วัดปากบาง) 1071020152
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์) 1071020473
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเสา บ้านท่าพะเนียง 1071020153 000807400
กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน 1071020474 001128500
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเสา ดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 1071020154 000807400
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ เลาขวัญราษฎร์บำรุง 1071020475
กาญจนบุรี ท่ามะกา โคกตะบอง วัดเขาใหญ่ 1071020155 000806600
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1071020476
กาญจนบุรี ท่ามะกา โคกตะบอง บ้านชายธูป 1071020156 000806600
กาญจนบุรี หนองปรือ สมเด็จเจริญ ประชามงคล 1071020477 001128800
กาญจนบุรี ท่ามะกา พงตึก วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 1071020157
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ หนองปรือพิทยาคม 1071020478 000813800
กาญจนบุรี ท่ามะกา โคกตะบอง วัดเขาตะพั้น 1071020158 000806600
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ ห้วยกระเจาพิทยาคม 1071020479
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 1071020159
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ กศน.ตำบลบ้านเหนือ 1271010001
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น วัดดอนขมิ้น 1071020160
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านใต้ กศน.ตำบลบ้านใต้ 1271010002
กาญจนบุรี ท่ามะกา ยางม่วง วัดหนองโรง 1071020162
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก กศน.ตำบลปากแพรก 1271010003
กาญจนบุรี ท่ามะกา สนามแย้ วัดเขาสะพายแร้ง 1071020163
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว กศน.ตำบลหนองบัว 1271010006
กาญจนบุรี ท่ามะกา ยางม่วง บ้านหนองกรด 1071020165
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า กศน.ตำบลลาดหญ้า 1271010007
กาญจนบุรี ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ วัดเขาสามสิบหาบ 1071020167
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง กศน.ตำบลวังด้ง 1271010008
กาญจนบุรี ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ บ้านหนองหิน 1071020168
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ช่องสะเดา กศน.ตำบลช่องสะเดา 1271010009
กาญจนบุรี ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ บ้านเขาช่อง 1071020169
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า กศน.ตำบลหนองหญ้า 1271010010
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 1071020172
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เกาะสำโรง กศน.ตำบลเกาะสำโรง 1271010011
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ บ้านดอนเขว้า 1071020173
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า กศน.ตำบลบ้านเก่า 1271010013
กาญจนบุรี ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น บ้านแจงงาม 1071020174
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังเย็น กศน.ตำบลวังเย็น 1271010016
กาญจนบุรี ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น บ้านดอนตาลเสี้ยน 1071020175 000806800
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม กศน.ตำบลลุ่มสุ่ม 1271020001
กาญจนบุรี ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น บ้านอุโลกสี่หมื่น 1071020176 000806800
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา กศน.ตำบลท่าเสา 1271020002
กาญจนบุรี ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น ประชาวิทยาคาร 1071020178 000806800
กาญจนบุรี ไทรโยค สิงห์ กศน.ตำบลสิงห์ 1271020003
กาญจนบุรี ท่ามะกา หนองลาน บ้านจันทร์ลาดวิทยา 1071020179
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค กศน.ตำบลไทรโยค 1271020004
กาญจนบุรี ท่ามะกา หนองลาน วัดหนองไม้แก่น 1071020180
กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ กศน.ตำบลวังกระแจะ 1271020005
กาญจนบุรี ท่ามะกา หนองลาน วัดหนองลาน 1071020182
กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล กศน.ตำบลศรีมงคล 1271020006 000804100
กาญจนบุรี ท่ามะกา หนองลาน วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 1071020183
กาญจนบุรี ไทรโยค บ้องตี้ กศน.ตำบลบ้องตี้ 1271020007
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 1071020184
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกร่าง กศน.ตำบลหนองกร่าง 1271030009
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น บ้านดอนรัก 1071020185
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ นาสวน กศน.ตำบลนาสวน 1271040001
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน บ้านบึงวิทยา 1071020187
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ กศน.ตำบลด่านแม่แฉลบ 1271040002
กาญจนบุรี ไทรโยค สิงห์ บ้านหนองปรือ 1071020189
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด กศน.ตำบลหนองเป็ด 1271040003
กาญจนบุรี ไทรโยค สิงห์ วัดปากกิเลน 1071020190
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ท่ากระดาน กศน.ตำบลท่ากระดาน 1271040004
กาญจนบุรี ไทรโยค สิงห์ บ้านพุปลู 1071020191
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ เขาโจด กศน.ตำบลเขาโจด 1271040005 000805900
กาญจนบุรี ไทรโยค สิงห์ บ้านท่าตาเสือ 1071020192
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ แม่กระบุง กศน.ตำบลแม่กระบุง 1271040006
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม บ้านหนองขอน 1071020193
กาญจนบุรี ท่ามะกา พงตึก กศน.ตำบลพงตึก 1271050001
กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล บ้านท่ามะเดื่อ 1071020194 000804100
กาญจนบุรี ท่ามะกา ยางม่วง กศน.ตำบลยางม่วง 1271050002
กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล บ้านหินดาด 1071020195 000804100
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนชะเอม กศน.ตำบลดอนชะเอม 1271050003
กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล บ้านยางโทน 1071020196 000804100
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้ กศน.ตำบลท่าไม้ 1271050004
กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล บ้านทุ่งเรือโกลน 1071020197 000804100
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน กศน.ตำบลตะคร้ำเอน 1271050005
กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล บ้านหนองปลาซิว 1071020198 000804100
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา กศน.ตำบลท่ามะกา 1271050006
กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ บ้านเขาพัง 1071020203
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเรือ กศน.ตำบลท่าเรือ 1271050007
กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ บ้านแก่งระเบิด 1071020206
กาญจนบุรี ท่ามะกา โคกตะบอง กศน.ตำบลโคกตะบอง 1271050008 000806600
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา พุทธวิมุติวิทยา 1071020207
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น กศน.ตำบลดอนขมิ้น 1271050009
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม บ้านวังโพธิ์ 1071020208
กาญจนบุรี ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น กศน.ตำบลอุโลกสี่หมื่น 1271050010
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม บ้านลุ่มผึ้ง 1071020209
กาญจนบุรี ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ กศน.ตำบลเขาสามสิบหาบ 1271050011
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม หลุงกัง 1071020210
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น กศน.ตำบลพระแท่น 1271050012
กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ บ้านเขาช้าง 1071020212
กาญจนบุรี ท่ามะกา หวายเหนียว กศน.ตำบลหวายเหนียว 1271050013
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา บ้านช่องแคบ 1071020213
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ กศน.ตำบลแสนตอ 1271050014
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา บ้านวังใหญ่ 1071020214
กาญจนบุรี ท่ามะกา สนามแย้ กศน.ตำบลสนามแย้ 1271050015
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา บ้านพุม่วง-พุพง 1071020215
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเสา กศน.ตำบลท่าเสา 1271050016
กาญจนบุรี ไทรโยค บ้องตี้ บ้านบ้องตี้ 1071020216
กาญจนบุรี ท่ามะกา หนองลาน กศน.ตำบลหนองลาน 1271050017
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม บ้านเขาสามชั้น 1071020217
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังขนาย กศน.ตำบลวังขนาย 1271060002
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค บ้านท่าทุ่งนา 1071020218
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา กศน.ตำบลวังศาลา 1271060003
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค บ้านแก่งจอ 1071020219
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าล้อ กศน.ตำบลท่าล้อ 1271060004
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค บ้านถ้ำดาวดึงส์ 1071020220
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว กศน.ตำบลหนองขาว 1271060005 000807900
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค บ้านทุ่งก้างย่าง 1071020221 000803300
กาญจนบุรี ท่าม่วง ทุ่งทอง กศน.ตำบลทุ่งทอง 1271060006 000808000
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค บ้านแก่งประลอม 1071020222
กาญจนบุรี ท่าม่วง เขาน้อย กศน.ตำบลเขาน้อย 1271060007
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา บ้านหาดงิ้ว 1071020223
กาญจนบุรี ท่าม่วง ม่วงชุม กศน.ตำบลม่วงชุม 1271060008
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา บ้านพุเตย 1071020224
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ กศน.ตำบลบ้านใหม่ 1271060009
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม บ้านหนองกุ่ม 1071020228 000804300
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ กศน.ตำบลพังตรุ 1271060010
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม บ้านรางขาม 1071020230 000804400
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าตะคร้อ กศน.ตำบลท่าตะคร้อ 1271060011
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม บ้านวังด้ง 1071020232 000804500
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ กศน.ตำบลรางสาลี่ 1271060012 000808700
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 1071020234 000804400
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา กศน.ตำบลหนองตากยา 1271060013
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย บ้านหนองย่างช้าง 1071020236
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน กศน.ตำบลท่าขนุน 1271070001
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย บ้านท่าว้า 1071020237
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ปิล๊อก กศน.ตำบลปิล๊อก 1271070002
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย บ้านหนองโพธิ์ 1071020238
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หินดาด กศน.ตำบลหินดาด 1271070003
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย บ้านบึงหัวแหวน 1071020239
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น กศน.ตำบลลิ่นถิ่น 1271070004
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย บ้านหนองเตียน 1071020240
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ชะแล กศน.ตำบลชะแล 1271070005
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม บ้านเสาหงส์ 1071020241 000804300
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง กศน.ตำบลห้วยเขย่ง 1271070006
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน บ้านหนองหว้า 1071020242 000805000
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ สหกรณ์นิคม กศน.ตำบลสหกรณ์นิคม 1271070007
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง ชุมชนบ้านหลุมรัง 1071020243
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู กศน.ตำบลหนองลู 1271080001
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน บ้านช่องด่าน 1071020244 000805000
กาญจนบุรี สังขละบุรี ปรังเผล กศน.ตำบลปรังเผล 1271080002
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน บ้านวังใหญ่ 1071020245 000805000
กาญจนบุรี สังขละบุรี ไล่โว่ กศน.ตำบลไล่โว่ 1271080003
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง บ้านหนองหมู 1071020246
กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน กศน.ตำบลพนมทวน 1271090001
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน บ้านหนองเข้ 1071020247 000805200
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง กศน.ตำบลหนองโรง 1271090002
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน บ้านเขาแดง 1071020248 000805200
กาญจนบุรี พนมทวน ทุ่งสมอ กศน.ตำบลทุ่งสมอ 1271090003
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน บ้านสามยอด 1071020249 000805200
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนเจดีย์ กศน.ตำบลดอนเจดีย์ 1271090004
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1071020250
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร กศน.ตำบลดอนตาเพชร 1271090012
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี บ้านหนองรี 1071020251
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ กศน.ตำบลเลาขวัญ 1271100001
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง บ้านยางสูง 1071020252 000804900
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน กศน.ตำบลหนองโสน 1271100002 000811900
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี บ้านหนองแกใน 1071020253 000804700
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ กศน.ตำบลหนองประดู่ 1271100003
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี บ้านลําอีซู 1071020254 000804700
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง กศน.ตำบลหนองปลิง 1271100004 000812500
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง บ้านไร่เจริญ 1071020255 000804900
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองนกแก้ว กศน.ตำบลหนองนกแก้ว 1271100005
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกร่าง บ้านหนองกร่าง 1071020256
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ กศน.ตำบลทุ่งกระบ่ำ 1271100006
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกร่าง บ้านหลังเขา 1071020257
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย กศน.ตำบลหนองฝ้าย 1271100007 000812100
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกร่าง บ้านหนองหวาย 1071020259
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย กศน.ตำบลด่านมะขามเตี้ย 1271110001
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี บ้านลําอีซู สาขาบ้านหนองสําโรง 1071020260 000804700
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด กศน.ตำบลกลอนโด 1271110002
กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน วัดบ้านทวน 1071020261 001128500
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก กศน.ตำบลจรเข้เผือก 1271110003
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร บ้านดอนมะขาม 1071020262 000810900
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย หนองไผ่ กศน.ตำบลหนองไผ่ 1271110004
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร วัดสาลวนาราม 1071020265 000810900
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ กศน.ตำบลหนองปรือ 1271120001
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร บ้านบ่อหว้า 1071020266 000810900
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล กศน.ตำบลหนองปลาไหล 1271120002
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร บ้านหนองโพธิ์ 1071020267 000810900
กาญจนบุรี หนองปรือ สมเด็จเจริญ กศน.ตำบลสมเด็จเจริญ 1271120003 001128800
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง วัดห้วยสะพาน 1071020268 000811100
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กศน.ตำบลห้วยกระเจา 1271130001
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง บ้านห้วยด้วน 1071020271 000811000
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา วังไผ่ กศน.ตำบลวังไผ่ 1271130002
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง บ้านวังรัก 1071020272 000811000
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ กศน.ตำบลดอนแสลบ 1271130003
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง บ้านหลุมหิน 1071020273 000811000
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ กศน.ตำบลสระลงเรือ 1271130004
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง วัดนาพระยา 1071020274 000811000
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน วัชรวิชญ์ 1171100036 001128300
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง บ้านรางยอม 1071020275
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม การกุศลวัดไตรรัตนาราม 1171100037
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ ถาวรวิทยา 1171100003
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนเจดีย์ วัดดอนเจดีย์ 1071020276 000811200
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย บ้านหนองผู้เฒ่า 1071020374
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 1371016201
กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน บ้านดอนสระ 1071020277 001128500
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน บ้านไร่ 1071020078 000809100
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง หมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็ก 1171100007 000801700
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนเจดีย์ วัดบ้านน้อย 1071020278 000811200
กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล บ้านห้วยกะทะทอง 1071020199 000804100
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก อนุบาลต้นกล้า 1171100035
กาญจนบุรี พนมทวน หนองสาหร่าย บ้านหนองขุย 1071020280 000811700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก บ้านวังสารภี 1071020001 000801000
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา เขมภัทร์ศึกษา 1171100019
กาญจนบุรี พนมทวน หนองสาหร่าย บ้านสระลุมพุก 1071020281 000811700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ อนุบาลกาญจนบุรี 1071020007
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน ศิริวิทยานุบาล 1171100020
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ วัดพังตรุ 1071020282 000811400
กาญจนบุรี ไทรโยค สิงห์ บ้านวังสิงห์ 1071020188
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน อนุชนศึกษา 1171100017
กาญจนบุรี พนมทวน หนองสาหร่าย เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 1071020283 000811700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า บ้านทุ่งนาคราช 1071020045
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น วินัยนุกูล 1171100014
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ บ้านบ่อระแหง 1071020284 000811400
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ นาสวน บ้านองสิต 1071020343
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู สหคริสเตียนศึกษา 1171100032 000810300
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ บ้านโป่งกูป 1071020285 000811400
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม สามัคคีธรรมานุสรณ์ 1071020211
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง ยู่เฉียวเซียะเลี้ยว 1171100028 001128200
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ บ้านรางสมอ 1071020286
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ บ้านดงเสลา 1071020342 001413600
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง อำนวยวิทย์กาญจนบุรี 1171100025
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ บ้านกระเจา 1071020287
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา บ้านพุองกะ 1071020202
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านใต้ ชัยจิตต์วิทยา 1171100004
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย บ้านโคราช 1071020290 000811500
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ นาสวน วัดถ้ำองจุ 1071020345
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง วีรศิลป์ 1171100024
กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน บ้านดอนเตาอิฐ 1071020291 000811500
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ นาสวน บ้านองหลุ 1071020346
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า อนุบาลค่ายสุรสีห์ 1171100008
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย บ้านหนองจอก 1071020292 000811600
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า บ้านห้วยน้ำขาว 1071020055 000802600
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเรือ ราษฎร์บำรุง 1171100013
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ บ้านหนองแสลบ 1071020295 000811800
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด บ้านทุ่งนา 1071020351
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา ฐิติวิทยา 1171100016
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ บ้านพุบอน 1071020296
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ แม่กระบุง บ้านน้ำมุด 1071020358
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา บริหารธุรกิจกาญจนบุรี 1171100022
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ บ้านน้ำลาด 1071020297 000812900
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกร่าง บ้านพุรวก 1071020258
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า อนุบาลเมฆบัณฑิต 1171100005 000801400
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ บ้านทุ่งกระบ่ำ 1071020298
กาญจนบุรี ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 1071020177 000806800
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก เทคโนโลยีกาญจนบุรี 1171100010
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ บ้านเขานางสางหัว 1071020299
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม บ้านพุพรหม 1071020233 000804500
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น ประชาสงเคราะห์ 1171100015
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ บ้านหนองผือ 1071020300
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้ วัดคร้อพนัน 1071020137
กาญจนบุรี ท่ามะกา หวายเหนียว ทิพย์พิทยา 1171100021
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ หมู่บ้านป่าไม้ 1071020301
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้ วัดกระต่ายเต้น 1071020140
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา บริหารธุรกิจชั้นสูงกาญจนบุรี 1171100023
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ บ้านรางพยอม 1071020302
กาญจนบุรี ท่ามะกา หวายเหนียว วัดหวายเหนียว ปุญสิริวิทยา 1071020166
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าล้อ โชตินันต์ 1171100026
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ ราษฎร์บํารุงธรรม 1071020303
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน บ้านอูล่อง 1071020066 000809200
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังขนาย เทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 1171100027
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน บ้านหนองโสน 1071020304 000811900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 1371016301
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน อนุบาลเฟื่องฟ้า 1171100031
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน บ้านน้ำคลุ้ง 1071020305
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน วัดสำนักคร้อ 1071020150
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก อนุบาลสุภัทรกาญจน์ 1171100034
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน วัดใหม่ภูมิเจริญ 1071020306
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา วัดวังศาลา 1071020116 000807700
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู บ้านอุ่นรัก 1171100056
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน บ้านสระเตยพัฒนา 1071020307 000811900
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 1071020119 000807700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 1371016101
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน บ้านหนองไก่ต่อ 1071020308 000811900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เกาะสำโรง วัดถ้ำมังกรทอง 1071020039 000802400
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 1371016501
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน บ้านหนองหวาย 1071020309 000812900
กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ บ้านวังกระแจะ 1071020205 000804000
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 1371096401
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน บ้านหนองม่วง 1071020310 000811900
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา อนุบาลไทรโยค 1071020201
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม วัดสิริกาญจนาราม 7071010301
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1071020311 000812100
กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ บ้านสารวัตร 1071020204
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านใต้ พระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 7071010302
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย เขาวงพระจันทร์ 1071020312 000812000
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ วัดดอนแสลบ 1071020438 000814800
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค บ้านแม่น้ำน้อย 7271021305
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย บ้านหนองงูเห่า 1071020313 000812100
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 1071020293 000811600
กาญจนบุรี ไทรโยค บ้องตี้ เฮงเคลไทย 7271021307
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย บ้านหนองไผ่ล้อม 1071020314 000812100
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ วัดเขารักษ์ 1071020441 000814800
กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ บ้านต้นมะม่วง 7271021308
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง บ้านบะลังกา 1071020315 000812500
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ท่ากระดาน บ้านเจ้าเณร 1071020354 000805800
กาญจนบุรี ไทรโยค บ้องตี้ วัดสุธาสินี 7271021312
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย บ้านกรับใหญ่ 1071020316 000812100
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ อนุบาลวัดเลาขวัญ 1071020294
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ เขาโจด มิตรมวลชน 2 7271041303 000805900
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง ประชาพัฒนา 1071020317 000812600
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ กศน.ตำบลพังตรุ 1271090005
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ปิล๊อก วิจิตรวิทยาคาร 7271071304 000809400
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ บ้านน้ำโจน 1071020320
กาญจนบุรี พนมทวน หนองสาหร่าย กศน.ตำบลหนองสาหร่าย 1271090011
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ปิล๊อก บ้านปิล็อกคี่ 7271071313 000809400
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ บ้านตลุงเหนือ 1071020321
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย กศน.ตำบลรางหวาย 1271090006
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ชะแล บ้านคลิตี้ล่าง 7271071314
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ บ้านโป่งไหม 1071020322 000812400
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย อนุบาลบ่อพลอย 1071020235
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู สหธนาคารกรุงเทพ 7271081301
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ บ้านหนองปรือ 1071020323 000812300
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง กศน.ตำบลหลุมรัง 1271030005
กาญจนบุรี สังขละบุรี ไล่โว่ สุนทรเวช 7271081302 000810800
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ บ้านหนองตาก้าย 1071020324 000812300
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน กศน.ตำบลช่องด่าน 1271030008
กาญจนบุรี สังขละบุรี ปรังเผล บ้านเรดาร์ 7271081310 000810700
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ บ้านหนองไก่เหลือง 1071020325 000812300
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย กศน.ตำบลบ่อพลอย 1271030001
กาญจนบุรี สังขละบุรี ไล่โว่ บ้านทิไล่ป้า 7271081311
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองนกแก้ว บ้านหนองนกแก้ว 1071020326
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม กศน.ตำบลหนองกุ่ม 1271030002
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) 3071100101 000802500
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองนกแก้ว บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1071020327
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี กศน.ตำบลหนองรี 1271030003
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ รร.บ้านหนองอำเภอจีน 3071100102 000812900
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองนกแก้ว บ้านหนองเค็ด 1071020328
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย บ้านชุมนุมพระ 1071020318 000812000
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ รร.เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 3071200101
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองนกแก้ว บ้านหนองจั่น 1071020330
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว วัดอินทาราม 1071020092 000807900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ รร.เทศบาล 2 ประชาภิบาล 3071200102
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง บ้านหนองปลิง 1071020333 000812500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า วัดลาดหญ้า 1071020019 000801400
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก รร.เทศบาล 3 บ้านบ่อ 3071200103
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง บ้านพรหมณี 1071020334 000812500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า บ้านท่าหวี 1071020022 000801500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม รร.เทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม 3071200104
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง บ้านหนองกะหนาก 1071020335 000812500
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา บ้านหนองสะแก 1071020118 000807700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเหนือ รร.เทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห์ 3071200105
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง บ้านตรอกสะเดา 1071020336 000812600
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 1071020362 001128400
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน รร.เทศบาลทองผาภูมิ 3071200201 001128300
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง บ้านหนองมะสัง 1071020337 000812600
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู วัดวังก์วิเวการาม 1071020363 001128400
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว 3071200301 000807900
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง บ้านหนองใหญ่ 1071020339 000812600
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ นาสวน บ้านปากนาสวน 1071020341
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเรือ รร.เทศบาล 1 3071200401
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ นาสวน บ้านนาสวน 1071020344
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ บ้านโป่งหวาย 1071020347 001413600
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า รร.วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี 3071300101 000802900
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ท่ากระดาน ชุมชนบ้านท่ากระดาน 1071020348 001128100
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน บ้านรางกระต่าย 1071020147
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก บ้านหัวนา 1071020002 000801000
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ท่ากระดาน บ้านหม่องกระแทะ 1071020349
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน บ้านหนองสองตอน 1071020014 001486900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม วัดท่ามะขาม 1071020005 000801100
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ บ้านพุน้ำเปรี้ยว 1071020352 000805400
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าล้อ เขาดินวิทยาคาร 1071020101
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า บ้านเขาปูน 1071020006
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ บ้านท่าสนุ่น 1071020353 000805400
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังขนาย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 1371066401
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านใต้ อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 1071020008
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ท่ากระดาน บ้านบนเขาแก่งเรียง 1071020356
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง 1071020099
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน วัดท่าน้ำตื้น 1071020010 000801200
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ เขาโจด บ้านน้ำพุ 1071020357
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังขนาย วัดวังขนายทายิการาม 1071020114 000807600
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน ท่าพะเนียดกุญชร 1071020011
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ แม่กระบุง บ้านต้นมะพร้าว 1071020359
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง อนุบาลท่าม่วง 1071020100
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว บ้านหนองบัว 1071020012 000801300
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ เขาโจด บ้านสามหลัง 1071020360 000805900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก ดรุณากาญจนบุรี 1171100009
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว บ้านพุประดู่ 1071020016 000801500
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู บ้านซองกาเรีย 1071020361 000810500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว บ้านพุเลียบ 1071020013 000801300
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว สมาคมนักเรียนเก่าราชินี 1071020017 000801300
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู บ้านห้วยมาลัย 1071020364
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว วัดศรีอุปลาราม 1071020009 000801300
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า วัดกาญจนบุรีเก่า 1071020020 000801400
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู บ้านใหม่พัฒนา 1071020365 000810400
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ วัดท่ากระทุ่ม 1071020171
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า บ้านทุ่งนานางหรอก 1071020021 000801400
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู บ้านห้วยกบ 1071020366 000810400
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น วัดพระแท่นดงรัง 1071020181
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า บ้านจันอุย 1071020023 000801500
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 1071020367 000810600
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ บ้านหนองเป็ด 1071020127 000808500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า อาทรสังขะวัฒนะ 3 1071020024
กาญจนบุรี สังขละบุรี ไล่โว่ บ้านกองม่องทะ 1071020368 000810800
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ อนุบาลหนองปรือ 1071020401 000813800
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 1071020025 000801500
กาญจนบุรี สังขละบุรี ไล่โว่ บ้านหินตั้ง 1071020370
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา วัดหนองเสือ 1071020117 000807700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง บ้านหนองสามพราน 1071020026
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 1071020372
กาญจนบุรี ท่ามะกา ยางม่วง วัดห้วยตะเคียน 1071020161
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง บ้านวังด้ง 1071020027 000801600
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย หนองไผ่ บ้านหนองไผ่ 1071020373
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา บ้านซ่อง 1071020422 000814600
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ช่องสะเดา บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1071020028
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย บ้านหนองหิน 1071020375
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม วัดบ้านยาง 1071020004 000801100
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ช่องสะเดา บ้านช่องกระทิง 1071020029
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย บ้านหนองปล้อง 1071020376 001128700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม บ้านหัวหิน 1071020003 000801100
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง บ้านท่ามะนาว 1071020030 000801700
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย บ้านท่าแย้ 1071020377
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ วัดเบญพาด 1071020288
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง บ้านท่าโป่ง 1071020031
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย หนองไผ่ บ้านหินแด้น 1071020378 000813700
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย อนุบาลพนมทวน 1071020289 000811500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง บ้านหนองหอย 1071020032
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ช่างกลอนุสรณ์ 3 (บ้านหนองหวาย) 1071020379
กาญจนบุรี พนมทวน ทุ่งสมอ วัดทุ่งสมอ 1071020269 000811100
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ช่องสะเดา บ้านทับศิลา 1071020033 000802100
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย หนองไผ่ บ้านหนองปากดง 1071020380 000813700
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 1071020229 000804400
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง บ้านท่าทุ่ม 1071020034
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย บ้านท่าพุ 1071020381 000813500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เกาะสำโรง บ้านเขาตก 1071020037
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง วัดเขาน้อย 1071020035
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก บ้านหนองโสน 1071020383 000813500
กาญจนบุรี หนองปรือ สมเด็จเจริญ ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1071020408 001128800
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ช่องสะเดา บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 1071020036
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย บ้านเนินไพร 1071020384 000813500
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม 1071020227 000804300
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เกาะสำโรง บ้านแก่งหลวง 1071020038 000802400
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก บ้านไทรทอง 1071020385 000813500
กาญจนบุรี สังขละบุรี ปรังเผล บ้านท่าดินแดง 1071020371 000810700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า บ้านวังปลาหมู 1071020040
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก บ้านโป่งโก 1071020386 000813500
กาญจนบุรี สังขละบุรี ปรังเผล บ้านยางขาว 1071020369 000810700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า บ้านวังลาน 1071020041
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก บ้านท่ามะไฟ 1071020387 000813500
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ชะแล บ้านเกริงกระเวีย 1071020087 000809900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า วัดไทยวิวัฒนาราม 1071020042
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด วัดยางเกาะ 1071020388 000813200
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน วัดปรังกาสี 1071020063 000809000
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า วัดบ้านเก่า 1071020046
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด บ้านกลอนโด 1071020389 000813300
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น บ้านนามกุย 1071020074 000809700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังเย็น บ้านวังตะเคียน 1071020047 000803000
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด บ้านดอนสว่าง 1071020390 000813300
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค วัดใหม่ดงสัก 1071020226
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังเย็น บ้านหนองกลางพง 1071020048 000803000
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด วัดหนองบัว 1071020391 000813200
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1071020084 000810200
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังเย็น ลุ่มโป่งเสี้ยว 1071020049 000803000
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด บ้านแหลมทอง 1071020392 000813200
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง บ้านปากลําปิล็อก 1071020081 000810200
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า วัดพุน้อย 1071020050 000802500
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด บ้านทุ่งมะขามเฒ่า 1071020393 000813300
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง บ้านท่ามะเดื่อ 1071020082 000810200
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังเย็น บ้านวังเย็น 1071020051
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก วัดจรเข้เผือก 1071020394 000813400
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค ไทรโยคใหญ่ 1071020225
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังเย็น บ้านนากาญจน์ 1071020052
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก บ้านท่ามะเฟือง 1071020395 000813400
กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 1071020200 000804100
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังเย็น บ้านดงยาง 1071020053
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก บ้านท่าเสด็จ 1071020396 000813400
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ บ้านหนองประดู่ 1071020319 000812300
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า พัฒน์พงศ์ 1071020054 000802700
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก วัดถ้ำอ่างหิน 1071020397 000813400
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ วัดหนองพลับ 1071020170
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า หนองบ้านเก่าสามัคคี 1071020056 000802700
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก บ้านหนองหญ้าปล้อง 1071020398 000813600
กาญจนบุรี ท่ามะกา สนามแย้ วัดสนามแย้ 1071020164
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า บ้านตะเคียนงาม 1071020057 000802800
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก บ้านหนองกวาง 1071020399 000813600
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด อนุบาลศรีสวัสดิ์ 1071020350
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า บ้านทุ่งศาลา 1071020059 000802700
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก บ้านทุ่งยาว 1071020400 000813400
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว บ้านรางจิก 1071020094 000807900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า วัดท่าโป๊ะ 1071020060
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ บ้านหนองขอน 1071020402 000813900
กาญจนบุรี ท่าม่วง ทุ่งทอง วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 1071020097 000808000
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน อนุบาลทองผาภูมิ 1071020062 001128300
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ บ้านทุ่งโป่ง 1071020403 000814000
กาญจนบุรี ท่าม่วง เขาน้อย วัดหนองตะโก 1071020108
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน บ้านจันเดย์ 1071020064 000809000
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ เสรี-สมใจ 1071020404 000814000
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน บ้านเสาหงษ์ 1071020065 001128300
กาญจนบุรี หนองปรือ สมเด็จเจริญ บ้านหนองผักแว่น 1071020405 000814400
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน บ้านหินแหลม 1071020067 000809000
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ บ้านหนองใหญ่ 1071020406 000814100
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ สหกรณ์นิคม บ้านดินโส 1071020068 000809300
กาญจนบุรี หนองปรือ สมเด็จเจริญ บ้านเขาหินตั้ง 1071020407 000814400
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ สหกรณ์นิคม บ้านป่าไม้สะพานลาว 1071020069 000809300
กาญจนบุรี หนองปรือ สมเด็จเจริญ บ้านเขาแหลม 1071020409 001128800
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หินดาด บ้านหินดาด 1071020070 000809600
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล บ้านหนองปลาไหล 1071020410 000814300
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น บ้านกุยแหย่ 1071020071 000809700
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล บ้านหนองแกประชาสรรค์ 1071020411 000814300
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หินดาด วัดหินดาด 1071020072 000809500
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล บ้านหนองขอนเทพพนม 1071020412 000814200
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น บ้านลิ่นถิ่น 1071020073 000809800
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล บ้านห้วยหวาย 1071020413 000814200
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น บ้านหนองเจริญ 1071020075 000809800
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล บ้านพยอมงาม 1071020414 000814200
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หินดาด บ้านวังผาตาด 1071020076 000809600
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ วัดหนองไม้เอื้อย 1071020415 000813800
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หินดาด บ้านดงโคร่ง 1071020077 000809600
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ บ้านเขามุสิ 1071020416 000813800
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง บ้านประจําไม้ 1071020079 000810200
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ บ้านหนองสาหร่าย 1071020417 000813800
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง บ้านห้วยเขย่ง 1071020080 000810200
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ บ้านหนองตาเดช 1071020418 000813900
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ปิล๊อก บ้านเหมืองแร่อีต่อง 1071020083 000809400
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา อนุบาลห้วยกระเจา 1071020419
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง บ้านไร่ป้า 1071020085 000810200
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา วังไผ่ บ้านวังไผ่ 1071020420
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง คุรุสภา 1071020086 000809100
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา วังไผ่ บ้านหนองตายอด 1071020421
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ชะแล บ้านทุ่งเสือโทน 1071020088 000810000
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา บ้านไพรงาม 1071020423 000814600
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ชะแล บ้านเหมืองสองท่อ 1071020089 000810100
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา บ้านเขาศาลา 1071020425 000814600
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ชะแล บ้านห้วยเสือ 1071020090 000809900
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา วังไผ่ บ้านอ่างหิน 1071020426
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม คำแคนวิทยา 1046030184
กาฬสินธุ์ ร่องคำ ร่องคำ สองห้องราษฎร์บูรณะ 1046030461
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน กศน.ตำบลหนองหิน 1246120009
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม คำประถมนิคมสงเคราะห์ 1046030185
กาฬสินธุ์ ร่องคำ สามัคคี เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 1046030463
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ กศน.ตำบลสมเด็จ 1246130001
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม บ้านศรีสมบูรณ์ 1046030186
กาฬสินธุ์ ร่องคำ สามัคคี สำเริงวิทยา 1046030464
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง กศน.ตำบลหนองแวง 1246130002
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม ชุมชนแก้งคำวิทยา 1046030187
กาฬสินธุ์ ร่องคำ สามัคคี สามัคคีสำราญวิทย์ 1046030465
กาฬสินธุ์ สมเด็จ แซงบาดาล กศน.ตำบลแซงบาดาล 1246130003
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม นิคมลำปาววิทยา 1046030188
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง หนองหญ้าปล้อง 1046030467
กาฬสินธุ์ สมเด็จ มหาไชย กศน.ตำบลมหาไชย 1246130004
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 1346016101
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 1046030189
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง บ้านแห่เจริญวิทย์ 1046030468
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หมูม่น กศน.ตำบลหมูม่น 1246130005
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ 1146100002
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 1046030190
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง หนองโพนสูง 1046030469
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ผาเสวย กศน.ตำบลผาเสวย 1246130006
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ลำหนองแสน วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 1346126401
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ ชุมชนนามะเขือวิทยา 1046030191
กาฬสินธุ์ นามน นามน นามนราษฎร์สงเคราะห์ 1046030471
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ศรีสมเด็จ กศน.ตำบลศรีสมเด็จ 1246130007
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ อนุบาลแสงตะวัน 1146100004
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 1046030192
กาฬสินธุ์ นามน นามน บ้านโนนเที่ยง 1046030472
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ลำห้วยหลัว กศน.ตำบลลำห้วยหลัว 1246130008
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ อนุบาลรัตนา 1146100003
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ โพนสวางพิทยาคม 1046030194
กาฬสินธุ์ นามน นามน คำยิ่งหมีมณีเวทย์ 1046030473
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง คำบง กศน.ตำบลคำบง 1246140001
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง 1346146401
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 1046030195
กาฬสินธุ์ นามน นามน สามัคคีวิทยาคม 1046030474
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง ไค้นุ่น กศน.ตำบลไค้นุ่น 1246140002
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว เซนต์ยอแซฟ กุฉินารายณ์ 1146100014
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ โป่งเชือกศึกษาสถาน 1046030196
กาฬสินธุ์ นามน นามน เย็นสยามวิทยา 1046030475
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง กศน.ตำบลนิคมห้วยผึ้ง 1246140003
กาฬสินธุ์ เขาวง กุดสิมคุ้มใหม่ สมฤทัย 1146100015
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 1046030197
กาฬสินธุ์ นามน หลักเหลี่ยม สังคมพัฒนา 1046030477
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร กศน.ตำบลหนองอีบุตร 1246140004
กาฬสินธุ์ เขาวง กุดสิมคุ้มใหม่ อนุบาลสมฤทัย 1146100017
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง นามนราษฎร์นุเคราะห์ 1046030198
กาฬสินธุ์ นามน หลักเหลี่ยม หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 1046030478
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู กศน.ตำบลนาคู 1246160001
กาฬสินธุ์ เขาวง กุดสิมคุ้มใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 1346066102
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง บ้านโคกใส 1046030199
กาฬสินธุ์ นามน หนองบัว ยิ่งสันต์วิทยา 1046030479
กาฬสินธุ์ นาคู สายนาวัง กศน.ตำบลสายนาวัง 1246160002
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 1146100030
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง บ้านโนนแหลมทอง 1046030201
กาฬสินธุ์ นามน หนองบัว หนองบัวนอก 1046030480
กาฬสินธุ์ นาคู โนนนาจาน กศน.ตำบลโนนนาจาน 1246160003
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ สตรีชาญยุทธวิทยา 1146100001
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง ดงไร่ราษฎร์พัฒนา 1046030202
กาฬสินธุ์ นามน หนองบัว หนองบัวกลาง 1046030481
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว กศน.ตำบลบ่อแก้ว 1246160004
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ อนุบาลทุ่งมน 1146100005
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง บ้านคำเชียงวัน 1046030203
กาฬสินธุ์ นามน หนองบัว หนองบัวใน 1046030482
กาฬสินธุ์ นาคู ภูแล่นช้าง กศน.ตำบลภูแล่นช้าง 1246160005
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ อนุบาลสาธิตศึกษา 1146100006
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา บ้านม่วงวิทยาคม 1046030204
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย สงเปลือยวิทยายน 1046030483
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดอนจาน กศน.ตำบลดอนจาน 1246170001
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ชาญยุทธวิทยา 1146100007
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา ม่วงคำราษฎร์สามัคคี 1046030205
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย หัวงัววิทยาคม 1046030484
กาฬสินธุ์ ดอนจาน สะอาดไชยศรี กศน.ตำบลสะอาดไชยศรี 1246170002
กาฬสินธุ์ นามน นามน อนุบาลขวัญฤทัย 1146100008
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา โนนเมืองประชานุเคราะห์ 1046030206
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 1046030485
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง กศน.ตำบลดงพยุง 1246170003
กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย อนุบาลบานเย็น 1146100009
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา บ้านแกวิทยายน 1046030207
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย ดงสวางวรวิทย์ 1046030486
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ม่วงนา กศน.ตำบลม่วงนา 1246170004
กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย อนุบาลปิยวรรณ 1146100011
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา โคกก่องวิทยา 1046030208
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง ไค้นุ่น ไค้นุ่นวิทยาพูน 1046030487
กาฬสินธุ์ ดอนจาน นาจำปา กศน.ตำบลนาจำปา 1246170005
กาฬสินธุ์ ร่องคำ ร่องคำ อนุบาลบุญมีวิทยา 1146100012
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา คำคาราษฎร์บำรุง 1046030209
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง ไค้นุ่น อุปรีศรีวิทยา 1046030488
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา กศน.ตำบลฆ้องชัยพัฒนา 1246180001
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว แสงนิลทวนทองวิทยา 1146100013
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ นาคูณวิทยา 1046030210
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง ไค้นุ่น บ้านผึ้ง 1046030489
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย เหล่ากลาง กศน.ตำบลเหล่ากลาง 1246180002
กาฬสินธุ์ เขาวง คุ้มเก่า เขาวงวิทยา 1146100016
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ คำลือชาศรีสวัสดิ์วิทยา 1046030211
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง ไค้นุ่น ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 1046030490
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โคกสะอาด กศน.ตำบลโคกสะอาด 1246180003
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด เพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 1146100018
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ ถ้ำปลาวิทยายน 1046030212
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง บ้านห้วยผึ้ง 1046030491
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง กศน.ตำบลโนนศิลาเลิง 1246180004
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก อนุบาลชุลีพร 1146100019
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ สิงห์สะอาด 1046030213
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง บ้านหนองแสง 1046030492
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ลำชี กศน.ตำบลลำชี 1246180005
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก รวมบัณฑิต 1146100020
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 1046030214
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 1046030493
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต 1146100052
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก รวมบัณฑิตศึกษา 1146100021
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ นาสีนวลโสกทรายวิทยา 1046030215
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง คำบง คำบงพิทยาคม 1046030494 000542200
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองกุงศรี 1146100049
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี ไตรมิตรวิทยาเสริม 1146100022
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว บ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1046030216
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง คำบง คำหมุนผดุงเวทย์ 1046030495
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ แจนแลน พุทธปัญญา 1146100050
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง อนุบาลวราภรณ์ 1146100024
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว หนองหูลิงเจริญเวทย์ 1046030217
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง คำบง บ้านหนองมะงง 1046030496
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม วัดเวฬุวัน 1146100051
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท นาตาล อนุบาลพรวิรุฬห์ 1146100026
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว บ้านกกตาล 1046030218
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง คำบง บ้านคำม่วง 1046030497
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ จรชนะศึกษา 1146100054
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี อนุบาลพรประดิษฐ์ 1146100027
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว สามัคคีบัวขาว 1046030219
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง คำบง บ้านปลาขาว 1046030498
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง พรชัยวิชชาลัย 1146100056
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน อนุบาลธษพลศึกษา 1146100028
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 1046030220
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง บ้านห้วยฝา 1046030499
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองบัว ไชยวารวิทยาคม 1046030432
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ลำหนองแสน อนุบาลอุดมพร 1146100029 000541100
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว บ้านดอนอุมรัว 1046030221
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร หนองอีบุตรไพรเวทย์ 1046030500
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ห้วยโพธิ์ เหล่าสูงวิทยา 1046030043
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง อนุบาลสรรพเลิศ 1146100031
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว บ้านโนนสวรรค์ 1046030222
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร บ้านหนองขอนแก่น 1046030501
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เชียงเครือ แกเปะราษฎร์นิยม 1046030046 000529900
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง อนุบาลเปรมจิต 1146100032
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 1046030223
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง หนองอีบุตร นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 1046030502
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 1046030117
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู บัณฑิตศึกษา 1146100033
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมสะอาด บ้านดงมัน 1046030224
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 1046030503
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ ดงบังวิทยา 1046030098
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู อนุบาลพรบิดา 1146100034
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมสะอาด สมสะอาดพิทยาสรรพ์ 1046030225
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง ไค้นุ่น บ้านเหล่าสีแก้ว 1046030504
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 1046030466
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ พณิชยการกาฬสินธุ์ ภาคพิเศษ 1146100035
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ หนองห้าง หนองห้างอำนวยวิทย์ 1046030227
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู บ้านนาคู 1046030505
กาฬสินธุ์ กมลาไสย โพนงาม ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 1046030170
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ พณิชยการกาฬสินธุ์ 1146100036
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ หนองห้าง บ้านห้วยม่วง 1046030228
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู บ้านวังเวียง 1046030506
กาฬสินธุ์ ร่องคำ สามัคคี ชุมชนนาเรียงวิทยาคม 1046030462
กาฬสินธุ์ กมลาไสย หนองแปน เทคโนโลยีกมลาไสย 1146100040
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ หนองห้าง หนองสระพังวิทยาคาร 1046030229
กาฬสินธุ์ นาคู สายนาวัง บ้านนากระเดา 1046030507
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 1046030237
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว ไทยเทคโนโลยีสารสนเทศเอเชีย 1146100041
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1046030230
กาฬสินธุ์ นาคู สายนาวัง บ้านกุดตาใกล้ 1046030508
กาฬสินธุ์ ยางตลาด นาดี ปอแดงวิทยา 1046030112
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก ไท-เทค กาฬสินธุ์ 1146100042
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า บ้านวังมน 1046030231
กาฬสินธุ์ นาคู สายนาวัง บ้านนากุดสิม 1046030509
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ลำชี วังยางวิทยาคาร 1046030575
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด เพิ่มพูนพณิชยการเทคโนโลยีกาฬสินธุ์ 1146100043
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า บ้านขุมขี้ยาง 1046030232
กาฬสินธุ์ นาคู สายนาวัง บ้านหนองขามป้อม 1046030510
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ หลุบ คอนเรียบอนุกูล 1046030052 000529200
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท นาตาล เทคโนโลยีท่าคันโท 1146100044
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า บ้านห้วยแดง 1046030233
กาฬสินธุ์ นาคู สายนาวัง บ้านจอมศรี 1046030511
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน เชียงสาศิลปสถาน 1046030138
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม อนุบาลจันทรัตน์ 1146100045
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า บ้านโคกโก่ง 1046030234
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู บ้านชาด 1046030512
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์พิทยาสัย 1046030068
กาฬสินธุ์ ยางตลาด นาเชือก เทคโนโลยีลำปาวพณิชยการ 1146100046
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า นาไคร้ประชาสรรค์ 1046030235
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว นางามวิทยา 1046030513
กาฬสินธุ์ คำม่วง นาบอน บ้านนาบอน 1046030408
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ ธนพรวิทยา 1146100047
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า กุดหว้าวิทยา 1046030236
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว หินลาดนารายณ์สาร 1046030514
กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง สามชัยอุดมวิทย์ 1046030536
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง เทคโนโลยีสหัสขันธ์ 1146100048
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง หนองจระเข้เรืองศิลป์ 1046030238
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว บ้านบ่อแก้ว 1046030515
กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญ กศน.ตำบลสำราญ 1246150001 002879100
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง สมเด็จเทคโนโลยีพณิชยการ 1146100060
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 1046030239
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว บ้านม่วงกุล 1046030516
กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญใต้ กศน.ตำบลสำราญใต้ 1246150002 002879100
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง อนุบาลปรีดี 1146100061
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมสะอาด หนองบัวทองวิทยาเสริม 1046030240
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู นาสีนวลวิทยา 1046030517
กาฬสินธุ์ สามชัย คำสร้างเที่ยง กศน.ตำบลคำสร้างเที่ยง 1246150003 005879100
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา เพชรผ่องพันธุ์วิทยา 1146100062
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง บ้านนาเหนือ 1046030241
กาฬสินธุ์ นาคู ภูแล่นช้าง ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 1046030518
กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง กศน.ตำบลหนองช้าง 1246150004 005879100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุง อนุบาลการะเกด 1146100063 000530400
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ นาขาม นาขามวิทยา 1046030242
กาฬสินธุ์ นาคู โนนนาจาน สามเพื่อนพัฒนา 1046030519
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เชียงเครือ กศน.ตำบลเชียงเครือ 1246010007
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก ธนาศิริวัฒนศึกษา 1146100065
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ นาขาม บ้านสุขเจริญ 1046030243
กาฬสินธุ์ นาคู โนนนาจาน บ้านจาน 1046030520
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น กศน.ตำบลขมิ้น 1246010017
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ อนุบาลณัฐริกา 1146100066
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ นาขาม บอนเขียวราษฎร์บำรุง 1046030244
กาฬสินธุ์ นาคู โนนนาจาน โคกนาดี 1046030521
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ กศน.ตำบลกาฬสินธุ์ 1246010091
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ เอกปัญญา 1146100067
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ นาขาม บ้านคำอีหงษ์ 1046030245
กาฬสินธุ์ นาคู ภูแล่นช้าง บ้านโนนศาลา 1046030522
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภูปอ กศน.ตำบลภูปอ 1246010011
กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย บานเย็นศึกษา 1146100068
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ นาขาม บ้านคำป่าหว้าน 1046030246
กาฬสินธุ์ นาคู โนนนาจาน บ้านหนองห้าง 1046030523
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ผาเสวย บ้านกอกวิทยาคม 1046030322
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำใหญ่ กิตติรวี 1146100069
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ แจนแลน แจนแลนวิทยา 1046030248
กาฬสินธุ์ นาคู ภูแล่นช้าง บ้านน้ำปุ้น 1046030524
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ แจนแลน ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 1046030247
กาฬสินธุ์ ยางตลาด นาเชือก อนุบาลลำปาว 1146100070
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดค้าว กุดค้าวเทพพิทยา 1046030249
กาฬสินธุ์ นาคู ภูแล่นช้าง บ้านพรหมสว่าง 1046030525
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ นาโก โคกหวายราษฎร์สามัคคี 1046030256
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล มัธยมธษพล 1146100071
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดค้าว บ้านหนองโง้ง 1046030250
กาฬสินธุ์ นาคู โนนนาจาน รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 1046030526
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ หนองห้าง หนองห้างฉวีวิทย์ 1046030226
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท กุงเก่า รุ่งรัศมีเดชาวิทย์ 1146100072
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ แจนแลน หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 1046030251
กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญใต้ หนองแสงราษฎร์พัฒนา 1046030527
กาฬสินธุ์ คำม่วง โพน ชุมชนโพนพิทยาคม 1046030393
กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง กล้าขยันกิตติวุฒิ 1146100073
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ บ้านกุดฝั่งแดง 1046030252
กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญใต้ โคกสำราญวิทยา 1046030528 002879100
กาฬสินธุ์ เขาวง กุดสิมคุ้มใหม่ กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 1046030338
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 6546100337
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ บ้านจอมทอง 1046030253
กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญใต้ เขื่อนภูมิพล 1046030529
กาฬสินธุ์ นามน หลักเหลี่ยม ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 1046030476
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 1346016501
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ นาโก นาโกวิทยาสูง 1046030254
กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญใต้ บ้านกุดแห่ 1046030530
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ท่าคันโท ท่าคันโทวิทยายน 1046030272
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 1346106401
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ นาโก นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 1046030255
กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญใต้ คำหุ่งราษฎร์บำรุง 1046030531
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท กุงเก่า กศน.ตำบลกุงเก่า 1246110002
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ 1446119904
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 1046030257
กาฬสินธุ์ สามชัย คำสร้างเที่ยง ท่านาจานวิทยา 1046030532
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ยางอู้ม กศน.ตำบลยางอู้ม 1246110003
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 1446114000
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ ดงเหนือประชาสรรค์ 1046030258
กาฬสินธุ์ สามชัย คำสร้างเที่ยง คำแคนราษฎร์วิทยา 1046030533 002879100
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท กุดจิก กศน.ตำบลกุดจิก 1246110004
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ พระปริยัติธรรมสามัญวัดกลาง 7046011002
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 1046030259
กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญใต้ บ้านหนองกุงน้อย 1046030535 002879100
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท นาตาล กศน.ตำบลนาตาล 1246110005
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ พระปริยัติสามัญวัดประชานิยม 7046011009
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ มะนาววิทยาเสริม 1046030260
กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง บ้านหนองช้าง 1046030537
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ดงสมบูรณ์ กศน.ตำบลดงสมบูรณ์ 1246110006
กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย ชัยมงคลวิทยา 7046031001
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา สามขาราษฎร์บำรุง 1046030261
กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง ค้อจารย์วิทยา 1046030538
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ บ้านหนองชุมแสง 1046030449
กาฬสินธุ์ ร่องคำ ร่องคำ พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดปฐมแพงศรี 7046041004
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา บ้านคุย 1046030262
กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญ บ้านหนองกุงกลาง 1046030539 002879100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำคลอง ปลาเค้าวิทยาคาร 1046030016 000529400
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ นาโก พระปริยัติธรรมสามัญ วัดสิมนาโก 7046051003
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา บ้านบึงทอง 1046030263
กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง บ้านจานวิทยา 1046030540
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก หัวหิน หัวหินราษฎร์บำรุง 1046030377
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว วัดบุณฑริกาวาส 7046051007
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 1046030264
กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญ บ้านหนองกุงใหญ่ 1046030541 002879100
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ลำชี ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 1046030576
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองบัว วัดหนองบัวพัฒนาวิทยา 7046121005
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา บ้านแก้งเดื่อ 1046030265
กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญ โคกกลางวิทยา 1046030542 002879100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เชียงเครือ บ้านเหล่าค้อ 1046030045 000529800
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองบัว ไชยวารวิทยาเสริม 7046121006
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม เหล่าไฮงามวิทยาสูง 1046030267
กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญ หนองแซงวิทยา 1046030543 002879100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ บึงวิชัย หนองทุ่มสงเคราะห์ 1046030034 000530000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ สมเด็จปริยัติ 7046131008
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม บ้านสวนผึ้ง 1046030268
กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญ บ้านท่างาม 1046030544 002879100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 1046030005 000530900
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ลำห้วยหลัว รร.เมืองสมเด็จ 3046100101
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม บ้านหนองเม็ก 1046030269
กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญใต้ ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 1046030545 002879100
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า ชุมชนดอนม่วงงาม 1046030115
กาฬสินธุ์ ยางตลาด นาเชือก รร.นาเชือกวิทยาคม 3046100102
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม บ้านโนนยาง 1046030270
กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง บ้านห้วยยาง 1046030546
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี โคกเจริญวิทยา 1046030418
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น รร.ขมิ้นพิทยาสรรพ์ 3046100103
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม บ้านกลาง 1046030271
กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญ บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 1046030547 002879100
กาฬสินธุ์ ยางตลาด คลองขาม กศน.ตำบลคลองขาม 1246070011
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ รร.ลำปาววิทยาคม 3046100104
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ท่าคันโท ท่าเมืองสำราญวิทย์ 1046030273
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดอนจาน กุดครองวิทยาคาร 1046030548
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด กศน.ตำบลยางตลาด 1246070001
กาฬสินธุ์ ยางตลาด คลองขาม รร.คลองขามวิทยาคาร 3046100105
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท นาตาล นาตาลวิทยาคม 1046030274
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดอนจาน ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 1046030549
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เว่อ กศน.ตำบลเว่อ 1246070005
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล รร.ดงมูลวิทยาคม 3046100106
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท นาตาล บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 1046030275
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดอนจาน หนองแคนวิทยา 1046030550
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เขาพระนอน กศน.ตำบลเขาพระนอน 1246070012
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก พิมูล รร.ทรายมูลพิทยาคม 3046100107
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท นาตาล บ้านหนองแซง 1046030276
กาฬสินธุ์ ดอนจาน สะอาดไชยศรี หนองพอกวิทยายน 1046030551
กาฬสินธุ์ ยางตลาด นาดี กศน.ตำบลนาดี 1246070013
กาฬสินธุ์ คำม่วง เนินยาง รร.เนินยางประชาสามัคคี 3046100108
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท นาตาล บ้านโนนอำนวย 1046030277
กาฬสินธุ์ ดอนจาน นาจำปา หนองแวงแสน 1046030552
กาฬสินธุ์ กมลาไสย ดงลิง ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 1046030163
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ หนองห้าง รร.หนองห้างพิทยา 3046100109
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท กุงเก่า ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 1046030278
กาฬสินธุ์ ดอนจาน สะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี 1046030553
กาฬสินธุ์ ร่องคำ ร่องคำ กศน.ตำบลร่องคำ 1246040001
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ รร.หนองชุมแสงวิทยาคม 3046100110
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท กุงเก่า สร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 1046030279
กาฬสินธุ์ ดอนจาน สะอาดไชยศรี สายป่าแดงวิทยา 1046030554
กาฬสินธุ์ ร่องคำ ร่องคำ บุญมีวิทยา 1146100064
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว รร.บัวขาว 3046100111
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท กุงเก่า ขอนแก่นวิทยาเสริม 1046030281
กาฬสินธุ์ ดอนจาน สะอาดไชยศรี สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 1046030555
กาฬสินธุ์ กมลาไสย หลักเมือง หลักเมืองกมลาไสย 1046030145
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง รร.จุมจังพลังราษฎร์ 3046100112
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท กุงเก่า บ้านคำแคน 1046030283
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง แก้งนางราษฎร์บำรุง 1046030556
กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย ปากน้ำราษฎร์บำรุง 1046030141
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ รร.เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ 3046200101
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท กุดจิก กุดจิกวิทยาคาร 1046030284
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง ดงพยุงสงเคราะห์ 1046030557
กาฬสินธุ์ กมลาไสย หลักเมือง บ้านลาดวิทยาเสริม 1046030147
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ รร.เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา 3046200102
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท กุดจิก บ้านโคกกลาง 1046030285
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 1046030558
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ รร.เทศบาล 3 วัดเหนือ 3046200103
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท กุดจิก บ้านแสนสุข 1046030286
กาฬสินธุ์ ดอนจาน นาจำปา นาจำปา 1046030559
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ รร.เทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ 3046200104
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ยางอู้ม ยางอู้มวิทยาคาร 1046030287
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ม่วงนา บ้านนาวิทยาคม 1046030560
กาฬสินธุ์ ร่องคำ ร่องคำ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ 3046200201
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ยางอู้ม คำบอนวิทยาสรรพ์ 1046030288
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ม่วงนา บ้านม่วงวิทยายน 1046030561
กาฬสินธุ์ กมลาไสย ธัญญา รร.อนุบาลเทศบาลตำบลธัญญา 3046200301
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ดงสมบูรณ์ ดงบังอำนวยวิทย์ 1046030289
กาฬสินธุ์ ดอนจาน นาจำปา หนองโพนโนนสมบูรณ์ 1046030562
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ห้วยโพธิ์ รร.ดงสวางวิทยายน 3046200401
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ดงสมบูรณ์ ดงสมบูรณ์ประชารัฐ 1046030290
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง หัวคูประชาอุทิศ 1046030563
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล รร.อนุบาลโคกกลาง 3046200501
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ดงสมบูรณ์ ดงสวรรค์อุดมมิตร 1046030291
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา บ้านชาดวิทยาคาร 1046030564
กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย รร.อนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย 3046200601
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ดงสมบูรณ์ มิตรมวลชน 5 (บ้านไทยเจริญ) 1046030292
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โคกสะอาด น้อยดอนข่าประชาสามัคคี 1046030565 000532800
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โคกสะอาด รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 3046300101
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ยางอู้ม บ้านชัยศรีสุข 1046030293
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โคกสะอาด โคกประสิทธิ์วิทยา 1046030566
กาฬสินธุ์ ยางตลาด คลองขาม รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 3046300201
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ดงสมบูรณ์ ดงสวรรค์อุดมมิตร(สาขาบ้านดงจันทร์) 1046030294
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โคกสะอาด โนนชัยประชาสรรค์ 1046030567
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง รร.อนุบาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง 3046300401
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ บ้านสี่แยกสมเด็จ 1046030295
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โคกสะอาด หนองเม็กวิทยา 1046030568
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา รร.อนุบาลโนนศิลา 6460906001
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ลำห้วยหลัว ชุมชนบ้านบอนวิทยา 1046030296 000542100
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โคกสะอาด บัวสะอาดส่งเสริม 1046030569
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เหนือ บ้านต้อนวิทยาคาร 1046030001 000529100
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ศรีสมเด็จ หนองแสงวิทยาเสริม 1046030297
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง หนองคูวังเดือนห้าวิทยา 1046030570 000533200
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง หามแหโพนทองวิทยาคม 1046030002 000530900
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 1046030298 000541300
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง บ้านสีสุก 1046030571
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เหนือ บ้านหนาดสงเคราะห์ 1046030003 000529100
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ สมเด็จประชานุเคราะห์ 1046030299
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง โนนศิลาสว่างวิทย์ 1046030572 000533200
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เหนือ บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 1046030004 000529100
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ลำห้วยหลัว บ้านสร้างแสน 1046030300
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา ท่าแห่วิทยาคม 1046030573
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง หนองบัวราษฎร์นิยม 1046030006 000530900
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ลำห้วยหลัว บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 1046030301
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ลำชี โนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 1046030574
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เชียงเครือ เชียงเครือวิทยาคม 1046030007 000529800
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ หนองกุงสมเด็จ 1046030302
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา กุดฆ้องชัยวิทยา 1046030577
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ ชุมชนนาจารย์วิทยา 1046030008 000531000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ศรีสมเด็จ บ้านโนนสะอาด 1046030303
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย เหล่ากลาง เหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 1046030578
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่ บ้านคำเม็ก 1046030009 000529300
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ลำห้วยหลัว บ้านหนองป่าอ้อย 1046030304
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา ดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 1046030579
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่ บ้านโคกกว้าง 1046030010 000529300
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หมูม่น ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 1046030305 000541700
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา โนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 1046030580
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่ โคกล่ามวิทยา 1046030011 000529300
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หมูม่น แก่งพฤาชัยวิทยา 1046030306
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1046030581
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่ หนองโพนวิทยายน 1046030012 000529300
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ศรีสมเด็จ บ้านคำกุงหนองอิดุม 1046030307
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ อนุกูลนารี 1046030582
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่ หนองโพนวิทยายน(สาขาบ้านหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 1046030013 000529300
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หมูม่น บ้านบึงโคกสะอาด 1046030308
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ 1046030583
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำปาว ชุมชนหนองสอวิทยาคาร 1046030014 000529400
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หมูม่น บ้านนาทัน 1046030309
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เชียงเครือ เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1046030584 000529900
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำปาว โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 1046030015 000529400
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หมูม่น บ้านดงแหลม 1046030310
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำปาว หนองสอพิทยาคม 1046030585 000529400
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำคลอง บ้านหนองม่วง 1046030018 000529500
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หมูม่น บ้านหนองไผ่ 1046030311
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ แก่งนาจารย์พิทยาคม 1046030586 000531000
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำคลอง สะอาดประชาสรรพ์ 1046030019 000529500
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง หนองแวงวิทยานุกูล 1046030312
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เหนือ เมืองเหนือวิทยาคม 1046030587 000529100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 1046030021 000531000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง บ้านโนนชาด 1046030313
กาฬสินธุ์ นามน หลักเหลี่ยม นามนพิทยาคม 1046030589
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ คำโพนคำม่วงวิทยา 1046030022 000531000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง บ้านสร้างแก้ว 1046030314
กาฬสินธุ์ นามน หลักเหลี่ยม มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1046030590
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กลางหมื่น ห้วยตูมวิทยาคาร 1046030023 000530600
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง บ้านหนองผ้าอ้อม 1046030315
กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย กมลาไสย 1046030591
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กลางหมื่น กลางหมื่นสงเคราะห์ 1046030024
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง โคกกลางสมเด็จ 1046030316
กาฬสินธุ์ กมลาไสย หนองแปน ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1046030592
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ แก่งนาขามสามัคคี 1046030025 000531000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง บ้านคำไผ่ 1046030317
กาฬสินธุ์ กมลาไสย โพนงาม ดอนไทรงามพิทยาคม 1046030593
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กลางหมื่น หนองหัวช้าง 1046030026 000530500
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง หนองขามวิทยา 1046030318
กาฬสินธุ์ กมลาไสย ดงลิง โคกศรีเมือง 1046030594
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น คำปลาฝาโนนชัย 1046030027 000530800
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 1046030319
กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย ธัญญาพัฒนวิทย์ 1046030595
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภูปอ บ้านห้วยแสง 1046030028 000530200
กาฬสินธุ์ สมเด็จ มหาไชย มหาไชยโคกกว้างวิทยา 1046030321
กาฬสินธุ์ ร่องคำ ร่องคำ ร่องคำ 1046030596
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภูปอ ภูปอวิทยา 1046030029 000530200
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ผาเสวย บ้านแก้งกะอาม 1046030323
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว กุฉินารายณ์ 1046030598
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภูปอ หนองแวงเหนือ 1046030030 000530200
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ผาเสวย บ้านขมิ้น 1046030324 000541900
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา สามขาสว่างวิทย์ 1046030600
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภูปอ บ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 1046030032 000530200
กาฬสินธุ์ สมเด็จ มหาไชย หนองสนมราษฎร์อำนวย 1046030325
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ นาขาม โนนคำวิทยา 1046030601
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ บึงวิชัย บึงวิชัยสงเคราะห์ 1046030033 000530000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ มหาไชย บ้านคำหม่วย 1046030326
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า นาไคร้พิทยาสรรพ์ 1046030602
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุง คำไผ่สงเคราะห์ 1046030035 000530400
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ผาเสวย หนองบัววิทยาสรรพ์ 1046030327
กาฬสินธุ์ เขาวง คุ้มเก่า เขาวงพิทยาคาร 1046030604
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุง ท่าลำดวนประชาบำรุง 1046030036 000530400
กาฬสินธุ์ สมเด็จ มหาไชย ดงบังนาแก้ววิทยา 1046030328
กาฬสินธุ์ เขาวง สงเปลือย พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 1046030605
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ บึงวิชัย ท่าไคร้สามัคคี 1046030037 000530000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ผาเสวย บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 1046030329
กาฬสินธุ์ เขาวง คุ้มเก่า กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1046030606
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุง นาคอกควาย 1046030038
กาฬสินธุ์ สมเด็จ แซงบาดาล แซงบาดาลบ้านบากวิทยา 1046030330
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด ยางตลาดวิทยาคาร 1046030607
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่ หนองกุงวิทยาคม 1046030039 000530400
กาฬสินธุ์ สมเด็จ แซงบาดาล บ้านบัวสามัคคี 1046030331
กาฬสินธุ์ ยางตลาด โนนสูง โนนสูงพิทยาคม 1046030608
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ห้วยโพธิ์ ดงน้อยสงเคราะห์ 1046030041
กาฬสินธุ์ สมเด็จ แซงบาดาล คำเม็กวิทยา 1046030332
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เขาพระนอน เขาพระนอนวิทยาคม 1046030610
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ห้วยโพธิ์ บ้านโหมนสงเคราะห์ 1046030042
กาฬสินธุ์ สมเด็จ แซงบาดาล บ้านเหล่าภูพานวิทยา 1046030333
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวงัว วังมนวิทยาคาร 1046030611
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ห้วยโพธิ์ กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 1046030044
กาฬสินธุ์ สมเด็จ แซงบาดาล โพธิ์คำประชาสรรพ์ 1046030334
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 1046030614
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ หลุบ บ้านดอนสนวน 1046030048 000529200
กาฬสินธุ์ สมเด็จ แซงบาดาล บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 1046030335
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก ห้วยเม็กวิทยาคม 1046030615
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ หลุบ โคกกลางราษฎร์พัฒนา 1046030049
กาฬสินธุ์ สมเด็จ แซงบาดาล หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 1046030336
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก หัวหิน หัวหินวัฒนาลัย 1046030617
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ หลุบ กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 1046030050
กาฬสินธุ์ สมเด็จ แซงบาดาล บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 1046030337
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำเหมือดแก้ว วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1046030618
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ หลุบ บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 1046030051
กาฬสินธุ์ เขาวง กุดสิมคุ้มใหม่ บ้านโพนสวาง 1046030339
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำใหญ่ คำเจริญวิทยาคม 1046030619
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำพาน ท่าแสงวิทยายน 1046030053 000529700
กาฬสินธุ์ เขาวง กุดสิมคุ้มใหม่ บ้านโนนสำราญ 1046030340
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี สหัสขันธ์ศึกษา 1046030620
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำพาน ดงเมืองวิทยาคาร 1046030054 001396300
กาฬสินธุ์ เขาวง สงเปลือย หนองแสงถวิลราษฎร์ 1046030341
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ นามะเขือพัฒนศึกษา 1046030621
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำพาน กุดอ้อประชานุสรณ์กุดอ้อประชานุสรณ์ 1046030056
กาฬสินธุ์ เขาวง สงเปลือย ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 1046030342
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา โนนศิลาพิทยาคม 1046030622
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำพาน วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 1046030057
กาฬสินธุ์ เขาวง สงเปลือย บ้านนาวี 1046030343
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วง 1046030623
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำพาน โคกคอนวิทยานุกูล 1046030058
กาฬสินธุ์ เขาวง คุ้มเก่า บ้านดงหมู 1046030344
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ท่าคันโท ท่าคันโทวิทยาคาร 1046030625
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภูดิน บ้านสว่าง 1046030059 000530300
กาฬสินธุ์ เขาวง คุ้มเก่า กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 1046030345
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ดงสมบูรณ์ ดงกลางพัฒนศึกษา 1046030626
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภูดิน เหล่าหลวงวิทยาคาร 1046030060 000530300
กาฬสินธุ์ เขาวง คุ้มเก่า กุดสิมวิทยาสาร 1046030346
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี หนองกุงศรีวิทยาคาร 1046030627
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภูดิน ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 1046030061 000530300
กาฬสินธุ์ เขาวง กุดปลาค้าว กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 1046030347
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1046030630
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภูดิน นาขามร่วมราษฎร์บำรุง 1046030062 000530300
กาฬสินธุ์ เขาวง สระพังทอง บ้านส้มป่อย 1046030349
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองบัว หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 1046030631
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภูดิน โคกนางามสามัคคี 1046030063 000530300
กาฬสินธุ์ เขาวง สระพังทอง บ้านกุดกอก 1046030350
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ สมเด็จพิทยาคม 1046030632
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 1046030064
กาฬสินธุ์ เขาวง สระพังทอง โคกมะลิวิทยา 1046030351
กาฬสินธุ์ สมเด็จ มหาไชย มหาไชยพิทยาคม 1046030633
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ วัดชัยสุนทร 1046030065
กาฬสินธุ์ เขาวง หนองผือ บ้านหนองผือ 1046030352
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ แก้วเสด็จพิทยาคม 1046030634
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ อนุบาลกาฬสินธุ์ 1046030067
กาฬสินธุ์ เขาวง หนองผือ บ้านโพธิ์ไทร 1046030353 000535400
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หมูม่น ประชารัฐพัฒนศึกษา 1046030635
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 1046030069
กาฬสินธุ์ เขาวง หนองผือ บ้านโพนนาดี 1046030354
กาฬสินธุ์ สมเด็จ แซงบาดาล บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 1046030636
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภูปอ บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 1046030070 000531000
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก ห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 1046030355
กาฬสินธุ์ สมเด็จ ผาเสวย ผาเสวยรังสรรค์ 1046030638
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น นาโกวิทยา 1046030071
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก บ้านกุดท่าลือ 1046030356
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้งพิทยา 1046030639
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภูปอ สะอาดสมศรีวิทยา 1046030072 000530200
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก หัวดงวิทยา 1046030357
กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง นิคมหนองแก้วญาณเวที 1046030640
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น หนองแวงประชานุกูล 1046030073
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก เนินลาดวิทยา 1046030358
กาฬสินธุ์ สามชัย สำราญ สามชัย 1046030641
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด พินิจราษฎร์บำรุง 1046030074
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำเหมือดแก้ว คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 1046030359
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) 1046030642
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด ผดุงราษฎร์วิทยา 1046030075
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก หน่อคำประชานุเคราะห์ 1046030360
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 1046030643
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด ชุมชนดอนยูงวิทยายน 1046030076
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำเหมือดแก้ว ป่าหวายศึกษา 1046030361
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดอนจาน ดอนจานวิทยาคม 1046030644
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด หัวงัววิทยาคาร 1046030077
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก กุดโดน ชุมชนกุดโดนวิทยาคม 1046030362
กาฬสินธุ์ ดอนจาน นาจำปา จำปาหลวงวิทยาคม 1046030645
กาฬสินธุ์ ยางตลาด คลองขาม บ้านหนองแวงฮี 1046030078
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก กุดโดน หนองแวงประชาสรรพ์ 1046030363
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัยวิทยาคม 1046030646
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 1046030079
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก กุดโดน หนองแวงม่วง 1046030364
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย เหล่ากลาง เหล่ากลางวิทยาคม 1046030647
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวงัว วัดบ้านกุดสังข์ 1046030080
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก กุดโดน นาค้อวิทยาคม 1046030365
กาฬสินธุ์ ฆ้องชัย โนนศิลาเลิง ไตรรัตนวิทยาคม 1046030648
กาฬสินธุ์ ยางตลาด คลองขาม บ้านขามวิทยาคม 1046030081
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก กุดโดน หนองปะโอประชาอุทิศ 1046030366
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เหนือ กศน.ตำบลเหนือ 1246010002
กาฬสินธุ์ ยางตลาด คลองขาม บ้านหนองบัว 1046030082
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำเหมือดแก้ว คุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 1046030367
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ หลุบ กศน.ตำบลหลุบ 1246010003
กาฬสินธุ์ ยางตลาด คลองขาม บ้านโคกศรี 1046030083
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำเหมือดแก้ว คำมันปลาผดุงวิทย์ 1046030368
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ไผ่ กศน.ตำบลไผ่ 1246010004
กาฬสินธุ์ ยางตลาด คลองขาม บ้านสาวิทยาสรรพ์ 1046030084
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก บึงนาเรียง หนองแสงวิทยา 1046030369
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำปาว กศน.ตำบลลำปาว 1246010005 000529400
กาฬสินธุ์ ยางตลาด คลองขาม หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 1046030085
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก บึงนาเรียง ยางเนียมพัฒนา 1046030370
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำพาน กศน.ตำบลลำพาน 1246010006
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ยางตลาด ฮ่องฮีวิทยา 1046030086
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก บึงนาเรียง หนองบัววิทยาเสริม 1046030371
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ บึงวิชัย กศน.ตำบลบึงวิชัย 1246010008 000530000
กาฬสินธุ์ ยางตลาด คลองขาม บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 1046030087
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก บึงนาเรียง นาสีนวลอุดมเวศม์ 1046030372
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ห้วยโพธิ์ กศน.ตำบลห้วยโพธิ์ 1246010009
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวงัว บ้านเสียววิทยาสรรพ์ 1046030088
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก หัวหิน ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 1046030373
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ภูดิน กศน.ตำบลภูดิน 1246010013
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวงัว หนองไม้พลวงวิทยาคม 1046030089
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก โนนสะอาด โนนสะอาดราษฎร์อำนวย 1046030374
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ หนองกุง กศน.ตำบลหนองกุง 1246010015
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวงัว บ้านลาดสระบัว 1046030090
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก หัวหิน หนองโนวิทยาคม 1046030375
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กลางหมื่น กศน.ตำบลกลางหมื่น 1246010016
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวงัว โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 1046030091
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก โนนสะอาด หนองกุงไทยวิทยาคม 1046030376
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง กศน.ตำบลโพนทอง 1246010019
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองตอกแป้น บ้านหนองตอกแป้นวิทยา 1046030092
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก หัวหิน โคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 1046030378
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ กศน.ตำบลนาจารย์ 1246010020 000531000
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า หนองอิเฒ่าวิทยา 1046030093
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำใหญ่ คำใหญ่วิทยา 1046030379
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำคลอง กศน.ตำบลลำคลอง 1246010021
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองตอกแป้น คำไฮวิทยา 1046030094
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำใหญ่ ชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 1046030380
กาฬสินธุ์ นามน นามน กศน.ตำบลนามน 1246020001
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า หลักด่านวิทยา 1046030095
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก พิมูล บ้านหาดทรายมูล 1046030381
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง กศน.ตำบลยอดแกง 1246020002
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า บ้านดงน้อย 1046030096
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำใหญ่ บ้านชัยศรี 1046030382
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย กศน.ตำบลสงเปลือย 1246020003
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ หัวนาคำจรูญศิลป์ 1046030097
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก พิมูล พิมูลวิทยา 1046030383
กาฬสินธุ์ นามน หลักเหลี่ยม กศน.ตำบลหลักเหลี่ยม 1246020004
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ โคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 1046030099
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ทรายทอง โนนเตาไหหนองแก 1046030384
กาฬสินธุ์ นามน หนองบัว กศน.ตำบลหนองบัว 1246020005
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ โพนสิมอนุเคราะห์ 1046030100
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก พิมูล เดชอุดมพิทยาคม 1046030385
กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย กศน.ตำบลกมลาไสย 1246030001
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ วัดบ้านดอนกลาง 1046030101
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ทรายทอง บ้านทรายทองวิทยาคม 1046030386
กาฬสินธุ์ กมลาไสย หลักเมือง กศน.ตำบลหลักเมือง 1246030002
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ บ้านหนองหัวช้าง 1046030102
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วงจรัสวิทย์ 1046030387
กาฬสินธุ์ กมลาไสย โพนงาม กศน.ตำบลโพนงาม 1246030003
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เว่อ ห้วยเตยวิทยา 1046030103
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง ทุ่งคลองวิทยา 1046030388
กาฬสินธุ์ กมลาไสย ดงลิง กศน.ตำบลดงลิง 1246030004
กาฬสินธุ์ ยางตลาด นาเชือก นาเชือกวิทยาสรรพ์ 1046030104
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง บ้านเก่าเดื่อ 1046030389
กาฬสินธุ์ กมลาไสย ธัญญา กศน.ตำบลธัญญา 1246030005
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เขาพระนอน นากุงวิทยาเสริม 1046030105
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง โป่งนกเปล้า 1046030390
กาฬสินธุ์ กมลาไสย หนองแปน กศน.ตำบลหนองแปน 1246030008
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เว่อ บ้านหนองเสือ 1046030106
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง บ้านคำพิมูล 1046030391
กาฬสินธุ์ กมลาไสย เจ้าท่า กศน.ตำบลเจ้าท่า 1246030010
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เขาพระนอน บ้านหนองแสง 1046030107
กาฬสินธุ์ คำม่วง นาบอน คำเมยราษฎร์พัฒนา 1046030392
กาฬสินธุ์ กมลาไสย โคกสมบูรณ์ กศน.ตำบลโคกสมบูรณ์ 1246030011
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ ดอนยานางศึกษา 1046030110
กาฬสินธุ์ คำม่วง โพน หนองซองแมวผดุงวิทย์ 1046030394
กาฬสินธุ์ ร่องคำ สามัคคี กศน.ตำบลสามัคคี 1246040002
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า โคกศรีวิทยายน 1046030111
กาฬสินธุ์ คำม่วง โพน บ้านใหม่ชัยมงคล 1046030395
กาฬสินธุ์ ร่องคำ เหล่าอ้อย กศน.ตำบลเหล่าอ้อย 1246040003
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า อุ่มเม่าวิทยา 1046030113
กาฬสินธุ์ คำม่วง เนินยาง บ้านหนองม่วง 1046030396
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว กศน.ตำบลบัวขาว 1246050001
กาฬสินธุ์ ยางตลาด นาดี นาดีหลุมข้าววิทยา 1046030114
กาฬสินธุ์ คำม่วง เนินยาง บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 1046030397
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ แจนแลน กศน.ตำบลแจนแลน 1246050002
กาฬสินธุ์ ยางตลาด นาดี ขมิ้นพัฒนวิทย์ 1046030116
กาฬสินธุ์ คำม่วง เนินยาง สูงเนินวิทยาคม 1046030398
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ กศน.ตำบลเหล่าใหญ่ 1246050003
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน เชียงงามวิทยาคาร 1046030118
กาฬสินธุ์ คำม่วง เนินยาง ชุมชนหนองยางวิทยาคม 1046030399
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง กศน.ตำบลจุมจัง 1246050004
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 1046030119
กาฬสินธุ์ คำม่วง นาบอน ทุ่งมนราษฏร์บำรุง 1046030400
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม กศน.ตำบลเหล่าไฮงาม 1246050005
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน โคกก่องราษฎร์นุกูล 1046030120
กาฬสินธุ์ คำม่วง นาทัน บ้านนาไร่เดียว 1046030401
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า กศน.ตำบลกุดหว้า 1246050006
กาฬสินธุ์ ยางตลาด นาเชือก นาแกราษฎร์อำนวย 1046030121
กาฬสินธุ์ คำม่วง นาทัน บ้านโนนค้อ 1046030402
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา กศน.ตำบลสามขา 1246050007
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เขาพระนอน หนองกุงราษฎร์วิทยา 1046030122
กาฬสินธุ์ คำม่วง นาทัน นาทันวิทยา 1046030403
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ นาขาม กศน.ตำบลนาขาม 1246050008
กาฬสินธุ์ ยางตลาด นาเชือก หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 1046030123
กาฬสินธุ์ คำม่วง นาทัน บ้านหนองสระพัง 1046030404
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ หนองห้าง กศน.ตำบลหนองห้าง 1246050009
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ บ้านแกวิทยาคม 1046030124
กาฬสินธุ์ คำม่วง นาทัน บ้านโจดนาตาล 1046030405
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ นาโก กศน.ตำบลนาโก 1246050010
กาฬสินธุ์ ยางตลาด โนนสูง โนนสูงวิทยา 1046030125
กาฬสินธุ์ คำม่วง นาทัน บ้านดงสวนพัฒนา 1046030406
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สมสะอาด กศน.ตำบลสมสะอาด 1246050011
กาฬสินธุ์ ยางตลาด โนนสูง หนองไผ่รัฐบำรุง 1046030126
กาฬสินธุ์ คำม่วง ดินจี่ บ้านโพนแพง 1046030407
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดค้าว กศน.ตำบลกุดค้าว 1246050012
กาฬสินธุ์ ยางตลาด โนนสูง สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 1046030127
กาฬสินธุ์ คำม่วง นาบอน สะพานหินวิทยาคม 1046030409
กาฬสินธุ์ เขาวง คุ้มเก่า กศน.ตำบลคุ้มเก่า 1246060001
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ บ้านหนองแวงบ่อแก้ว 1046030128
กาฬสินธุ์ คำม่วง นาบอน บ้านโนนศรีสวัสดิ์ 1046030410
กาฬสินธุ์ เขาวง สงเปลือย กศน.ตำบลสงเปลือย 1246060002
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ ดอนขีวิทยา 1046030129
กาฬสินธุ์ คำม่วง ดินจี่ บ้านดินจี่ 1046030411
กาฬสินธุ์ เขาวง หนองผือ กศน.ตำบลหนองผือ 1246060003
กาฬสินธุ์ ยางตลาด โนนสูง นางามแก่นลำดวนวิทยา 1046030130
กาฬสินธุ์ คำม่วง ดินจี่ นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 1046030412
กาฬสินธุ์ เขาวง กุดสิมคุ้มใหม่ กศน.ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ 1246060006
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ ยางคำวิทยา 1046030131
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี หนองกุงศรีวิทยาคม 1046030413
กาฬสินธุ์ เขาวง สระพังทอง กศน.ตำบลสระพังทอง 1246060008
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ ชุมชนบ้านป่าแดง 1046030133
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ลำหนองแสน ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 1046030414 000541100
กาฬสินธุ์ เขาวง กุดปลาค้าว กศน.ตำบลกุดปลาค้าว 1246060011
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ บ้านหนองขาม 1046030134
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี สะอาดนาดีศิลาวิทย์ 1046030415
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวงัว กศน.ตำบลหัวงัว 1246070002
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน บ้านเว่อวิทยานุกูล 1046030135
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี คำไฮวิทยา 1046030416 000540400
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า กศน.ตำบลอุ่มเม่า 1246070003
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน โคกคำวิทยา 1046030136
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี สระแก้ววิทยานุกูล 1046030417
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน กศน.ตำบลบัวบาน 1246070004
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 1046030137
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี โคกเครือ ประชารัฐศึกษา 1046030419
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ กศน.ตำบลอิตื้อ 1246070006
กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 1046030140
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี โคกเครือ โคกเครือวิทยา 1046030420
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ กศน.ตำบลหัวนาคำ 1246070007
กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย น้ำจั้นราษฎร์บำรุง 1046030142
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี โคกเครือ หนองโนวิทยา 1046030421 000541100
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า กศน.ตำบลหนองอิเฒ่า 1246070008
กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย โปโลเล้าสามัคคีวิทยา 1046030143
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี โคกเครือ บ้านนางาม 1046030422
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ กศน.ตำบลดอนสมบูรณ์ 1246070009
กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 1046030144
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ลำหนองแสน หนองหอไตรราษฎร์บำรุง 1046030423 000541100
กาฬสินธุ์ ยางตลาด นาเชือก กศน.ตำบลนาเชือก 1246070010
กาฬสินธุ์ กมลาไสย หลักเมือง บึงไฮโนนสวางวิทยา 1046030146
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า สว่างกิจวิทยา 1046030424
กาฬสินธุ์ ยางตลาด โนนสูง กศน.ตำบลโนนสูง 1246070014
กาฬสินธุ์ กมลาไสย หนองแปน เสมาสามัคคี 1046030148
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า คำถาวรเจริญวิทย์ 1046030425
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองตอกแป้น กศน.ตำบลหนองตอกแป้น 1246070015
กาฬสินธุ์ กมลาไสย หนองแปน บ้านโนนโพธิ์ศรี 1046030149
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า เสริมเสาเล้าวิทยา 1046030426 000540800
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กศน.ตำบลห้วยเม็ก 1246080001
กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 1046030150
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า หนองมันปลาวิทยา 1046030427 000540800
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำใหญ่ กศน.ตำบลคำใหญ่ 1246080002
กาฬสินธุ์ กมลาไสย กมลาไสย สงยางสงเปลือยวิทยาคม 1046030151
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า หนองแฝกหนองหว้าวิทยา 1046030428 000540800
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก กุดโดน กศน.ตำบลกุดโดน 1246080003
กาฬสินธุ์ กมลาไสย ธัญญา สงยางสงเปลือยวิทยาคม(สาขาสงเปลือยสามัคคี) 1046030152
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า บ้านหนองไผ่ 1046030429 000540800
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก บึงนาเรียง กศน.ตำบลบึงนาเรียง 1246080004
กาฬสินธุ์ กมลาไสย หนองแปน หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 1046030153
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า บ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 1046030430 000540800
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก หัวหิน กศน.ตำบลหัวหิน 1246080005
กาฬสินธุ์ กมลาไสย หนองแปน นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 1046030154
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองบัว พรมลีศรีสว่าง 1046030433 000540500
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก พิมูล กศน.ตำบลพิมูล 1246080006
กาฬสินธุ์ กมลาไสย เจ้าท่า เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 1046030155
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองบัว หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 1046030434
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก คำเหมือดแก้ว กศน.ตำบลคำเหมือดแก้ว 1246080007
กาฬสินธุ์ กมลาไสย เจ้าท่า ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 1046030156
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองบัว ท่อนสังข์วิทยา 1046030435
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก โนนสะอาด กศน.ตำบลโนนสะอาด 1246080008
กาฬสินธุ์ กมลาไสย เจ้าท่า ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 1046030157
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองบัว ไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 1046030436
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ทรายทอง กศน.ตำบลทรายทอง 1246080009
กาฬสินธุ์ กมลาไสย เจ้าท่า หนองบัวโจดดงลิงวิทยา 1046030158
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองบัว พรมลีศรีสว่าง(สาขาพรมลี) 1046030437
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ภูสิงห์ กศน.ตำบลภูสิงห์ 1246090001
กาฬสินธุ์ กมลาไสย ธัญญา บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 1046030159
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน หนองบัวชุม 1046030438
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กศน.ตำบลสหัสขันธ์ 1246090002
กาฬสินธุ์ กมลาไสย ธัญญา บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 1046030160
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน ชุมชนหนองหินวิทยาคาร 1046030439
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ กศน.ตำบลนามะเขือ 1246090003
กาฬสินธุ์ กมลาไสย ธัญญา หนองตุวิทยา 1046030161
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน สว่างศรีโคกคึม 1046030440
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา กศน.ตำบลโนนศิลา 1246090004
กาฬสินธุ์ กมลาไสย ธัญญา สะอาดโนนงามวิทยา 1046030162
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง นาบงวิทยา 1046030441
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม กศน.ตำบลนิคม 1246090005
กาฬสินธุ์ กมลาไสย ดงลิง โคกเมยประชาพัฒนา 1046030164
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง หนองสวงวิทยาคม 1046030442
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง กศน.ตำบลโนนแหลมทอง 1246090006
กาฬสินธุ์ กมลาไสย ดงลิง โคกล่ามผดุงวิทย์ 1046030165
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง คำโองวิทยา 1046030443
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี กศน.ตำบลโนนบุรี 1246090007
กาฬสินธุ์ กมลาไสย ดงลิง โนนเมืองวิทยาคาร 1046030166
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง นาอวนวิทยาสิทธิ์ 1046030444
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง กศน.ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง 1246090008
กาฬสินธุ์ กมลาไสย ดงลิง บ้านแวงประชารัฐบำรุง 1046030167
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล หนองแข้วิทยา 1046030445
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง กศน.ตำบลทุ่งคลอง 1246100001
กาฬสินธุ์ กมลาไสย ดงลิง ดอนหวายราษฎร์บำรุง 1046030168
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ หนองใหญ่วิทยา 1046030446
กาฬสินธุ์ คำม่วง โพน กศน.ตำบลโพน 1246100002
กาฬสินธุ์ กมลาไสย หลักเมือง บึงสว่างวิทยาคม 1046030169
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ บ้านหนองบัวแดง 1046030447
กาฬสินธุ์ คำม่วง ดินจี่ กศน.ตำบลดินจี่ 1246100005
กาฬสินธุ์ กมลาไสย โพนงาม โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 1046030171
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ นามูลสมบูรณ์วิทย์ 1046030448
กาฬสินธุ์ คำม่วง นาบอน กศน.ตำบลนาบอน 1246100006
กาฬสินธุ์ กมลาไสย โพนงาม ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 1046030172
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ จินดาสินธวานนท์ 1046030450
กาฬสินธุ์ คำม่วง นาทัน กศน.ตำบลนาทัน 1246100007
กาฬสินธุ์ กมลาไสย โพนงาม ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 1046030173
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี โคกเครือ ห้วยยางดงวิทยา 1046030451
กาฬสินธุ์ คำม่วง เนินยาง กศน.ตำบลเนินยาง 1246100009
กาฬสินธุ์ กมลาไสย โคกสมบูรณ์ นามลวิทยาคาร 1046030174
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล คำขามวิทยา 1046030452
กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ท่าคันโท กศน.ตำบลท่าคันโท 1246110001
กาฬสินธุ์ กมลาไสย โคกสมบูรณ์ คำโพนทองราษฎร์นิยม 1046030175
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล ภูฮังวิทยาคาร 1046030453
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองกุงศรี กศน.ตำบลหนองกุงศรี 1246120001
กาฬสินธุ์ กมลาไสย หลักเมือง หัวขวาวิทยา 1046030177
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล สำราญ - ประภาศรี 1046030454
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองบัว กศน.ตำบลหนองบัว 1246120002
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 1046030178
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี โคกเครือ สายปัญญาสมาคม 1046030455
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี โคกเครือ กศน.ตำบลโคกเครือ 1246120003
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ภูสิงห์ คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 1046030179
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล ไทรทองวิทยาคาร 1046030456
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง กศน.ตำบลหนองสรวง 1246120004
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ภูสิงห์ ดงน้อยวิทยา 1046030180
กาฬสินธุ์ ร่องคำ ร่องคำ กุดลิงวิทยาคม 1046030457
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า กศน.ตำบลเสาเล้า 1246120005
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ภูสิงห์ โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 1046030181
กาฬสินธุ์ ร่องคำ เหล่าอ้อย ด่านใต้วิทยา 1046030458
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ กศน.ตำบลหนองใหญ่ 1246120006
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี วังสวาทนิคมสงเคราะห์ 1046030182
กาฬสินธุ์ ร่องคำ เหล่าอ้อย เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 1046030459
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล กศน.ตำบลดงมูล 1246120007
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี สหัสขันธ์วิทยาคม 1046030183
กาฬสินธุ์ ร่องคำ เหล่าอ้อย ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 1046030460
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ลำหนองแสน กศน.ตำบลลำหนองแสน 1246120008
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี วังชะพลู บ้านช่องลม 1062040142
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า ปางมะค่าวิทยาคม 1062040447
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี บ่อถ้ำ ประชาราษฎร์สามัคคี 1062040145
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร สลกบาตรวิทยา 1062040448
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี บ่อถ้ำ บ้านเปาะสวอง 1062040147
กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1062040449 001123200
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี วังชะพลู บ้านนาเหนือ 1062040148
กำแพงเพชร คลองขลุง วังแขม วังแขมวิทยาคม 1062040450 000721200
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี วังชะพลู บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม 1062040150
กำแพงเพชร คลองขลุง วังไทร วังไทรวิทยาคม 1062040451 000721600
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ดอนแตง บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 1062040152
กำแพงเพชร พรานกระต่าย ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่ายพิทยาคม 1062040452
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ดอนแตง บ้านโคกเลาะ 1062040153
กำแพงเพชร พรานกระต่าย คลองพิไกร พิไกรวิทยา 1062040453
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี วังชะพลู บ้านวังน้ำซึม 1062040157
กำแพงเพชร พรานกระต่าย วังควง เรืองวิทย์พิทยาคม 1062040454
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี วังชะพลู บ้านวังตาช่วย 1062040158
กำแพงเพชร ลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือวิทยา 1062040455
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี วังชะพลู บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1062040160
กำแพงเพชร ลานกระบือ ลานกระบือ มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1062040456
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า บ้านศรีไพศาล 1062040162
กำแพงเพชร ลานกระบือ จันทิมา ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1062040457
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า บ้านคลองสะพานช้าง 1062040163
กำแพงเพชร ทรายทองวัฒนา ทุ่งทราย ทุ่งทรายวิทยา 1062040458
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า บ้านส่องตาแล 1062040164
กำแพงเพชร ปางศิลาทอง โพธิ์ทอง ปางศิลาทองศึกษา 1062040459
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ปางมะค่า บ้านโป่งแต้ 1062040165
กำแพงเพชร บึงสามัคคี ระหาน ระหานวิทยา 1062040460 001404100
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี บ่อถ้ำ บ้านใหม่หนองยาง 1062040166
กำแพงเพชร โกสัมพีนคร โกสัมพี โกสัมพีวิทยา 1062040461
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี บ่อถ้ำ บ้านบ่อกระบาก 1062040167
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร อ่างทอง กศน.ตำบลอ่างทอง 1262010003
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี บ่อถ้ำ บ้านหนองบอน 1062040168
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร นาบ่อคำ กศน.ตำบลนาบ่อคำ 1262010004
กำแพงเพชร คลองขลุง วังแขม บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) 1062040169 000721200
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร นครชุม กศน.ตำบลนครชุม 1262010005
กำแพงเพชร คลองขลุง วังแขม บ้านไร่ใหม่ 1062040170 000721200
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ทรงธรรม กศน.ตำบลทรงธรรม 1262010006 000715600
กำแพงเพชร คลองขลุง วังยาง บ้านวังน้ำ 1062040171 000721100
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ลานดอกไม้ กศน.ตำบลลานดอกไม้ 1262010007
กำแพงเพชร คลองขลุง วังยาง บ้านคลองยาง 1062040172 000721100
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร คณฑี กศน.ตำบลคณฑี 1262010011
กำแพงเพชร คลองขลุง วังยาง วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 1062040173 000721100
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล กศน.ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 1262010012
กำแพงเพชร คลองขลุง วังแขม บ้านบ่อทอง 1062040175
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร เทพนคร กศน.ตำบลเทพนคร 1262010013
กำแพงเพชร คลองขลุง วังแขม บ้านบึงลาด 1062040176 000721200
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร วังทอง กศน.ตำบลวังทอง 1262010014
กำแพงเพชร คลองขลุง วังแขม บ้านวังหันน้ำดึง 1062040177
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ท่าขุนราม กศน.ตำบลท่าขุนราม 1262010015
กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง พิบูลวิทยาคาร 1062040179 001123200
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร คลองแม่ลาย กศน.ตำบลคลองแม่ลาย 1262010017 000716800
กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) 1062040180 001123200
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร ธำมรงค์ กศน.ตำบลธำมรงค์ 1262010018
กำแพงเพชร คลองขลุง แม่ลาด บ้านห้วยน้อย 1062040182 000721000
กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร สระแก้ว กศน.ตำบลสระแก้ว 1262010019
กำแพงเพชร คลองขลุง แม่ลาด บ้านแม่ลาด 1062040183 000721000
กำแพงเพชร ไทรงาม ไทรงาม กศน.ตำบลไทรงาม 1262020001
กำแพงเพชร คลองขลุง คลองขลุง บ้านร้อยไร่ 1062040187 000720700
กำแพงเพชร ไทรงาม หนองคล้า กศน.ตำบลหนองคล้า 1262020002
กำแพงเพชร คลองขลุง ท่าพุทรา บ้านท่าพุทรา 1062040188 000720900
กำแพงเพชร ไทรงาม หนองทอง กศน.ตำบลหนองทอง 1262020003
กำแพงเพชร คลองขลุง วังบัว วัดแสงอุทัย 1062040190 000721900
กำแพงเพชร ไทรงาม หนองไม้กอง กศน.ตำบลหนองไม้กอง 1262020004
กำแพงเพชร คลองขลุง วังบัว บ้านป่าเหียง 1062040191 000721900
กำแพงเพชร ไทรงาม มหาชัย กศน.ตำบลมหาชัย 1262020005
กำแพงเพชร คลองขลุง ท่าพุทรา วัดคลองเจริญ 1062040192 000720900
กำแพงเพชร ไทรงาม พานทอง กศน.ตำบลพานทอง 1262020006
กำแพงเพชร คลองขลุง ท่าพุทรา บ้านคลองแขยง 1062040193 000720900
กำแพงเพชร ไทรงาม หนองแม่แตง กศน.ตำบลหนองแม่แตง 1262020007
กำแพงเพชร คลองขลุง วังไทร อนุบาลวังไทร 1062040194 000721600
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ยางสูง กศน.ตำบลยางสูง 1262040003
กำแพงเพชร คลองขลุง วังไทร บ้านสามเรือน 1062040195 000721600
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี แสนตอ กศน.ตำบลแสนตอ 1262040005
กำแพงเพชร คลองขลุง วังไทร อ่างทองราษฎร์วิทยา 1062040196 000721800
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี สลกบาตร กศน.ตำบลสลกบาตร 1262040006
กำแพงเพชร คลองขลุง วังไทร บ้านกระโดนเตี้ย 1062040197 000721700
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี ดอนแตง กศน.ตำบลดอนแตง 1262040008
กำแพงเพชร คลองขลุง วังไทร บ้านหนองทองหล่อ 1062040199 000721700
กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี วังชะพลู กศน.ตำบลวังชะพลู 1262040009