จังหวัด อำเภอ ตำบล ชื่อหมู่บ้าน Login Code รหัส รพ.สต
กระบี่ เขาพนม เขาดิน ทับพรุ 81020205 000900000
กระบี่ ลำทับ ดินแดง ควนยาว 81070404
กระบี่ เขาพนม เขาดิน ยวนสาว 81020206 000900000
กระบี่ ลำทับ ดินแดง ปลายทับใหม่ 81070405
กระบี่ เขาพนม เขาดิน ควนพน 81020207
กระบี่ ลำทับ ดินแดง ทุ่งคาทอง 81070406
กระบี่ เขาพนม เขาดิน ควนม่วง 81020208 000900600
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง ไร่ใหญ่ 81080101 001134601
กระบี่ เขาพนม เขาดิน ปากบางสร้าน 81020209 000900600
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง เหนือคลอง 81080102 001134601
กระบี่ เขาพนม สินปุน ไสใหญ่ 81020301
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง ไสโป๊ะใต้ 81080103 001134601
กระบี่ เขาพนม สินปุน ห้วยสาร 81020302
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง ท่านุ่น 81080104 001134601
กระบี่ เขาพนม สินปุน ควนกลาง 81020303 000900300
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง ไสโป๊ะเหนือ 81080105 001134601
กระบี่ เขาพนม สินปุน มะม่วงเอน 81020304 000900300
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง นาออก 81080106 001134601
กระบี่ เขาพนม สินปุน บางราโพธิ์ 81020305 000900300
กระบี่ เหนือคลอง เหนือคลอง เขาแก้ว 81080107 001134601
กระบี่ เขาพนม สินปุน บางนุ้ย 81020306 000900300
กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา คลองเตาะ 81080201
กระบี่ เขาพนม สินปุน โคกคา 81020307
กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา เกาะปู 81080202
กระบี่ เขาพนม สินปุน สะท้อนกลวง 81020308
กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา เกาะจำ 81080203
กระบี่ เขาพนม สินปุน ไสยง 81020309
กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา เกาะฮั่ง 81080204
กระบี่ เขาพนม สินปุน ทุ่งปอง 81020310
กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา ติงไหร 81080205
กระบี่ เขาพนม พรุเตียว พรุเตียว 81020401 000900400
กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา เกาะศรีบอยา 81080206
กระบี่ เขาพนม พรุเตียว พรุเตียว 81020402 000900400
กระบี่ เหนือคลอง เกาะศรีบอยา หลังเกาะ 81080207
กระบี่ เขาพนม พรุเตียว บางเหรียง 81020403 000900400
กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน ควน 81080301
กระบี่ เขาพนม พรุเตียว ทุ่งปรือ 81020404 000900400
กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน ห้วยโศก 81080302
กระบี่ เขาพนม พรุเตียว โคกกลาง 81020405 000900400
กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน คลองหมาก 81080303
กระบี่ เขาพนม พรุเตียว ควนออก 81020406 000900400
กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน ควนยูง 81080304
กระบี่ เขาพนม พรุเตียว ลานควาย 81020407 000900400
กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน คลองขนาน 81080305 000904700
กระบี่ เขาพนม พรุเตียว เขาประ 81020408 000900400
กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน คลองหวายเล็ก 81080306
กระบี่ เขาพนม พรุเตียว วังน้ำเย็น 81020409 000900400
กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน คลองแรด 81080307
กระบี่ เขาพนม พรุเตียว พรเจริญ 81020410 000900400
กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน แหลมกรวด 81080308
กระบี่ เขาพนม หน้าเขา หน้าเขา 81020501 000900500
กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน ท่ายาง 81080309
กระบี่ เขาพนม หน้าเขา บางส้าน 81020502 000900500
กระบี่ เหนือคลอง คลองเขม้า นาวง 81080401
กระบี่ เขาพนม หน้าเขา ต้นพง 81020503 000900500
กระบี่ เหนือคลอง คลองเขม้า คลองเขม้า 81080402
กระบี่ เขาพนม หน้าเขา เขาดิน 81020504 000900600
กระบี่ เหนือคลอง คลองเขม้า ควนต่อ 81080403
กระบี่ เขาพนม หน้าเขา นา 81020505
กระบี่ เหนือคลอง คลองเขม้า หัวนอน 81080404
กระบี่ เขาพนม หน้าเขา ห้วยน้ำแก้ว 81020506
กระบี่ เหนือคลอง โคกยาง นาเหนือ 81080501
กระบี่ เขาพนม หน้าเขา ต้นหาร 81020507
กระบี่ เหนือคลอง โคกยาง ห้วยแทงงู 81080502
กระบี่ เขาพนม หน้าเขา เขาหัวพลัด 81020508
กระบี่ เหนือคลอง โคกยาง ควนนกหว้า 81080503
กระบี่ เขาพนม โคกหาร ไสหร้า 81020601 000900700
กระบี่ เหนือคลอง โคกยาง โคกยาง 81080504
กระบี่ เขาพนม โคกหาร โคกหาร 81020602 000900700
กระบี่ เหนือคลอง โคกยาง บางผึ้ง 81080505
กระบี่ เขาพนม โคกหาร ทางหลวง 81020603 000900700
กระบี่ เหนือคลอง โคกยาง นาหลวง 81080506
กระบี่ เขาพนม โคกหาร หินลูกช้าง 81020604 000900700
กระบี่ เหนือคลอง โคกยาง ควนเกาะจันทร์ 81080507
กระบี่ เขาพนม โคกหาร ไสน้ำจม 81020605 000900700
กระบี่ เหนือคลอง ตลิ่งชัน คลองรั้ว 81080601
กระบี่ เขาพนม โคกหาร อ่างเก็บน้ำ 81020606 000900700
กระบี่ เหนือคลอง ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน 81080602
กระบี่ เขาพนม โคกหาร ห้วยใหญ่ 81020607 000900700
กระบี่ เหนือคลอง ตลิ่งชัน คลองยวน 81080603
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ หัวแหลม 81030101
กระบี่ เหนือคลอง ตลิ่งชัน หาดยาว 81080604
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ ศรีรายา 81030102
กระบี่ เหนือคลอง ตลิ่งชัน ปากหรา 81080605
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ เจ๊ะหลี 81030103
กระบี่ เหนือคลอง ตลิ่งชัน หลังดา 81080606
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ เกาะปอ 81030104
กระบี่ เหนือคลอง ปกาสัย ปกาสัย 81080701
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ คลองหิน 81030105
กระบี่ เหนือคลอง ปกาสัย ทุ่งประสาน 81080702
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ คลองนิน 81030106
กระบี่ เหนือคลอง ปกาสัย หนองผักฉีด 81080703
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ สังกาอู้ 81030107
กระบี่ เหนือคลอง ปกาสัย ทุ่งสาคร 81080704
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาใหญ่ คลองโตบ 81030108
กระบี่ เหนือคลอง ปกาสัย ห้วยกรวด 81080705
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย หลังสอด 81030201
กระบี่ เหนือคลอง ปกาสัย คลองเสียด 81080706
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย คลองหมาก 81030202
กระบี่ เหนือคลอง ปกาสัย ควนม่วง 81080707
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย ทุ่ง 81030203
กระบี่ เหนือคลอง ปกาสัย คลองเสียด 81080708
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย โล๊ะใหญ่ 81030204
กระบี่ เหนือคลอง ปกาสัย เกาะไทร 81080709
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย คลองโตนด 81030205
กระบี่ เหนือคลอง ห้วยยูง ห้วยยูงตก 81080801
กระบี่ เกาะลันตา เกาะลันตาน้อย ทอนลิบง 81030206
กระบี่ เหนือคลอง ห้วยยูง ห้วยมัด 81080802
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง ร่าปู 81030301 000901000
กระบี่ เหนือคลอง ห้วยยูง ห้วยยูงใต้ 81080803
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง ร่าหมาด 81030302
กระบี่ เหนือคลอง ห้วยยูง คลองแห้ง 81080804
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง ปากคลอง 81030303
กระบี่ เหนือคลอง ห้วยยูง นาปง 81080805
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง คลองย่าหนัด 81030304
กระบี่ เหนือคลอง ห้วยยูง ห้วยคราม 81080806
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง ลิกี 81030305
กระบี่ เหนือคลอง ห้วยยูง บกห้อง 81080807
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง นาทุ่งกลาง 81030306 000901100
กระบี่ เหนือคลอง ห้วยยูง ในทับ 81080808
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง อ่าวทองหลาง 81030307
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่ใหญ่ บ้านคลองสีล้ง 81990008 001073803
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง หัวหิน 81030308
กระบี่ เมืองกระบี่ ปากน้ำ บ้านคลองสีล้ง 81990004 001073802
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง ท่าคลอง 81030309
กระบี่ เกาะลันตา เกาะกลาง ขุนสมุทร 81030310
กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง เขาฝาก 81030401
กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง คลองยาง 81030402 000901200
กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง โคกยูง 81030403
กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง ไท 81030404
กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง หลังโสด 81030405
กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง ท่าควน 81030406
กระบี่ เกาะลันตา คลองยาง ต้นทัง 81030407
กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน ศาลาด่าน 81030501
กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน พระแอะ 81030502
กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน โล๊ะบาหรา 81030503
กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน ทุ่งหยีเพ็ง 81030504
กระบี่ เกาะลันตา ศาลาด่าน โล๊ะดุหยง 81030505
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ เหนือ 81040101
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ คลองท่อมใต้ 81040102 001134201
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ คลองขนาน 81040103
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ นาใน 81040104
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ แชงเปิง 81040105
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ วังหิน 81040106
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ ใต้ 81040107 000902200
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ ในควน 81040108
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมใต้ หน้าค่าย 81040109
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมเหนือ บางครามเหนือ 81040201
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมเหนือ บางเตียว 81040202
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมเหนือ ทอนจมูกควาย 81040203
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมเหนือ บางคราม 81040204
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมเหนือ ไสรุ้ง 81040205
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมเหนือ เขาไฟไหม้ 81040206
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมเหนือ หน้าถ้ำ 81040207
กระบี่ คลองท่อม คลองท่อมเหนือ บางครามใต้ 81040208
กระบี่ คลองท่อม คลองพน คลองพน 81040301
กระบี่ คลองท่อม คลองพน ดินนา 81040302
กระบี่ คลองท่อม คลองพน นา 81040303
กระบี่ คลองท่อม คลองพน คลองปิ้ง 81040304
กระบี่ คลองท่อม คลองพน มุสา 81040305
กระบี่ คลองท่อม คลองพน พรุใหญ่ 81040306
กระบี่ คลองท่อม คลองพน คลองแรด 81040307
กระบี่ คลองท่อม คลองพน หินเพิง 81040308
กระบี่ คลองท่อม คลองพน ท่ามะพร้าว 81040309
กระบี่ คลองท่อม คลองพน คลองไคร 81040310
กระบี่ คลองท่อม คลองพน ทุ่งครก 81040311
กระบี่ คลองท่อม คลองพน ทุ่งยอ 81040312
กระบี่ คลองท่อม คลองพน คลองยี่แหร้ะ 81040313
กระบี่ คลองท่อม คลองพน คลองไครใต้ 81040314
กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว ห้วยลึก 81040401
กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว ทรายขาว 81040402 000901700
กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว ห้วยพลูหนัง 81040403
กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว บ่อมะม่วง 81040404
กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว ทุ่งคา 81040405
กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว ทุ่งล้อ 81040406
กระบี่ คลองท่อม ทรายขาว ป่าพยอม 81040407
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว ห้วยน้ำขาว 81040501
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว ทุ่งเสม็ด 81040502
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว น้ำร้อน 81040503
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว ท่าประดู่ 81040504
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว คลองแค 81040505
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว ควนใต้ 81040506
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว นา 81040507
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว ควน 81040508
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว ทุ่งควนหิน 81040509
กระบี่ คลองท่อม ห้วยน้ำขาว น้ำ.ขาวตก 81040510
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา บางบอน 81040601
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา พรุดินนา 81040602 000902000
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา เขาสามหน่วย 81040603
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา ควน 81040604 000902100
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา ด่าน 81040605
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา ไสใน 81040606 000902100
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา ทุ่งนุ้ย 81040607 000902100
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา คลองชะมวง 81040608 000902100
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา ควนหวายแดง 81040609
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา ทับไทร 81040610 000902100
กระบี่ คลองท่อม พรุดินนา ช่องเสียด 81040611
กระบี่ คลองท่อม เพหลา เพหลา 81040701 000902200
กระบี่ คลองท่อม เพหลา เพหลาเหนือ 81040702
กระบี่ คลองท่อม เพหลา พรุเตย 81040703
กระบี่ คลองท่อม เพหลา พรุเตย 81040704
กระบี่ คลองท่อม เพหลา พรุเตียว 81040705
กระบี่ คลองท่อม เพหลา บางใหญ่ 81040706
กระบี่ คลองท่อม เพหลา ท่าเรือ 81040707
กระบี่ คลองท่อม เพหลา พรุเตยใต้ 81040708
กระบี่ คลองท่อม เพหลา ควนสบาย 81040709
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ ห้วยปริศนา 81050101
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ อ่าวลึกใต้ 81050102
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ ควนผักเหมียง 81050103
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ เขาพระ 81050104
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ ถ้ำเสือ 81050105
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ คลองสุข 81050106
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกใต้ เขาหลัก 81050107
กระบี่ อ่าวลึก แหลมสัก หินราว 81050201 000902400
กระบี่ อ่าวลึก แหลมสัก อ่าวน้ำ 81050202 000902400
กระบี่ อ่าวลึก แหลมสัก แหลมสัก 81050203 000902400
กระบี่ อ่าวลึก แหลมสัก สมิหลัง 81050204 000902400
กระบี่ อ่าวลึก แหลมสัก คลองแรด 81050205 000902400
กระบี่ อ่าวลึก แหลมสัก ในใส 81050206 000902400
กระบี่ อ่าวลึก นาเหนือ ปากลาว 81050301
กระบี่ อ่าวลึก นาเหนือ นาเหนือ 81050302
กระบี่ อ่าวลึก นาเหนือ บางโทง 81050303
กระบี่ อ่าวลึก นาเหนือ บางไทร 81050304
กระบี่ อ่าวลึก นาเหนือ บางเจริญ 81050305
กระบี่ อ่าวลึก นาเหนือ บางทอง 81050306
กระบี่ อ่าวลึก นาเหนือ ควนสบาย 81050307
กระบี่ อ่าวลึก คลองหิน ศาลาพระม่วง 81050401 000902700
กระบี่ อ่าวลึก คลองหิน นบ 81050402 000902700
กระบี่ อ่าวลึก คลองหิน ป่างาม 81050403 000902700
กระบี่ อ่าวลึก คลองหิน หนองหลุมพอ 81050404 000902700
กระบี่ อ่าวลึก คลองหิน ช่องไม้ดำ 81050405 000902700
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกน้อย ไร่ใหญ่ 81050501
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกน้อย บากัน 81050502
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกน้อย อ่าวลึกน้อย 81050503
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกน้อย นาแค 81050504
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกน้อย ควนโอ 81050505
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกน้อย คีรีวงค์ 81050506
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกเหนือ ในยวนแขก 81050601
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึกเหนือ 81050602 000902900
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกเหนือ น้ำจาน 81050603 000902900
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกเหนือ หนองกก 81050604 000902900
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกเหนือ หนองหวายพน 81050605 000902900
กระบี่ อ่าวลึก อ่าวลึกเหนือ ถ้ำเพชร 81050606 000902900
กระบี่ อ่าวลึก เขาใหญ่ เขาล่อม 81050701 000903000
กระบี่ อ่าวลึก เขาใหญ่ ทุ่งคาตีกัน 81050702 000903000
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย หน้าชิง 81010301 000898800
กระบี่ อ่าวลึก เขาใหญ่ ในยวนไทย 81050703 000903000
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย น้ำจาน 81010302 004135400
กระบี่ อ่าวลึก เขาใหญ่ ทุ่งสูง 81050704 000903000
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย โพธิ์เรียง 81010303
กระบี่ อ่าวลึก เขาใหญ่ หินดาน 81050705 000903000
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย หว่างคลองแขก 81010304
กระบี่ อ่าวลึก คลองยา ควนเคียนทอง 81050801
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย คลองทับหัวกา 81010305
กระบี่ อ่าวลึก คลองยา คลองทรายขาว 81050802
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย กระบี่น้อย 81010306
กระบี่ อ่าวลึก คลองยา คลองยา 81050803
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย ห้วยเหรียง 81010307
กระบี่ อ่าวลึก คลองยา เขาแก้ว 81050804
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย เขาตั้ง 81010308 000898800
กระบี่ อ่าวลึก คลองยา ปากช่อง 81050805
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย สองแพรก 81010309
กระบี่ อ่าวลึก คลองยา คลองไร่ 81050806
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย หว่างคลองไทย 81010310
กระบี่ อ่าวลึก บ้านกลาง เขางาม 81050901 000903300
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย นานอก 81010311
กระบี่ อ่าวลึก บ้านกลาง เหนือคลอง 81050902 000903300
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย คลองเนียง 81010312
กระบี่ อ่าวลึก บ้านกลาง กลาง 81050903 000903300
กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่น้อย นาตีน 81010313 000898900
กระบี่ อ่าวลึก บ้านกลาง ทุ่งต้นไพร 81050904 000903300
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาคราม ทุ่ง 81010501 000899000
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา ปากน้ำ 81060101 001134401
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาคราม หนองจิก 81010502
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา เขาเขนใน 81060102
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาคราม ไหนหนัง 81010503
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา ปากหยา 81060103
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาคราม เขาไม้แก้ว 81010504
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา คลองพระยา 81060104
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาคราม เขาขาว 81010505
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา วังจา 81060105
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาคราม เขาค้อม 81010506
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา บางเหียน 81060106
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาทอง ในสระ 81010601
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา หาดถั่ว 81060107
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาทอง เขาทอง 81010602
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา โคกเจียก 81060108
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาทอง ท่าเลน 81010603
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา หน้าสวน 81060109
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาทอง น้ำโครมโครม 81010604
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา ทะเลหอย 81060110
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาทอง ท่าพรุ 81010605 000899100
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา น้ำซ่ำ 81060111
กระบี่ เมืองกระบี่ เขาทอง ท่าทองหลาง 81010606
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา ศรีพระยา 81060112
กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก ในช่อง 81011101 000899200
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา ควนเขียว 81060113
กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก หนองขอน 81011102
กระบี่ ปลายพระยา ปลายพระยา ริมสวน 81060114
กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก หนองพูด 81011103
กระบี่ ปลายพระยา เขาเขน ช่องแบก 81060201
กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก ห้วยโต้ 81011104
กระบี่ ปลายพระยา เขาเขน บางส้าน 81060202
กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก ทับปริก 81011105 000899200
กระบี่ ปลายพระยา เขาเขน ตัวอย่าง 81060203
กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก คลองใหญ่ 81011106
กระบี่ ปลายพระยา เขาเขน ถ้ำรอบ 81060204
กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก วังหิน 81011107
กระบี่ ปลายพระยา เขาเขน ควนเศียร 81060205
กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก ท่าคลอง 81011108
กระบี่ ปลายพระยา เขาเขน คลองปัญญา 81060206 001421800
กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย สวนพริก 81011501
กระบี่ ปลายพระยา เขาต่อ บางเท่าแม่ 81060301
กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย หนองกก 81011502 000899400
กระบี่ ปลายพระยา เขาต่อ บางหอย 81060302
กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย คลองจิหลาด 81011503
กระบี่ ปลายพระยา เขาต่อ บางยิงวัว 81060303
กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย ไสไทย 81011504
กระบี่ ปลายพระยา เขาต่อ เขาต่อ 81060304
กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย อ่าวน้ำเมา 81011505
กระบี่ ปลายพระยา เขาต่อ บางโสก 81060305
กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย แหลมโพธิ์ 81011506
กระบี่ ปลายพระยา เขาต่อ นา 81060306 000903900
กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย คลองหิน 81011507
กระบี่ ปลายพระยา เขาต่อ โคกยอ 81060307
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง ช่องพลี 81011601 000899500
กระบี่ ปลายพระยา คีรีวง ควนทัง 81060401
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง อ่าวนาง 81011602
กระบี่ ปลายพระยา คีรีวง บางเหลียว 81060402
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง คลองแห้ง 81011603
กระบี่ ปลายพระยา คีรีวง โคกแซะ 81060403
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง นาตีน 81011604
กระบี่ ปลายพระยา คีรีวง นา 81060404
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง ทุ่ง 81011605
กระบี่ ปลายพระยา คีรีวง ห้วยกรวด 81060405
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง คลองสน 81011606
กระบี่ ปลายพระยา คีรีวง สหกรณ์ 81060406
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง เกาะพีพี 81011607
กระบี่ ปลายพระยา คีรีวง น้ำรอบ 81060407
กระบี่ เมืองกระบี่ อ่าวนาง แหลมตง 81011608
กระบี่ ปลายพระยา คีรีวง บางใหญ่ 81060408
กระบี่ เมืองกระบี่ หนองทะเล หนองทะเล 81011701
กระบี่ ลำทับ ลำทับ ทรายขาว 81070101
กระบี่ เมืองกระบี่ หนองทะเล คลองม่วง 81011702 000899700
กระบี่ ลำทับ ลำทับ นาพรุ 81070102
กระบี่ เมืองกระบี่ หนองทะเล เกาะกวาง 81011703
กระบี่ ลำทับ ลำทับ หนองปง 81070103
กระบี่ เมืองกระบี่ หนองทะเล แหลมสอม 81011704
กระบี่ ลำทับ ลำทับ พรุขี้กา 81070104
กระบี่ เมืองกระบี่ หนองทะเล ในไร่ 81011705
กระบี่ ลำทับ ลำทับ ลำทับ 81070105
กระบี่ เมืองกระบี่ หนองทะเล ดินแดงน้อย 81011706
กระบี่ ลำทับ ลำทับ ควนทราย 81070106
กระบี่ เมืองกระบี่ หนองทะเล เขากลม 81011707 000899700
กระบี่ ลำทับ ลำทับ ย่านอุดม 81070107
กระบี่ เมืองกระบี่ คลองประสงค์ เกาะกลาง 81011801 000899900
กระบี่ ลำทับ ลำทับ ไร่คอก 81070108
กระบี่ เมืองกระบี่ คลองประสงค์ คลองประสงค์ 81011802
กระบี่ ลำทับ ลำทับ ภูผา 81070109
กระบี่ เมืองกระบี่ คลองประสงค์ คลองกำ 81011803
กระบี่ ลำทับ ลำทับ เกาะทังเข็น 81070110
กระบี่ เมืองกระบี่ คลองประสงค์ บางขนุน 81011804
กระบี่ ลำทับ ดินอุดม หนองจูด 81070201 000904200
กระบี่ เขาพนม เขาพนม ห้วยพลู 81020101 000900000
กระบี่ ลำทับ ดินอุดม เสม็ดจวน 81070202 000904200
กระบี่ เขาพนม เขาพนม ควน 81020102
กระบี่ ลำทับ ดินอุดม ป่าใหม่ 81070203 000904200
กระบี่ เขาพนม เขาพนม ใหญ่ 81020103
กระบี่ ลำทับ ดินอุดม เขาดิน 81070204 000904200
กระบี่ เขาพนม เขาพนม เหนือ 81020104
กระบี่ ลำทับ ดินอุดม ขอนพอใต้ 81070205 000904200
กระบี่ เขาพนม เขาพนม ห้วยเสียด 81020105
กระบี่ ลำทับ ดินอุดม น้ำดำ 81070206 000904200
กระบี่ เขาพนม เขาพนม หนองน้ำแดง 81020106
กระบี่ ลำทับ ดินอุดม ใสสด 81070207 000904200
กระบี่ เขาพนม เขาพนม ทับพล 81020107
กระบี่ ลำทับ ทุ่งไทรทอง ใสใน 81070301 000904300
กระบี่ เขาพนม เขาพนม หนองไหล 81020108
กระบี่ ลำทับ ทุ่งไทรทอง สะพานพน 81070302 000904300
กระบี่ เขาพนม เขาพนม น้ำขาว 81020109
กระบี่ ลำทับ ทุ่งไทรทอง ทุ่งทับควาย 81070303 000904300
กระบี่ เขาพนม เขาพนม เทพพนม 81020110
กระบี่ ลำทับ ทุ่งไทรทอง เกาะไทร 81070304 000904300
กระบี่ เขาพนม เขาดิน กอตง 81020201 000900000
กระบี่ ลำทับ ทุ่งไทรทอง บางบอนใต้ 81070305 000904300
กระบี่ เขาพนม เขาดิน หนองบัว 81020202 000900000
กระบี่ ลำทับ ดินแดง นาปู 81070401
กระบี่ เขาพนม เขาดิน ช้างตาย 81020203 000900600
กระบี่ ลำทับ ดินแดง เขาไว้ข้าว 81070402
กระบี่ เขาพนม เขาดิน ทุ่งทับเชือก 81020204 000900000
กระบี่ ลำทับ ดินแดง ดินแดง 81070403
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม หนองจิก 71030216 000804300
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา หัวพงษ์ 71060306
กาญจนบุรี พนมทวน หนองสาหร่าย ใหม่พัฒนา 71091108 000811700
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ กรอกตาโพธิ์ 71130412
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี หนองแกใน 71030301 000804700
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา หนองแจง 71060307
กาญจนบุรี พนมทวน หนองสาหร่าย หนองสาหร่าย 71091109 000811700
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ หนองปลอดภัย 71130413
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี หนองรี 71030302 000804600
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา ป่าดิบ 71060308
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร ดอนมะขาม 71091201 000810900
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ ดอนมะนาว 71130414
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี หินดาดทอง 71030303 000804700
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา หนองเสือนอก 71060309
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร บ่อสำโรง 71091202 000810900
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ วังรักษ์ 71130415
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี หนองกระทุ่ม 71030304
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา วังทอง 71060310
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร ทุ่งแหว่ง 71091203 000810900
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ หนองพญางู 71130416
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี ลำตะเพิน 71030305
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าล้อ ท่าล้อ 71060401
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร หนองปล้อง 71091204 000810900
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ ไผ่สีทอง 71130417
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี โป่งรี 71030306 000804700
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าล้อ ท่านกเอี้ยง 71060402
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร ดอนกอก 71091205 000810900
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี ลำอีซู 71030307 000804700
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าล้อ ศาลตึก 71060403
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร ดอนตาเพชร 71091206 000810900
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี หนองสำโรง 71030308 000804700
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าล้อ หัวกวด 71060404
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร ทุ่งสมบูรณ์ 71091207 000810900
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี ไร่พัฒนา 71030309
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าล้อ ดงไม้แดง 71060405
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร หนองโพธิ์ 71091208 000810900
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองรี ลำพระยา 71030310 000804700
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าล้อ หนองสองต้อน 71060406
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร บ่อหว้า 71091209 000810900
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง ไร่เจริญ 71030501 000804900
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว หนองขาว 71060501 000807900
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร หนองระหงษ์ 71091210 000810900
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง บ่อเหียง 71030502 000805100
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว สันตะเคียน 71060502 000807900
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร หนองตาขำ 71091211 000810900
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง หนองขาม 71030503
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว กล้วย 71060503 000807900
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร หนองถ่าน 71091212 000810900
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง ยางสูง 71030504 000804900
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว โคกไผ่ 71060504 000807900
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนตาเพชร ทุ่งทอง 71091213 000810900
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง หลุมรัง 71030505
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว นอก 71060505 000807900
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ เลาขวัญ 71100101
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง หนองหมู 71030506
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว ห้วยตลุง 71060506 000807900
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ หนองผือ 71100102
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง สันติสุข 71030507 000804900
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว รางจิก 71060507 000807900
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ พุบอน 71100103 000811800
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง ลำเหย 71030508
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว ดอนมะกอก 71060508 000807900
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ หนองแสลบ 71100104 000811800
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง หนองไก่ชุม 71030509
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว หนองน้อย 71060509 000807900
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ รางพยอม 71100105
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง หนองเต็ง 71030510
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว คอกวัว 71060510 000807900
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ เขาวัง 71100106
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง ไร่ใหม่ 71030511 000804900
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว รางจั่น 71060511 000807900
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ หนองกระทุ่ม 71100107
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง วังทอง 71030512 000804900
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว โคกมะขวิด 71060512 000807900
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ หนองหญ้าดอกขาว 71100108 000811800
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง งาม 71030513
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองขาว รางจิกพัฒนา 71060513 000807900
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ ยี่แส 71100109 000811800
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง วังเงิน 71030514 000804900
กาญจนบุรี ท่าม่วง ทุ่งทอง กร่างทอง 71060601 000808000
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ เปรงพุทธา 71100110
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง จงเจริญ 71030515
กาญจนบุรี ท่าม่วง ทุ่งทอง ห้วยนาคราช 71060602 000808000
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ เป่งขาม 71100111
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง จัดสรร 71030516
กาญจนบุรี ท่าม่วง ทุ่งทอง หนองไผ่ 71060603 000808000
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ เขานางสางหัว 71100112 000811800
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง ไร่พัฒนา 71030517 000804900
กาญจนบุรี ท่าม่วง ทุ่งทอง ทุ่งทอง 71060604 000808000
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ หนองโพธิ์ 71100113 000811800
กาญจนบุรี บ่อพลอย หลุมรัง ถ้ำผาวังจันทร์ 71030518
กาญจนบุรี ท่าม่วง ทุ่งทอง ป่าดิบ 71060605 000808000
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ หน้าวัดเลาขวัญ 71100114
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน หัวเขา 71030801 000805000
กาญจนบุรี ท่าม่วง ทุ่งทอง หนองปลวก 71060606 000808000
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ หนองสระ 71100115 000811800
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน ช่องด่าน 71030802 000805000
กาญจนบุรี ท่าม่วง ทุ่งทอง รางกะพอน 71060607 000808000
กาญจนบุรี เลาขวัญ เลาขวัญ ใหม่เขาวัง 71100116
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน หนองหว้า 71030803 000805000
กาญจนบุรี ท่าม่วง ทุ่งทอง ลานทอง 71060608 000808000
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน หนองโสน 71100201 000811900
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน วังใหญ่ 71030804 000805000
กาญจนบุรี ท่าม่วง เขาน้อย ถ้ำ 71060701
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน นางาม 71100202 000811900
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน สามยอด 71030805 000805200
กาญจนบุรี ท่าม่วง เขาน้อย เขาน้อย 71060702
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน สระเตย 71100203 000811900
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน เขาแดง 71030806 000805200
กาญจนบุรี ท่าม่วง เขาน้อย ห้วยน้ำโจน 71060703
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน หนองม่วง 71100204 000811900
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน หนองเข้ 71030807 000805200
กาญจนบุรี ท่าม่วง เขาน้อย หนองตะโก 71060704
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน น้ำคลุ้ง 71100205
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน หนองบัว 71030808 000805200
กาญจนบุรี ท่าม่วง เขาน้อย ดอนคาม 71060705
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน โป่งพรม 71100206
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน หนองพุพระ 71030809 000805200
กาญจนบุรี ท่าม่วง เขาน้อย ช่องไม้รัด 71060706
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน หนองไก่ต่อ 71100207 000811900
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน ช่องด่าน 71030810 000805000
กาญจนบุรี ท่าม่วง เขาน้อย ถ้ำแก้ว 71060707
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน ดอนกลาง 71100208
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน ช่องด่าน 71030811 000805000
กาญจนบุรี ท่าม่วง เขาน้อย อู่ตะเภา 71060708
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน หนองงิ้วโล้ง 71100209 000811900
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน สามยอด 71030812 000805200
กาญจนบุรี ท่าม่วง ม่วงชุม ต้นมะม่วง 71060801
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน หนองแก 71100210 000811900
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน หัวเขา 71030813 000805000
กาญจนบุรี ท่าม่วง ม่วงชุม ท่าไม้รวก 71060802
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองโสน หนองไม้หัก 71100211
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน เขาพุ 71030814 000805000
กาญจนบุรี ท่าม่วง ม่วงชุม ม่วงชุม 71060803
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ หนองตาก้าย 71100301 000812300
กาญจนบุรี บ่อพลอย ช่องด่าน ห้วยคร้อ 71030815 000805000
กาญจนบุรี ท่าม่วง ม่วงชุม หนองโป่ง 71060804
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ หนองประดู่ 71100302 000812300
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกร่าง เจริญทรัพย์ 71030901 000804800
กาญจนบุรี ท่าม่วง ม่วงชุม ไร่ 71060805
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ ตลุงเหนือ 71100303 000812400
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกร่าง หนองกร่าง 71030902 000804800
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ ต้นมะม่วง 71060901
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ โป่งไหม 71100304 000812400
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกร่าง หนองหวาย 71030903 000804800
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ ใหม่ 71060902
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ หนองปรือ 71100305 000812300
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกร่าง โป่งเจริญ 71030904 000804800
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ ต้นลำใย 71060903
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ น้ำโจน 71100306 000812300
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกร่าง ดอนกลาง 71030905 000804800
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ หนองสำรอง 71060904
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ หนองไก่เหลือง 71100307 000812300
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกร่าง หลังเขา 71030906 000804800
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ สระเศรษฐี 71060905
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ หนองแกแดง 71100308 000812400
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกร่าง พุรวก 71030907 000804800
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ หนองประดู่ 71060906
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ เหียงงาม 71100309 000812400
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกร่าง ชัฎน้ำเงิน 71030908 000804800
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ หนองน้ำขุ่น 71060907
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ หนองมะสังข์ 71100310 000812300
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกร่าง นพเก้า 71030909 000804800
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ วังดุม 71060908
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ หนองตาเกิด 71100311 000812300
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ นาสวน ปลายนาสวน 71040101
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ หนองกลางเนิน 71060909
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองประดู่ หนองคำพา 71100312 000812300
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ นาสวน ปากนาสวน 71040102
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ เขานางพิมพ์ 71060910
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง หนองปลิง 71100401 000812500
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ นาสวน องหลุ 71040103
กาญจนบุรี ท่าม่วง บ้านใหม่ หมู่เพชร 71060911
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง หนองกระหนาก 71100402 000812500
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ นาสวน องสิต 71040104
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ ดอนดักแย้ 71061001 000808400
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง หนองมะสัง 71100403 000812600
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ นาสวน จะเหลาะ 71040105
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ หนองพังตรุ 71061002 000808500
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง หนองใหญ่ 71100404 000812600
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ ท่าสนุ่น 71040201 000805400
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ ตลาดสำรอง 71061003
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง บึงหล่ม 71100405
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ พุน้ำเปรี้ยว 71040202 000805400
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ รางสะเดา 71061004
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง พรหมณี 71100406 000812500
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ ด่านแม่แฉลบ 71040203 001413600
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ หนองหม้อแกง 71061005
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง หนองหัววัว 71100407 000812600
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ ท่าสนุ่น 71040204 000805400
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ รางเฆ่ 71061006
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง บะลังกา 71100408 000812500
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ โป่งหวาย 71040205 001413600
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ หนองเป็ด 71061007
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง หนองโกเอน 71100409 000812500
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ ดงเสลา 71040206 001413600
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ ใต้วัด 71061008
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง เด่นคนงาม 71100410 000812500
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ ปากเหมือง 71040207
กาญจนบุรี ท่าม่วง พังตรุ ห้วยไร่ 71061009
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง หนองไผ่ล้อม 71100411 000812500
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ด่านแม่แฉลบ หาดแตง 71040208
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อ 71061101 000808600
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง ประชาพัฒนา 71100412 000812600
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด สองพี่น้อง 71040301
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าตะคร้อ หลังวัดท่าตะคร้อ 71061102 000808600
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง หนองนกออก 71100413 000812500
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด เกาะบุก 71040302
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าตะคร้อ ไม้แดงหูช้าง 71061103 000808600
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง ขุนด่าน 71100414 000812500
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด สามสุ่ย 71040303
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าตะคร้อ หนองรี 71061104 000808600
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง หนองหมี 71100415 000812500
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ หนองเป็ด ท่าทุ่งนา 71040304
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าตะคร้อ ส้มเสี้ยว 71061105 000808600
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง ผาแดง 71100416 000812600
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ท่ากระดาน ท่ากระดาน 71040401
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าตะคร้อ ดอนกระท้อน 71061106 000808600
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง ประดู่เหลี่ยม 71100417 000812600
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก ลิ้นช้าง 71010301 000801000
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ท่ากระดาน ท่ากระดาน 71040402
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าตะคร้อ ดอนขลุบ 71061107 000808600
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองปลิง น้ำทรัพย์ 71100418 000812600
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก เขาแหลม 71010302 000801000
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ท่ากระดาน เขาแก่งเรียง 71040403
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ ลำขุนไทย 71061201 000808700
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองนกแก้ว หนองนกแก้ว 71100501
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก ทุ่งนา 71010303 000801000
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ท่ากระดาน แก่งแคบ 71040404 000805800
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ รางสาลี่ 71061202 000808700
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองนกแก้ว หนองเค็ด 71100502
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก วังสารภี 71010304 000801000
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ท่ากระดาน หม่องกระแทะ 71040405
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ แปดหลัง 71061203 000808700
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองนกแก้ว หนองงูเหลือม 71100503 000812700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก หัวนา 71010305 000801000
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ เขาโจด ตีนตก 71040501 000805900
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ หนองสำโรง 71061204 000808700
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองนกแก้ว หนองจั่น 71100504
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก ป่ายุบ 71010306 000801000
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ เขาโจด น้ำพุล่าง 71040502 000805900
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ สระกลอย 71061205 000808700
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองนกแก้ว หนองขบ 71100505
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก เขาเม็งอมรเมศร์ 71010307 000801000
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ เขาโจด ไกรเกรียง 71040503
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ หนองสะแก 71061206 000808700
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองนกแก้ว หนองรักษ์ 71100506
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก ห้วยน้ำใส 71010308 000801000
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ เขาโจด สามหลัง (บ้านท่า) 71040504 000805900
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ หนองโสน 71061207 000808700
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองนกแก้ว หนองพลอง 71100507
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก หัวเขา 71010309 000801000
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ เขาโจด เขาเหล็ก 71040505 000805900
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ สาลี่ 71061208 000808700
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองนกแก้ว ช่องกลิ้ง, ช่องกรด 71100508
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก หัวนาล่าง 71010310 000801000
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ แม่กระบุง หาดแตง 71040601
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ กองเสามอญ 71061209 000808700
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองนกแก้ว หนองข่อย 71100509
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก พุรางนิมิต 71010311 000801000
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ แม่กระบุง แม่กระบุง 71040602
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ หนองตาพัฒ 71061210 000808700
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองนกแก้ว วังแก้ว 71100510
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก ลุ่มดงกระเบา 71010312 000801000
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ แม่กระบุง น้ำมุด 71040603
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ หนองจิก 71061211 000808700
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ หนองหวาย 71100601 000812900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก เขาเม็งพัฒนา 71010313 000801000
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ แม่กระบุง พุชะนี 71040604
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ หนองมะกอก 71061212 000808700
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ หนองอำเภอจีน 71100602 000812900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม เขาใหญ่ 71010401
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ แม่กระบุง ปลายดินสอ 71040605
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ ไทรงาม 71061213 000808700
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ น้ำลาด 71100603 000812900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม ท่ามะขาม 71010402 000801100
กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ แม่กระบุง ต้นมะพร้าว 71040606
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ หวังใหม่ 71061214 000808700
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ ทุ่งกระบ่ำ 71100604
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม หัวหิน 71010403
กาญจนบุรี ท่ามะกา พงตึก ปากบาง 71050101
กาญจนบุรี ท่าม่วง รางสาลี่ หนองกะทะ 71061215 000808700
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ หนองแก 71100605
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม ยาง 71010404
กาญจนบุรี ท่ามะกา พงตึก ปลักสะแก 71050102
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา หนองตากยา 71061301 000808800
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ สี่กั๊ก 71100606
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ท่ามะขาม หน้าเขา 71010405
กาญจนบุรี ท่ามะกา พงตึก พงตึก 71050103
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา หนองตะคอง 71061302 000808800
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ หนองปลิง 71100607 000812900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน ท่าน้ำตื้น 71010501 000801200
กาญจนบุรี ท่ามะกา พงตึก อู่ตะเภา 71050104
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา หนองอีเห็น 71061303 000808900
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ ชัฎดงพลับ 71100608
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน ลาดทอง 71010502 000801200
กาญจนบุรี ท่ามะกา พงตึก ห้วยระหาร 71050105
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา คอเขา 71061304 000808800
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ หนองกระออม 71100609
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน ท่าพะเนียด 71010503
กาญจนบุรี ท่ามะกา พงตึก หนองพันท้าว 71050106
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา หนองสองห้อง 71061305 000808900
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ หนองตากเนื้อ 71100610 000812900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน หนองสองตอน 71010504
กาญจนบุรี ท่ามะกา ยางม่วง ห้วยกระดาน 71050201
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา โกรกตารอด 71061306 000808900
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ หนองเหียง 71100611 000812900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน หนองจอก 71010505
กาญจนบุรี ท่ามะกา ยางม่วง ยางม่วง 71050202
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา หนองล้อมรั้ว 71061307 000808900
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ ห้วยเทียน 71100612 000812900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน ตรอกมะตูม 71010506
กาญจนบุรี ท่ามะกา ยางม่วง ห้วยตะเคียน 71050203
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา หนองบัว 71061308 000808800
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ หนองจิกน้ำดำ 71100613
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน ท่าดินสอพอง 71010507 000801200
กาญจนบุรี ท่ามะกา ยางม่วง ห้วยตะเคียน 71050204
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา กลาง 71061309 000808800
กาญจนบุรี เลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ น้ำลาดเหนือ 71100614 000812900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน ท่าคอกวัว 71010508 000801200
กาญจนบุรี ท่ามะกา ยางม่วง หนองกรด 71050205
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา หนองแหน 71061310 000808800
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย หนองฝ้าย 71100701 000812100
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี แก่งเสี้ยน หนองผักบุ้ง 71010509 000801200
กาญจนบุรี ท่ามะกา ยางม่วง หนองโรง 71050206
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา หนองกำแพง 71061311 000808900
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย ปากชัฎหนองบัว 71100702 000812000
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว ห้วยหอยกาบ 71010601 000801300
กาญจนบุรี ท่ามะกา ยางม่วง ห้วยเจริญ 71050207
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา หนองม่วง 71061312 000808800
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย เขาวงพระจันทร์ 71100703 000812000
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว หนองบัว 71010602 000801300
กาญจนบุรี ท่ามะกา ยางม่วง ห้วยรางพงษ์ 71050208
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา หนองใหญ่ 71061313 000808900
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย ตรอกกระโดน 71100704 000812100
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว หนองบัว 71010603 000801300
กาญจนบุรี ท่ามะกา ยางม่วง ไร่ร่วมเจริญ 71050209
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา หนองข้าวนก 71061314 000808800
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย หนองพังพวย 71100705 000812100
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว พุพระ 71010604 000801300
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนชะเอม หนองตาแบ 71050301
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา หนองกระโดนน้อย 71061315 000808900
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย ห้วยรวก 71100706 000812100
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว พุเลียบ 71010605 000801300
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนชะเอม ดอนชะเอม 71050302
กาญจนบุรี ท่าม่วง หนองตากยา หนองเกวียน 71061316 000808800
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย หนองงูเห่า 71100707 000812100
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว ป่าเย้อ 71010606 000801300
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนชะเอม ดอนชะเอม 71050303
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน ท่าขนุน 71070101
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย ชุมนุมพระ 71100708 000812000
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว พุประดู่ 71010607 000801300
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนชะเอม ทุ่งมะกรูด 71050304
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน เสาหงษ์ 71070102
กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองฝ้าย เขาน้อย 71100709 000812100
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองบัว ตลิ่งแดง 71010608 000801300
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนชะเอม ทุ่งประทุน 71050305
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน ปรังกาสี 71070103 000809000
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย 71110101
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า ลาดหญ้า 71010701 000801400
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนชะเอม ต้นสำโรง 71050306
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน อู่ล่อง 71070104 000809200
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย หนองผู้เฒ่า 71110102 001128700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า ท่าเสา 71010702 000801400
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนชะเอม ห้วยใหญ่ 71050307
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ท่าขนุน หินแหลม 71070105 000809000
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ท่าพุ 71110103 000813500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า ทุ่งนานางหรอก 71010703 000801400
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนชะเอม ห้วยโต่ง 71050308
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ปิล๊อก อีต่อง 71070201 000809400
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย โป่งนก 71110104
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า ท่าหวี 71010704 000801500
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนชะเอม ดอนกลาง 71050309
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ปิล๊อก โบอ่อง 71070202 000809400
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ท่าแย้ 71110105
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า จันอุย 71010705 000801500
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนชะเอม ดงแสลงพัน 71050310
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ปิล๊อก ใหม่ไร่ป้า 71070203 000809400
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ท่าไม้ยาว 71110106
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า ท่าหว้า 71010706 000801400
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้ ดอนแจง 71050401
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ปิล๊อก ปิล๊อกคี่ 71070204 000809400
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย หนองหวาย 71110107
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญ้า หนองแก 71010707 000801500
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้ กระต่ายเต้น 71050402
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หินดาด วังหิน 71070301 000809500
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย หนองหิน 71110108
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง วังด้ง 71010801 000801600
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้ ทุ่งฝืด 71050403
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หินดาด หม่องกะลา 71070302 000809500
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย พุกร่าง 71110109 000813500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง ท่ามะนาว 71010802 000801700
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้ ท่าหว้า 71050404
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หินดาด หินดาดตะวันตก 71070303 000809500
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ท่าพลับ 71110110 000813500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง ท่าโป่ง 71010803
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้ ท่าไม้ 71050405
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หินดาด หนองพลู 71070304
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย หนองสะแกรวม 71110111
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง หนองหอย 71010804 000801600
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้ ท่าไม้ 71050406
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หินดาด หินดาดตะวันออก 71070305 000809600
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย หนองจอก 71110112
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง ท่าทุ่ม 71010805
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้ คร้อพนัน 71050407
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หินดาด กุยมั่ง 71070306 000809600
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด ยางเกาะ 71110201 000813200
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง เขาน้อย 71010806
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้ รางโป่ง 71050408
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หินดาด ดงโคร่ง 71070307 000809600
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด กลอนโด 71110202 000813300
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง หินดาด 71010807 000801800
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้ หลังวัดคาทอลิก 71050409
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ หินดาด วังผาตาด 71070308 000809600
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด แหลมทอง 71110203 000813200
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง วังจาน 71010808 000801700
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าไม้ โรงหีบเล็ก 71050410
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น พุถ่อง 71070401 000809700
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด หนองบัว 71110204 000813200
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง หนองสามพราน 71010809
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน สำนักคร้อ 71050501 000806600
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น กุยแหย่ 71070402 000809700
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด ทุ่งมะขามเฒ่า 71110205 000813300
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง หนองประชุม 71010810
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน สำนักคร้อ 71050502
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น พุล่อ 71070403 000809700
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด หนองตะครอง 71110206 000813300
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง คีรีวง 71010811
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน ท่าสาร 71050503
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น ลิ่นถิ่น 71070404 000809800
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด ย่านเจ้า 71110207 000813200
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังด้ง เขาพุล้อม 71010812 000801600
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน เก้าหลัง 71050504
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น หนองบาง 71070405 000809800
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด ดอนสว่าง 71110208 000813300
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ช่องสะเดา ช่องสะเดา 71010901
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน สนุ่น 71050505
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น หนองเจริญ 71070406
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด ชุกกระเพรา 71110209 000813300
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ช่องสะเดา หมอเฒ่า 71010902
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน ตะคร้ำเอน 71050506 000806600
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ลิ่นถิ่น นามกุย 71070407 000809700
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด เขาปู่คง 71110210 000813200
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ช่องสะเดา โป่งปัด 71010903
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน หนองตาแพ่ง 71050507
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ชะแล ห้วยเสือ 71070501 000809900
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย กลอนโด รางพลวง 71110211 000813200
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ช่องสะเดา ช่องกระทิง 71010904 000802100
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน รางกระต่าย 71050508
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ชะแล เกริงกระเวีย 71070502 000809900
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก ท่าเสด็จ 71110301 000813400
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ช่องสะเดา แก่งปลากด 71010905
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน หนองขี้แรด 71050509
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ชะแล ทิพุเย 71070503 000909900
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก จรเข้เผือก 71110302 000813400
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ช่องสะเดา ท่ากะทิ 71010906 000802100
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน หนองรี 71050510
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ชะแล ทุ่งเสือโทน (คลิตี้) 71070504 001009900
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก ท่าโป่ง 71110303 000813400
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ช่องสะเดา ทับศิลา 71010907 000802100
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน ห้วยท่านั่ง 71050512
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ชะแล ภูเตย 71070505 000810100
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก ท่ามะไฟ 71110304 000813500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า หนองหญ้า 71011001 000802200
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน หนองมะพลับ 71050513
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ชะแล ทุ่งนางครวญ 71070506 000809900
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก ไทรทอง 71110305 000813500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า โป่งนก 71011002
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน สันติสุข 71050514
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ชะแล ชะอี้ 71070507 000810100
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก หนองโสน 71110306 000813500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า เขาปูน 71011003 000802400
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน รวมใจพัฒนา 71050515
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง ท่ามะเดื่อ 71070601 000810200
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก หนองหญ้าปล้อง 71110307 000813600
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า วังลาน 71011004
กาญจนบุรี ท่ามะกา ตะคร้ำเอน มิตรสัมพันธ์ 71050516
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง ปากลำปิล๊อก 71070602 000810200
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก หนองกวาง 71110308 000813600
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า ช่องกะเหรี่ยง 71011005
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา ท่ามะกา 71050601
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง ห้วยเขย่ง 71070603 000810200
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก เนินสวรรค์ 71110309 000813600
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า วังปลาหมู 71011006
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา ท่ามะกา 71050602
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง ประจำไม้ 71070604 000810200
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก ทุ่งทองพัฒนา 71110310 000813400
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า ทุ่งนาคราช 71011007 000802400
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา ท่ามะกา 71050603
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง ไร่ป้า 71070605 000810200
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก สวนงิ้ว 71110311 000813400
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า นางแอ้ง 71011008
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา ท่ามะกา 71050604
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง ไร่ 71070606 000809100
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย จรเข้เผือก หินสีพัฒนา 71110312 000813500
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี หนองหญ้า วังลานใต้ 71011009
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา หนองหญ้าปล้อง 71050605
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง ห้วยปากคอก 71070607 000809100
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย หนองไผ่ หนองไผ่ 71110401
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เกาะสำโรง ท่ากระบือ 71011101
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา ทุ่งเนื้อ 71050606
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ห้วยเขย่ง รวมใจ 71070608 000810200
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย หนองไผ่ หนองปากดง 71110402 000813700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เกาะสำโรง ท่าอ้อ 71011102
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา หนองลาน 71050607
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ สหกรณ์นิคม สหกรณ์นิคม 71070701 000809300
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย หนองไผ่ หินแด้น 71110403 000813700
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เกาะสำโรง แก่งหลวง 71011103 000802400
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา หนองไร่ 71050608
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ สหกรณ์นิคม สะพานลาว 71070702 000809300
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย หนองไผ่ ท่าพยอม 71110404
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เกาะสำโรง เกาะสำโรง 71011104
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา หนองแปลงแรต 71050609
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ สหกรณ์นิคม สหกรณ์ 71070703 000809300
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย หนองไผ่ หนองไผ่เดิม 71110405
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เกาะสำโรง เขาตก 71011105
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา ครก 71050610
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ สหกรณ์นิคม ดินโส 71070704 000809300
กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย หนองไผ่ สี่แยก 71110406
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เกาะสำโรง ชายทุ่ง 71011106
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่ามะกา หนองลาน 71050611
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ สหกรณ์นิคม ห้วยสมจิตร 71070705 000809300
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ หนองปรือ 71120101 000813800
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เกาะสำโรง ถ้ำมังกรทอง 71011107 000802400
กาญจนบุรี ท่ามะกา โคกตะบอง โคกมะขามสด 71050801 000806600
กาญจนบุรี ทองผาภูมิ สหกรณ์นิคม สองงาน 71070706 000809300
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ หนองไม้เอื้อย 71120102 000813800
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เกาะสำโรง เขาขวาง 71011108
กาญจนบุรี ท่ามะกา โคกตะบอง ใน 71050802 000806600
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู นิเถะ 71080101 001128400
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ หนองขอน 71120103 000813900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี เกาะสำโรง ท่าแล่นพัฒนา 71011109
กาญจนบุรี ท่ามะกา โคกตะบอง เขาใหญ่ 71050803 000806600
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู วังกะ 71080102 001128400
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ หนองสาหร่าย 71120104 000813800
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า เก่า 71011301 000802500
กาญจนบุรี ท่ามะกา โคกตะบอง โคกตะบอง 71050804 000806600
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู ไหล่น้ำ 71080103 001128400
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ โป่งช้าง 71120105 000814000
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า ห้วยน้ำขาว 71011302 000802600
กาญจนบุรี ท่ามะกา โคกตะบอง ชายธูป 71050805 000806600
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู ห้วยกบ 71080104 000810400
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ กระพร้อยสองข้าม 71120106 000814000
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า ท่าโป๊ะ 71011303 000802500
กาญจนบุรี ท่ามะกา โคกตะบอง เขาตะพัน 71050806 000806600
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู เวียคาดี้ 71080105 000810300
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ วังยาง 71120107 000814000
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า พุน้อย 71011304 000802500
กาญจนบุรี ท่ามะกา โคกตะบอง ดอนมะสังข์ 71050807 000806600
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู ห้วยมาลัย 71080106 000810300
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ วังแย้ 71120108 00 813900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า ลำทหาร 71011305 000802700
กาญจนบุรี ท่ามะกา โคกตะบอง ไร่สระจอก 71050808 000806600
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู ใหม่พัฒนา 71080107 000810400
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ หนองมะค่า 71120109 000813800
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า ทุ่งศาลา 71011306 000802700
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น หลังตลาดลูกแก 71050901
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู ซองกาเรีย 71080108 000810500
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ เขามุสิ 71120110 000818300
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า หนองบ้านเก่า 71011307 000802700
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น ดอนขมิ้น 71050902
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู พระเจดีย์สามองค์ 71080109 000810600
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ หนองใหญ่ 71120111 000814100
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า ตอไม้แดง 71011308 000802500
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น ดอนขมิ้น 71050903
กาญจนบุรี สังขละบุรี หนองลู ประไรโหนก 71080110 000810400
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ หนองหูช้าง 71120112 000813800
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า ลำทราย 71011309 000802500
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น หนองตาเลา 71050904
กาญจนบุรี สังขละบุรี ปรังเผล ท่าดินแดง 71080201 000810700
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ ห้วยใหญ่ 71120113 000814000
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า ตะเคียนงาม 71011310 000802800
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น หนองกกหมาก 71050905
กาญจนบุรี สังขละบุรี ปรังเผล วังขยาย 71080202 000810700
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ หนองตาเดช 71120114 000813900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า สามหนอง 71011311 000802700
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น ลูกแก 71050906
กาญจนบุรี สังขละบุรี ปรังเผล ห้วยต่อ 71080203 000810700
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ เขาสน 71120115 000814100
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า พุน้ำร้อน 71011312 000802900
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น ลูกแก 71050907
กาญจนบุรี สังขละบุรี ปรังเผล จงอั่ว 71080204 000810700
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ หนองไม้แดง 71120116 000813800
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า ทาทุ่งนา 71011313 000802500
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น ลูกแก 71050908
กาญจนบุรี สังขละบุรี ไล่โว่ เสน่ห์พ่อง 71080301 000810800
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ ทุ่งโป่ง 71120117 000814000
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า ประตูด่าน 71011314 000802700
กาญจนบุรี ท่ามะกา ดอนขมิ้น ลูกแก 71050909
กาญจนบุรี สังขละบุรี ไล่โว่ กองม่องทะ 71080302 000810800
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ หนองไม้แก่น 71120118 000813800
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี บ้านเก่า ใหม่ห้วยน้ำขาว 71011315 000802600
กาญจนบุรี ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น หนองแก 71051001
กาญจนบุรี สังขละบุรี ไล่โว่ เกาะสะเดิ่ง 71080303 000810800
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ ห้วยผาก 71120119 000813900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังเย็น ดงยาง 71011601
กาญจนบุรี ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น หนองทะเบียน 71051002
กาญจนบุรี สังขละบุรี ไล่โว่ ไล่โว่ 71080304 000810800
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ เขาวงศ์ทรัพย์ 71120120 000814100
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังเย็น นากาญจน์ 71011602
กาญจนบุรี ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น หนองซ่อนผึ้ง 71051003
กาญจนบุรี สังขละบุรี ไล่โว่ ทิไล่ป้า 71080305
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ หนองรัง 71120121 000813900
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังเย็น วังเย็น 71011603 000803000
กาญจนบุรี ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น หนองสามเกวียน 71051004
กาญจนบุรี สังขละบุรี ไล่โว่ จะแก 71080306
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปรือ ประชาสุข 71120122 000813800
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังเย็น หนองกลางพง 71011604 000803000
กาญจนบุรี ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น ดอนตาลเสี้ยน 71051005
กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน พนมทวน 71090101 000118500
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล พยอมงาม 71120201 000814200
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังเย็น วังตะเคียน 71011605 000803000
กาญจนบุรี ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น ดอนตะไล้ 71051006
กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน พนมทวน 71090102
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล ใหม่พัฒนา 71120202 000814300
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังเย็น ลุ่มโป่งเสี้ยว 71011606 000803000
กาญจนบุรี ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น แจงงาม 71051007
กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน พนมทวน 71090103
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล ห้วยหวาย 71120203 000814200
กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี วังเย็น สะพานหิน 71011607 000803000
กาญจนบุรี ท่ามะกา อุโลกสี่หมื่น หนองพงษ์ 71051008
กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน ดอนงิ้ว 71090104
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล หนองปลาไหล 71120204 000814300
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม วังโพ 71020101
กาญจนบุรี ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ หนองหิน 71051101
กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน ดอนดินเหนียว 71090105
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล ศรีสุขเจริญ 71120205 000814300
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม เขาสามชั้น 71020102
กาญจนบุรี ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ เขาขี้คราด บ้านเขาพระ 71051102
กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน ใหม่ 71090106
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล หนองขนาก 71120206 000814300
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม ลุ่มผึ้ง 71020103
กาญจนบุรี ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ เขาสามสิบหาบ 71051103 000806900
กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน ดอนสระ 71090107
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล หนองไผ่ล้อม 71120207 000814300
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม หนองขอน 71020104
กาญจนบุรี ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ เขาสามสิบหาบ 71051104 000806900
กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน ดอนสมบูรณ์ 71090108
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล หนองขอนเทพพนม 71120208 000814200
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม ช่องอ้ายกลาง 71020105
กาญจนบุรี ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ หนองพง บ้านหนองแหน 71051105 000806900
กาญจนบุรี พนมทวน พนมทวน ชายคลอง 71090109
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล หนองกร่าง 71120209 000814200
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม ไทรทอง 71020106
กาญจนบุรี ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ เขาช่อง 71051106
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง หนองกะจันทร์ 71090201 000811100
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล ศูนย์รวมทรัพย์ 71120210 000814300
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม พุน้อย 71020107
กาญจนบุรี ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ เขากะอาง 71051107
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง ห้วยสะพาน 71090202 000811100
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล สามร้อยไร่ 71120211 000814300
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม เสรีธรรม 71020108
กาญจนบุรี ท่ามะกา เขาสามสิบหาบ หนองเกวียนหัก 71051108
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง หนองโรง 71090203 000811000
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล เทพมงคล 71120212 000814200
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม ไตรรัตน์ 71020109
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น สำนักเย็น 71051201
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง หลุมหิน 71090204 000811000
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล หนองแกประชาสรรค์ 71120213 000814300
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม ลุ่มสุ่ม 71020110
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น ไร่นอก 71051202
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง ห้วยด้วน 71090205 000811100
กาญจนบุรี หนองปรือ หนองปลาไหล ศรีสวรรค์ 71120214 000814300
กาญจนบุรี ไทรโยค ลุ่มสุ่ม หินงามพุพูล 71020111
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น ไร่ 71051203
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง นาพระยา 71090206 000811100
กาญจนบุรี หนองปรือ สมเด็จเจริญ หนองผักแว่น 71120301 000814400
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา ช่องแคบ 71020201
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น รางหว้า 71051204
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง วังรัก 71090207 000811100
กาญจนบุรี หนองปรือ สมเด็จเจริญ เขาหินตั้ง 71120302 000814400
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา วังใหญ่ 71020202
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น ท่าโป่ง 71051205
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง รางยอม 71090208 000811100
กาญจนบุรี หนองปรือ สมเด็จเจริญ ห้วยแม่ระวาง 71120303 001128800
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา ท่าเสา 71020203
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น ดอนรัก 71051206
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง ใหม่ 71090209 000811100
กาญจนบุรี หนองปรือ สมเด็จเจริญ ม่วงเฒ่า 71120304 001128800
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา พุองกะ 71020204
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น โปร่ง 71051207
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง หลุมหินหมู่เหนือ 71090210 000811100
กาญจนบุรี หนองปรือ สมเด็จเจริญ บารมี 71120305 001128800
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา พุพง 71020205
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น หมอสอ 71051208
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง ดอนเจริญ 71090211 000811100
กาญจนบุรี หนองปรือ สมเด็จเจริญ สมเด็จเจริญ 71120306 000814400
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา พุม่วง 71020206
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น บึง 71051209
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง รางขบ 71090212 000811100
กาญจนบุรี หนองปรือ สมเด็จเจริญ ห้วยองคต 71120307 000814400
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา พุมุด 71020207
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น พระแท่น 71051210
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง บ่อหว้าน้อย 71090213 000811100
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ซ่อง 71130101
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา พุเตย 71020208
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น หนองงู 71051211
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง ดงพัฒนา 71090214 000811100
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 71130102
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา วังเขมร 71020209
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น กระโดนโพรงใต้ 71051212
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง หนองเสาธง 71090215 000811100
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา 71130103
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา หนองตาม่วง 71020210
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น โปร่งพระแท่น 71051213
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง บำรุงรักษ์ 71090216 000811100
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ดงตาอินทร์ 71130104
กาญจนบุรี ไทรโยค ท่าเสา พุราด 71020211
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น ดอนแจง 71051214
กาญจนบุรี พนมทวน หนองโรง หนองสำโรง 71090217 000811100
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา เขากรวด 71130105
กาญจนบุรี ไทรโยค สิงห์ ปากกิเลน 71020301
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น ดอนสามหลัง 71051215
กาญจนบุรี พนมทวน ทุ่งสมอ หนองตาหมื่น 71090301 000811100
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา หัวอ่าง 71130106
กาญจนบุรี ไทรโยค สิงห์ วังสิงห์ 71020302
กาญจนบุรี ท่ามะกา พระแท่น ดงรัง 71051216
กาญจนบุรี พนมทวน ทุ่งสมอ ตรอกสะเดา 71090302 000811100
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา เขาศาลา 71130107
กาญจนบุรี ไทรโยค สิงห์ หนองปลาไหล 71020303
กาญจนบุรี ท่ามะกา หวายเหนียว หวายเหนียว 71051301
กาญจนบุรี พนมทวน ทุ่งสมอ ทุ่งสมอ 71090303 000811100
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ทัพพระยา 71130108 000814500
กาญจนบุรี ไทรโยค สิงห์ หนองปรือ 71020304
กาญจนบุรี ท่ามะกา หวายเหนียว หวายเหนียว 71051302
กาญจนบุรี พนมทวน ทุ่งสมอ ดอนปรก 71090304 000811100
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ไผ่งาม 71130109
กาญจนบุรี ไทรโยค สิงห์ พุไม้แดง 71020305
กาญจนบุรี ท่ามะกา หวายเหนียว หวายเหนียว 71051303
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ 71090401 000811200
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา อุดมสุข 71130110 000814500
กาญจนบุรี ไทรโยค สิงห์ ท่าตาเสือ 71020306
กาญจนบุรี ท่ามะกา หวายเหนียว หวายเหนียว 71051304
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ 71090402 000811200
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ทุ่งมังกะหร่า 71130111 000814600
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค แก่งประลอม 71020401
กาญจนบุรี ท่ามะกา หวายเหนียว วังทอง 71051305
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนเจดีย์ น้อย 71090403 000811200
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา พยอมงาม 71130112
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค ท่าทุ่งนา 71020402
กาญจนบุรี ท่ามะกา หวายเหนียว ทับซุง 71051306
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนเจดีย์ หัวรัง 71090404 000811200
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กรอกฟ้าสาธุการ 71130113
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค ทุ่งก้างย่าง 71020403 000803300
กาญจนบุรี ท่ามะกา หวายเหนียว วังทอง 71051307
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนเจดีย์ หนองแก 71090405 000811200
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ทุ่งใหญ่ 71130114 000814500
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค แก่งจอ 71020404 000804000
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ ท่ากระทุ่ม 71051401
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนเจดีย์ ทุ่งระฆัง 71090406 000811200
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ไพรงาม 71130115
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค แม่น้ำน้อย 71020405 000804000
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ ท่ากระทุ่ม 71051402
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ 71090407 000811200
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ดอน 71130116
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค ดาวดึงส์ 71020406 000804000
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ ท้องคุ้ง 71051403
กาญจนบุรี พนมทวน ดอนเจดีย์ มะขามใหญ่ 71090408 000811200
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา โกรกสมอ 71130117 000814500
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค วังนกแก้ว 71020407 000804000
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ แสนตอ 71051404
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ พังตรุ 71090501 000811400
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา โกรกแสลบ 71130118 000814500
กาญจนบุรี ไทรโยค ไทรโยค ท่าเตียน 71020408
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ แสนตอ 71051405
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ เบ็ญพาด 71090502 000811300
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ทุ่งคูณ 71130119 000814500
กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ เขาช้าง 71020501
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ ท้องพงษ์ 71051406
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ กระเจาบ่อยา 71090503
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ทุ่งประดู่ 71130120
กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ หนองปลา 71020502
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ แสนตอ 71051407
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ โป่งกูป 71090504 000811400
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ห้วยกระเจา ดอนสว่าง 71130121
กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ เขาพัง 71020503
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ หนองพลับ 71051408
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ บ่อระแหง 71090505 000811400
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา วังไผ่ หนองมะเขือ 71130201
กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ แก่งระเบิด 71020504 000804000
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ หนองถนน 71051409
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ เบ็ญพาด 71090506
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา วังไผ่ วังมะค่า 71130202
กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ หาดงิ้ว 71020505 000804000
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ แสนตอ 71051410
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ รางสมอ 71090507 000811400
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา วังไผ่ นาตามิ่ง 71130203
กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ วังกระแจะ 71020506 000804000
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ หนองพลับ 71051411
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ นางงาม 71090508
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา วังไผ่ วังไผ่ 71130204
กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ พุหว้า 71020507
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ ดอนเขว้า 71051412
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ ทุ่งสาวน้อย 71090509
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา วังไผ่ นาใหม่ 71130205
กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ บ้องตี้น้อย 71020508 000804000
กาญจนบุรี ท่ามะกา แสนตอ โป่งข้าง 71051413
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ กระเจา 71090510
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา วังไผ่ หนองตายอด 71130206
กาญจนบุรี ไทรโยค วังกระแจะ ชายทุ่ง 71020509
กาญจนบุรี ท่ามะกา สนามแย้ เด่น 71051501
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ หนองหอย 71090511
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา วังไผ่ หนองมะสังข์ 71130207
กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล หินดาด 71020601 000804100
กาญจนบุรี ท่ามะกา สนามแย้ เขาสะพายแร้ง 71051502
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ ทุ่งหนองขำ 71090512 000811400
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา วังไผ่ อ่างหิน 71130208
กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล ท่ามะเดื่อ 71020602 000804100
กาญจนบุรี ท่ามะกา สนามแย้ ทุ่งขี้วัว 71051503
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ บ่อ 71090513
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา วังไผ่ บ่อทอง 71130209
กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล ยางโทน 71020603 000804100
กาญจนบุรี ท่ามะกา สนามแย้ ห้วยกระบอก 71051504
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ ดอนมะละกอ 71090514
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา วังไผ่ หนองโก 71130210
กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล หนองศรีมงคล 71020604 000804100
กาญจนบุรี ท่ามะกา สนามแย้ อ้อกระทุง 71051505
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ ดอนแจง 71090515 000811400
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา วังไผ่ วังสมบูรณ์ 71130211
กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล วังน้ำเขียว 71020605 000804100
กาญจนบุรี ท่ามะกา สนามแย้ สนามแย้ 71051506
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ ดงรัง 71090516 000811400
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ ดอนแสลบ 71130301 000814800
กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล หนองปลาซิว 71020606 000804100
กาญจนบุรี ท่ามะกา สนามแย้ สนามแย้ 71051507
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ ดงกาง 71090517 000811400
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ พนมนาง 71130302 000814800
กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล ทุ่งเรือโกลน 71020607 000804100
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเสา รางวาลย์ 71051601 000807400
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ ทุ่งปราสาท 71090518 000811400
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ วังสำโรง 71130303
กาญจนบุรี ไทรโยค ศรีมงคล ท่าข้ามสุด 71020608 000804100
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเสา รางวาลย์ 71051602 000807400
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ มณีกรมั่นเมือง 71090519 000811400
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ วังนาค 71130304
กาญจนบุรี ไทรโยค บ้องตี้ บ้องตี้บน 71020701
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเสา รางวาลย์ 71051603 000807400
กาญจนบุรี พนมทวน พังตรุ ทัพตั้ง 71090520 000811400
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ เขารักษ์ 71130305 000814800
กาญจนบุรี ไทรโยค บ้องตี้ บ้องตี้ล่าง 71020702
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเสา ดอนรัก 71051604 000807400
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย โคราช 71090601
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ ตลุงใต้ 71130306
กาญจนบุรี ไทรโยค บ้องตี้ ท้ายเหมือง 71020703
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเสา ท่าเสา 71051605 000807400
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย รางหวาย 71090602
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ หนองปลิง 71130307
กาญจนบุรี ไทรโยค บ้องตี้ ทุ่งมะเซอย่อ 71020704
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเสา ปากบาง 71051606 000807400
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย ลาดหมู 71090603
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ หนองนางเลิ้ง 71130308
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย บ่อพลอย 71030101
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเสา ไร่ 71051607 000807400
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย หนองจอก 71090604 000811600
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ กรับ 71130309 000814800
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย หนองย่างช้าง 71030102
กาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าเสา ท่าเสา 71051608 000807400
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย ตลาดเขต 71090605 000811600
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ หนองปล้อง 71130310
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย ท่าว้า 71030103
กาญจนบุรี ท่ามะกา หนองลาน หนองลาน 71051701
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย ดอนเตาอิฐ 71090606
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ ใหม่ 71130311 000814800
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย บึงหัวแหวน 71030104
กาญจนบุรี ท่ามะกา หนองลาน หกหลัง 71051702
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย งิ้วราย 71090607
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ เขาดินสอ 71130312
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย บึงหล่ม 71030105
กาญจนบุรี ท่ามะกา หนองลาน หนองลาน 71051703
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย โกซ้าย 71090608
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ โป่งสวรรค์ 71130313
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย หนองเตียน 71030106
กาญจนบุรี ท่ามะกา หนองลาน จันทร์ลาด 71051704
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย ห้วยกรด 71090609 000811600
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ เขาใหญ่ 71130314
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย ตะวัน 71030107
กาญจนบุรี ท่ามะกา หนองลาน รางหว้า 71051705
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย รางทอง 71090610
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ หนองเจริญทรัพย์ 71130315 000814800
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย หนองโพธิ์ 71030108
กาญจนบุรี ท่ามะกา หนองลาน หกหลังใน 71051706
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย หัวเขา 71090611 000811600
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ วังข้าวใหม่ 71130316 000814800
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย เขาเขียว 71030109
กาญจนบุรี ท่ามะกา หนองลาน อยู่เจริญ 71051707
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย วังกาบ 71090612 000811600
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ วังแสนสุข 71130317
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย เขาสิงห์โต 71030110
กาญจนบุรี ท่ามะกา หนองลาน หนองไม้แก่น 71051708
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย ศรีพนมเขต 71090613 000811600
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ ทุ่งเจริญ 71130318
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย วังไพลิน 71030111
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 71060101 001128200
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย วังกุ่ม 71090614
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ ดอนทวีทรัพย์ 71130319 000814800
กาญจนบุรี บ่อพลอย บ่อพลอย สระตาโล 71030112
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง ท่าม่วง 71060102 001128200
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย ตลาดใหม่ 71090615
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ ดอนมะรุม 71130320 000814800
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม หนองกุ่ม 71030201 000804300
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง แขก 71060103 001128200
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย รางหวาย 71090616
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ กาญจนาภิเษก 71130321 000814800
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม หนองกระทุ่ม 71030202 000804300
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง หนามแดง 71060104 001128200
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย ป่าไม้โยน 71090617
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ สันติสุข 71130322
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม ทุ่งมะสัง 71030203 000804400
กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง คันคูน้ำ 71060105 001128200
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย นาทราย 71090618
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ ดอนพัฒนา 71130323 000814800
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม เสาหงส์ 71030204 000804300
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังขนาย ศาลเจ้าโพรงไม้ 71060201 000807600
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย ดอนกลาง 71090619
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ดอนแสลบ ทุ่งรวงทอง 71130324 000814800
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม หนองแดง 71030205 000804300
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังขนาย วังขนาย 71060202 000807600
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย รางหวาย 71090620
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ สระลงเรือ 71130401
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม ท่าแจง 71030206 000804400
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังขนาย มะกอกหมู่ 71060203 000807600
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย หนองแก 71090621
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ ไผ่สี 71130402 000815000
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม ใหม่ 71030207 000804400
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังขนาย หนองตาบ่ง 71060204 000807600
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย ใหม่ไทดำ 71090622
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ ห้วยยาง 71130403
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม รางขาม 71030208 000804400
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังขนาย หลังอำเภอ 71060205 000807600
กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย ไร่ยาพัฒนา 71090623
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ หนองบัวหิ่ง 71130404
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม หนองตาพุก 71030209 000804400
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังขนาย หลังวัด 71060206 000807600
กาญจนบุรี พนมทวน หนองสาหร่าย สระลุมพุก 71091101 000811700
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ สระจันทร์ทอง 71130405
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม พุพรหม 71030210 000804500
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังขนาย ริมน้ำ 71060207 000807600
กาญจนบุรี พนมทวน หนองสาหร่าย โกรกยาว 71091102 000811700
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ ห้วยลึก 71130406
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม วังด้ง 71030211 000804500
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา วังศาลา 71060301
กาญจนบุรี พนมทวน หนองสาหร่าย หนองปริก 71091103 000811700
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ หนองเจริญสุข 71130407
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม เขาแหลม 71030212 000804300
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา ท่าแค 71060302
กาญจนบุรี พนมทวน หนองสาหร่าย หนองขุย 71091104 000811700
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ พุบอน 71130408
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม เขาแก้ว 71030213 000804400
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา โพธิ์เลี้ยว 71060303
กาญจนบุรี พนมทวน หนองสาหร่าย ปลักเขว้า 71091105 000811700
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ ดงรัง 71130409
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม สลอบ 71030214 000804500
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา หนองเสือ 71060304
กาญจนบุรี พนมทวน หนองสาหร่าย หนองหราย 71091106 000811700
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ ยางทอง 71130410
กาญจนบุรี บ่อพลอย หนองกุ่ม หินลับ 71030215 000804400
กาญจนบุรี ท่าม่วง วังศาลา หนองสะแก 71060305
กาญจนบุรี พนมทวน หนองสาหร่าย หนองแหน 71091107 000811700
กาญจนบุรี ห้วยกระเจา สระลงเรือ บ่อเงิน 71130411
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กลางหมื่น ห้วยตูม 46011606 000530600
กาฬสินธุ์ ร่องคำ เหล่าอ้อย ด่านใต้ 46040304
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวงัว หนองกุงน้อย 46070212 000535700
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ทรายทอง ทรายงาม 46080902 000538100
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี โคกเครือ หนองกบ 46120310 000540600
กาฬสินธุ์ สามชัย คำสร้างเที่ยง คำสร้างเที่ยง 46150301 002879100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กลางหมื่น คำบอน 46011607 000530600
กาฬสินธุ์ ร่องคำ เหล่าอ้อย ด่านใต้ 46040305
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวงัว หนองกุง 46070213 000535700
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ทรายทอง ทรายเงิน 46080903 000538100
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี โคกเครือ น้ำพองพัฒนา 46120311 000540600
กาฬสินธุ์ สามชัย คำสร้างเที่ยง น้อยนาไร่เดียว 46150302 002879100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กลางหมื่น น้ำปุ้น 46011608 000530600
กาฬสินธุ์ ร่องคำ เหล่าอ้อย ด่านใต้ 46040306
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า อุ่มเม่า 46070301
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ทรายทอง คลองทรัพย์ 46080904 000538100
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี โคกเครือ ศรีสุพรรณพัฒนา 46120312
กาฬสินธุ์ สามชัย คำสร้างเที่ยง คำแคน 46150303
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กลางหมื่น เหล่ากลาง 46011609 000530500
กาฬสินธุ์ ร่องคำ เหล่าอ้อย เหล่าอ้อย 46040307 000533400
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า ดอนดู่ 46070302
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ทรายทอง ทรายทอง 46080905 000538100
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี โคกเครือ หนองโน 46120313 000541100
กาฬสินธุ์ สามชัย คำสร้างเที่ยง ท่านาจาน 46150304 002879100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กลางหมื่น โคกอุดม 46011610 000530500
กาฬสินธุ์ ร่องคำ เหล่าอ้อย กระยอม 46040308 000533400
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า โคกเครือ 46070303
กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ทรายทอง หนองแก 46080906
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี โคกเครือ ห้วยยางดง 46120314
กาฬสินธุ์ สามชัย คำสร้างเที่ยง โนนสมบูรณ์ 46150305 002879100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กลางหมื่น วังแสนคำ 46011611 000530600
กาฬสินธุ์ ร่องคำ เหล่าอ้อย เหล่าอ้อย 46040309
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า โคกศรี 46070304
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ภูสิงห์ โนนสมบูรณ์ 46090101 000538300
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี โคกเครือ หนองไม้ตาย 46120315 000540600
กาฬสินธุ์ สามชัย คำสร้างเที่ยง คำแคนใต้ 46150306 002879100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กลางหมื่น ท่าสำราญ 46011612 000530600
กาฬสินธุ์ ร่องคำ เหล่าอ้อย ด่านใต้ 46040310 000533400
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า โคกศรี 46070305
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ภูสิงห์ โนนอุดม 46090102 000538300
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง หนองสรวง 46120401 000540700
กาฬสินธุ์ สามชัย คำสร้างเที่ยง ท่าสะอาด 46150307 002879100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น ขมิ้น 46011701 000530700
กาฬสินธุ์ ร่องคำ เหล่าอ้อย ทุ่งเจริญ 46040311 000533400
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า โคกศรี 46070306
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ภูสิงห์ ดอนดู่ 46090103 000538300
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง หนองสรวง 46120402 000540700
กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง ค้อ 46150401
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น เหล่าเหนือ 46011702 000530700
กาฬสินธุ์ ร่องคำ เหล่าอ้อย ค้อพัฒนา 46040312
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า โคกศรีทุ่ง 46070307
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ภูสิงห์ ดงน้อย 46090104 000538300
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง นาบง 46120403 000540700
กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง จาน 46150402
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น หนองแวงใต้ 46011703 000530700
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว บัวขาว 46050101
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า อุ่มเม่าเหนือ 46070308
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ภูสิงห์ หนองฝาย 46090105 000538300
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง หนองสรวง 46120404 000540700
กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง หนองช้าง 46150403
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น นาโก 46011704 000530700
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว บัวขาว 46050102
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า ท่างาม 46070309
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ภูสิงห์ ท่าศรี 46090106 000538300
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง นาอวน 46120405 000540700
กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง ห้วยยาง 46150404
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น นาอินทร์แปลง 46011705 000530700
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว หนองหูลิง 46050103
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า หัวขัว 46070310
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ภูสิงห์ คำชมภู 46090107 000538300
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง คำโอง 46120406 000540700
กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง หนองแก่นทราย 46150405
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น โคกใหญ่ 46011706 000530800
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว กกตาล 46050104
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า คำม่วง 46070311
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ภูสิงห์ โนนปลาขาว 46090108 000538300
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง ทับปลา 46120407 000540700
กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง นาดูน 46150406
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น คำปลาฝา 46011707 000530800
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว บุ่งคล้า 46050105
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อุ่มเม่า ดอนขี้เหล็ก 46070312
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ภูสิงห์ ท่าเรือภูสิงห์ 46090109 000538300
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง นาบง 46120408 000540700
กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง ดงตาว 46150407
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น โนนชัย 46011708 000530800
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว บุ่งคล้า 46050106
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน โคกใหญ่ 46070401
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ คำลือชา 46090201 000538200
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง คำแคน 46120409 000540700
กาฬสินธุ์ สามชัย หนองช้าง พรเจริญ 46150408
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น โนนทอง 46011709 000530800
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว ดอนสวรรค์ 46050107
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน เว่อ 46070402
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ โนนศรีสวัสดิ์ 46090202 000538200
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง หนองสรวง 46120410 000540700
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู นาคูเหนือ 46160101 000543100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น โนนนคร 46011710 000530800
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว ดอนอุมรัว 46050108
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน แดง 46070403
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ ถ้ำปลา 46090203 000538200
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองสรวง นาบง 46120411 000540700
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู นาคูใต้ 46160102 000543100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ขมิ้น ไผ่คำบอน 46011711 000530700
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว บัวขาว 46050109
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน ตูม 46070404
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ นาคูณ 46090204 000538200
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า คำถาวร 46120501
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู นาสีนวล 46160103
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง หามแห 46011901 000530900
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว โนนสวรรค์ 46050110
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน เหล่า 46070405
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ นาสีนวล 46090205 000538200
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า หนองโนทอง 46120502 000540800
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู ชาดใต้ 46160104
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง โพนทอง 46011902 000530900
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว หัวนาคำ 46050111
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน เชียงงาม 46070406
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ สิงห์สะอาด 46090206 000538200
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า หนองไผ่ 46120503 000540800
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู ชาดเหนือ 46160105
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง โคกน้ำเกลี้ยง 46011903 000530900
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว บัวขาว 46050112
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน โคกก่อง 46070407
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ ห้วยเตย 46090207 000538200
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า หนองแฝก 46120504 000540800
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู วังเวียง 46160106
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง หนองบัว 46011904 000530900
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว บัวขาว 46050113
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน โปร่งแค 46070408
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ โสกทราย 46090208 000538200
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า ศรีบุญเรือง 46120505 000540800
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู นาคลอง 46160107 000543100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง หนองบัวน้อย 46011905 000530900
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว โนนสำราญ 46050114
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน เชียงสา 46070409
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ นาสมบูรณ์ 46090209 000538200
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า นาศรีนวล 46120506 000540800
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู ชาดพัฒนา 46160108
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง ห้วยสีทน 46011906 000530900
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว บัวขาว 46050115
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน โพธิ์ศรี 46070410
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ ขวัญเมือง 46090210 000538200
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า โนนสมบูรณ์ 46120507 000540800
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู สายนาคำ 46160109 000543100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง โพนทอง 46011907 000530900
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ บัวขาว หนองหูลิง 46050116
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน ดงยาง 46070411
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ ถ้ำปลา 46090211 000538200
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า หนองหว้า 46120508 000540800
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู นาคู 46160110
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง มอดินแดง 46011908 000530900
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ แจนแลน แจนแลน 46050201 000533500
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน คำขันอาสา 46070412
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ คำตาใกล้ 46090212 000538200
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า โนนสว่าง 46120509
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู นาคู 46160111
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง หามแห 46011909 000530900
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ แจนแลน แจนแลน 46050202 000533500
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน คำแมด 46070413
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ สิงห์สะอาด 46090213 000538200
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า โนนมีกิจ 46120510
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู นาคูพัฒนา 46160112 000543100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ โพนทอง โคกน้ำเกลี้ยง 46011910 000530900
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ แจนแลน แจนแลน 46050203 000533500
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน โนนนาค 46070414
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ นามะเขือ 46090301 000538400
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า นาโก 46120511 000540800
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู ชาดกลาง 46160113 000543100
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ สวนป่า 46012001 000531000
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ แจนแลน หนองฟ้าเลื่อน 46050204 000533500
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน ร่มเย็น 46070415
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ โคกเจริญ 46090302 000538400
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า คำน้อยดอนหม่วย 46120512 000540800
กาฬสินธุ์ นาคู นาคู ชาดพัฒนา 46160114
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ นาจารย์ 46012002 000531000
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ แจนแลน หนองฟ้าเลื่อน 46050205 000533500
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน เชียงสาน้อย 46070416
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ โป่งเชือก 46090303 000538400
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า น้อยศรีสุข 46120513 000540800
กาฬสินธุ์ นาคู สายนาวัง จอมศรี 46160201 000543200
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ นาจารย์ 46012003 000531000
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ แจนแลน แจนแลน 46050206 000533500
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน ดอนอุดม 46070417
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ โพนสวาง 46090304
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เสาเล้า หนองไผ่ 46120514 000540800
กาฬสินธุ์ นาคู สายนาวัง หนองขามป้อม 46160202 000543200
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ นาจารย์ 46012004 000531000
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ แจนแลน แจนแลน 46050207 000533500
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน โคกคำ 46070418
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ โพนคำพุทธคีรี 46090305
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ หนองใหญ่ 46120601 000540900
กาฬสินธุ์ นาคู สายนาวัง นากุดสิม 46160203 000543200
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ แก่งนาขาม 46012005 000531000
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ แจนแลน แจนแลน 46050208 000533500
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน ตูมเหนือ 46070419
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ คำน้ำแซบ 46090306
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ หนองบัวแดง 46120602
กาฬสินธุ์ นาคู สายนาวัง กุดตาใกล้ 46160204 000543200
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ คำโพน 46012006 000531000
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ แจนแลน หนองฟ้าเลื่อน 46050209 000533500
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน โนนแดง 46070420
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ คำดอกซ้อน 46090307
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ นามูล 46120603 000540900
กาฬสินธุ์ นาคู สายนาวัง นากระเดา 46160205 000543300
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ โนนคำม่วง 46012007 000531000
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ เหล่าใหญ่ 46050301
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน โคกก่องใต้ 46070421
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ โนนศรทอง 46090308
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ โนนสมบูรณ์ 46120604 000540900
กาฬสินธุ์ นาคู สายนาวัง นากระเดาพัฒนา 46160206 000543200
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ ศรีบูรพา 46012008 000531000
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ ดงเหนือ 46050302
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน เชียงงาม 46070422
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ ดอนจันทร์ 46090309 000538400
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ หนองชุมแสง 46120605
กาฬสินธุ์ นาคู สายนาวัง กุดตาใกล้พัฒนา 46160207 000543300
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ นาจารย์ นาจารย์ 46012009 000531000
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ มะนาว 46050303
กาฬสินธุ์ ยางตลาด บัวบาน โพธิ์ชัย 46070423
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ โนนอุดม 46090310
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ คำน้อย 46120606
กาฬสินธุ์ นาคู สายนาวัง นากุดสิมพัฒนา 46160208 000543200
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำคลอง สะอาดนาทม 46012101 000529500
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ คำกั้ง 46050304
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เว่อ หนองเสือ 46070501 000536100
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ ไทรทอง 46090311 000538400
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ หนองชุมแสง 46120607
กาฬสินธุ์ นาคู โนนนาจาน จาน 46160301 000543400
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำคลอง หนองสองห้อง 46012102 000529500
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ จอมทอง 46050305
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เว่อ ห้วยเตย 46070502 000536100
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นามะเขือ นามะเขือ 46090312 000538400
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ หนองชุมแสง 46120608
กาฬสินธุ์ นาคู โนนนาจาน นายอ 46160302 000543400
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำคลอง หาดทอง 46012103 000529500
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ กุดฝั่งแดง 46050306
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เว่อ ห้วยเตยใต้ 46070503 000536100
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา โนนศิลา 46090401
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ คำน้อย 46120609
กาฬสินธุ์ นาคู โนนนาจาน ดอนงิ้ว 46160303 000543400
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำคลอง โนนตูม 46012104 000529400
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ เหล่าใหญ่ 46050307
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เว่อ ห้วยเตยเหนือ 46070504 000536100
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา ม่วงคำ 46090402
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ คำน้อย 46120610
กาฬสินธุ์ นาคู โนนนาจาน หนองห้าง 46160304 000543400
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำคลอง ปลาเค้าใหญ่ 46012105 000529400
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ เหล่าใหญ่ 46050308
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เว่อ ห้วยเตยกลาง 46070505 000536100
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา คำคา 46090403
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ เอราวัณ 46120611 000540900
กาฬสินธุ์ นาคู โนนนาจาน ม่วงนาดี 46160305 000543400
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำคลอง ปลาเค้าน้อย 46012106 000529500
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ โนนบุปผา 46050309
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เว่อ ห้วยเตยคำ 46070506 000536100
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา โคกก่อง 46090404
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ นาคลองแสน 46120612 000540900
กาฬสินธุ์ นาคู โนนนาจาน โคกยาว 46160306
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำคลอง อัมพวัน 46012107 000529500
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ คำกั้ง 46050310
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เว่อ โคกสำราญ 46070507 000536100
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา แก 46090405
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ หนองชุมแสง 46120613
กาฬสินธุ์ นาคู โนนนาจาน โนนสูง 46160307
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำคลอง มิตรสัมพันธ์ 46012108 000529400
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ เลิศสวรรค์ 46050311
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เว่อ ป่าติ้ว 46070508 000536100
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา ม่วงกุญชร 46090406
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ หนองชุมแสง 46120614
กาฬสินธุ์ นาคู โนนนาจาน นาขาม 46160308
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำคลอง สะอาดใต้ 46012109 000529500
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าใหญ่ มะนาว 46050312
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เว่อ ศรีสำราญ 46070509 000536100
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา ดงสว่าง 46090407
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองใหญ่ คำน้อย 46120615 000540900
กาฬสินธุ์ นาคู โนนนาจาน จานพัฒนา 46160309
กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ลำคลอง หนองม่วง 46012110 000529500
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง จุมจัง 46050401
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เว่อ คำเจริญ 46070510 000536100
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา โนนเมือง 46090408
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล คำขาม 46120701 000541000
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว บ่อแก้ว 46160401 000543600
กาฬสินธุ์ นามน นามน นามน 46020101 000531400
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง จุมจัง 46050402
กาฬสินธุ์ ยางตลาด เว่อ ห้วยเตยหลานปู่ 46070511 000536100
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา ม่วงเหนือ 46090409
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล หนองแข้ 46120702 000541000
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว หินลาด 46160402 000543500
กาฬสินธุ์ นามน นามน โนนเที่ยง 46020102 000531400
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง หนองแข้ 46050403
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ แก 46070601 000536200
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา โคกก่องเหนือ บ้านขอนช้างใหญ่ 46090410
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล ภูฮัง 46120703 000541000
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว นางาม 46160403 000543600
กาฬสินธุ์ นามน นามน นามน 46020103
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง นาเหนือ 46050404
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ แก 46070602 000536200
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา หนองขามพัฒนา 46090411
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล โคกกลาง 46120704 000541000
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว ดอนแคน 46160404 000543500
กาฬสินธุ์ นามน นามน คำยิ่งหมี 46020104 000531400
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง นาสีนวล 46050405
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ แกใต้ 46070603 000536200
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา แกนาเรียง 46090412
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล ภูฮัง 46120705 000541000
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว หว้าน 46160405 000543600
กาฬสินธุ์ นามน นามน โนนสามัคคี 46020105 000531400
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง โคกกลาง 46050406
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ แกเหนือ 46070604 000536200
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนศิลา คำคาเหนือ 46090413
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล โคกกลาง 46120706 000541000
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว ม่วงกุล 46160406 000543600
กาฬสินธุ์ นามน นามน ดอนสวรรค์ 46020106
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง หนองหัวแฮด 46050407
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ ดอนขี 46070605 000536200
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม เสริมชัยศรี 46090501 000538700
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล หนองแข้ 46120707 000541000
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว หว้านพัฒนา 46160407
กาฬสินธุ์ นามน นามน นาขวัญเมือง 46020107
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง น้อยเจริญ 46050408
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ ดอนสวรรค์ 46070606 000536200
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม ตาดดงเค็ง 46090502 000538700
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล ห้วยหินลาด 46120708 000541000
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว หินลาดใหม่ 46160408 000543500
กาฬสินธุ์ นามน นามน โนนเที่ยง 46020108
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง สันติสุข 46050409
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ ยางคำ 46070607 000536200
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม คำเชียงยืน 46090503 000538700
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล โนนศรีสวัสดิ์ 46120709 000541000
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว หินลาดพัฒนา 46160409
กาฬสินธุ์ นามน นามน โนนจันทร์หอม 46020109 000531400
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง โคกประสิทธิ์ 46050410
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ หนองแวงบ่อแก้ว 46070608 000536200
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม ศรีสมบูรณ์ 46090504 000538700
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล ไทรทอง 46120710 000541000
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว ทุ่งนางาม 46160410 000543600
กาฬสินธุ์ นามน นามน ศรีเพชรพัฒนา 46020110
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง น้อยเจริญ 46050411
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ ดอนลำดวน 46070609 000536200
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม คำแคน 46090505 000538700
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล ดงมูล 46120711 000541000
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว โนนพัฒนา 46160411 000543500
กาฬสินธุ์ นามน นามน นามนพัฒนา 46020111
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง โคกกลาง 46050412
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ หนองแวงใต้ 46070610 000536200
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม คำประถม 46090506 000538700
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล ประชาสามัคคี 46120712 000541000
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว บ่อแก้วสามัคคี 46160412 000543500
กาฬสินธุ์ นามน นามน โนนเที่ยง 46020112
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง สุขสวัสดิ์ 46050413
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ คำขอนแก่น 46070611 000536200
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ นิคม แก้งนคร 46090507 000538700
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล คำขาม 46120713 000541000
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว ม่วงกุลโนนสะอาด 46160413
กาฬสินธุ์ นามน นามน นาสมบูรณ์ 46020113
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง อ่างแก้ว 46050414
กาฬสินธุ์ ยางตลาด อิตื้อ ยางคำเหนือ 46070612 000536200
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง คอนผึ้ง 46090601 000538800
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ดงมูล โคกกลาง 46120714 000541000
กาฬสินธุ์ นาคู บ่อแก้ว ดอนศิลา 46160414 000543600
กาฬสินธุ์ นามน นามน ดงสยาม 46020114 000531400
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ จุมจัง หนองแข้ 46050415
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ หัวนาคำ 46070701 000536400
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง โนนศรีสวัสดิ์ 46090602 000538800
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ลำหนองแสน หนองริวหนัง 46120801 000541100
กาฬสินธุ์ นาคู ภูแล่นช้าง ภูแล่นช้าง 46160501 000543700
กาฬสินธุ์ นามน นามน โนนเที่ยงศิริมงคล 46020115 000531400
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม เหล่าไฮงาม 46050501
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ หัวนาคำ 46070702
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง ดงไร่ 46090603 000538800
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ลำหนองแสน หนองหอไตร 46120802 000541100
กาฬสินธุ์ นาคู ภูแล่นช้าง คุ้มหัวเมือง 46160502 000543700
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง ยอดแกง 46020201 00 531200
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม เหล่าไฮงาม 46050502
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ โคกค่าย 46070703
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง โป่งแดง 46090604 000538800
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ลำหนองแสน หนองกุงเผือก 46120803 000541100
กาฬสินธุ์ นาคู ภูแล่นช้าง โนนศาลา 46160503 000543700
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง ยอดแกง 46020202 000531100
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม โนนยาง 46050503
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ โคกใหญ่ 46070704
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง โคกใส 46090605 000538800
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ลำหนองแสน หนองกุงเผือก 46120804 000541100
กาฬสินธุ์ นาคู ภูแล่นช้าง น้ำปุ้น 46160504 000543700
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง แห่ 46020203 000531100
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม สวนผึ้ง 46050504
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ สร้างหิน 46070705
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง นามน 46090606 000538800
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ลำหนองแสน หนองริวหนัง 46120805 000541100
กาฬสินธุ์ นาคู ภูแล่นช้าง โนนนาคำ 46160505 000543700
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง พัฒนาอนามัย 46020204 000531100
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม หนองเม็ก 46050505
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ หนองหัวช้าง 46070706
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง คำเชียงวัน 46090607 000538800
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ลำหนองแสน หนองกุงเผือก 46120806 000541100
กาฬสินธุ์ นาคู ภูแล่นช้าง น้ำคำ 46160506
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง หนองโพนสูง 46020205
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม กลาง 46050506
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ โพนสิม 46070707 000536400
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง โคกสะอาด 46090608 000538800
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ลำหนองแสน หนองมันปลา 46120807 000541100
กาฬสินธุ์ นาคู ภูแล่นช้าง โพธิ์แสง 46160507
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง หนองหญ้าปล้อง 46020206 000531100
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม กลาง 46050507
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ ดอนกลาง 46070708
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง โนนศาลาทอง 46090609 000538800
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ลำหนองแสน หนองหอไตร 46120808 000541100
กาฬสินธุ์ นาคู ภูแล่นช้าง พรมสว่าง 46160508
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง โนนศรีสวัสดิ์ 46020207 000531200
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม สวนผึ้ง 46050508
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ ดงบัง 46070709 000536400
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง โนนแหลมทอง 46090610 000538800
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน หนองหิน 46120901 000541200
กาฬสินธุ์ นาคู ภูแล่นช้าง เมืองภู 46160509 000543700
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง โนนสำราญ 46020208 000531100
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม เหล่าไฮงาม 46050509
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ โคกใหญ่ 46070710 000536400
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง คำแหลม 46090611 000538800
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน หนองบัวชุม 46120902 000541200
กาฬสินธุ์ นาคู ภูแล่นช้าง น้ำปุ้น 46160510
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง โนนศรีเจริญ 46020209 000531200
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม ไชยสว่าง 46050510
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ หัวนาคำใต้ 46070711
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนแหลมทอง คำเชียงวัน 46090612 000538800
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน สว่างศรีมงคล 46120903
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดอนจาน หนองแคน 46170101 000543800
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง ห้วยแกง 46020210
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม โนนยาง 46050511
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ ดงบังใหม่ 46070712
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี โนนบุรี 46090701 001108300
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน หนองหิน 46120904
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดอนจาน หนองแคน 46170102 000543800
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง ศรีพัฒนา 46020211 000531200
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เหล่าไฮงาม หนองเม็ก 46050512
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ หัวนาคำน้อย 46070713
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี โนนบุรี 46090702
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน โคกครึม 46120905 000541200
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดอนจาน หนองแคน 46170103 000543800
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง ประชาพัฒนา 46020212 000531200
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า กุดหว้า 46050601 000534200
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ โพนสิมเหนือ 46070714
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี โนนบุรี 46090703
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน หนองหินน้อย 46120906 000541200
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดอนจาน กุดครอง 46170104 000543800
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง หนองโพนพัฒนา 46020213
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า กุดหว้า 46050602
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ ดงบัง 46070715
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี โนนสามัคคี 46090704
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน หนองหิน 46120907
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดอนจาน ด่านแต้เหนือ 46170105 000543800
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง ศรีสุข 46020214
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า วังมน 46050603
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ คำเจริญ 46070716
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี สิงห์บุรี 46090705 001108300
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน หนองหิน 46120908
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดอนจาน หนองแวงเกษตร 46170106 000543800
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง ประสานสามัคคี 46020215
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า ขุมขี้ยาง 46050604 000534200
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ โพนสิมใต้ 46070717
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี โนนสวาท 46090706
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน หนองบัวชุม 46120909 000541200
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดอนจาน กุดครอง 46170107 000543800
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง จิตรประชา 46020216 000531100
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า โคกโก่ง 46050605
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ หัวนาคำเหนือ 46070718
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี วังมะพลับ 46090707
กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี หนองหิน หนองหิน 46120910
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดอนจาน กุดครอง 46170108 000543800
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง หนองโพนสามัคคี 46020217 000531200
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า ห้วยแดง 46050606 000534200
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หัวนาคำ หัวนาคำใหม่ 46070719
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี นาแก้ว 46090708
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ หนองบัวโดน 46130101 000541300
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดอนจาน ด่านแต้ 46170109 000543800
กาฬสินธุ์ นามน ยอดแกง สระวังทอง 46020218
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า นาไคร้ 46050607 000534200
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า หนองอิเฒ่า 46070801 000536500
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี โนนวิเศษ 46090709
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ สี่แยก 46130102
กาฬสินธุ์ ดอนจาน สะอาดไชยศรี หนองพอก 46170201 000543900
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย สงเปลือย 46020301
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า กุดหว้า 46050608
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า หนองอิเฒ่า 46070802 000536500
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี โนนบุรี 46090710
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ สี่แยก 46130103
กาฬสินธุ์ ดอนจาน สะอาดไชยศรี หนองพอก 46170202 000543900
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย สงเปลือย 46020302 000531300
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า กุดหว้า 46050609
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า โนนชาด 46070803 000536500
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนบุรี โนนศึกษา 46090711
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ สี่แยก 46130104
กาฬสินธุ์ ดอนจาน สะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี 46170203 000543900
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย หนองหญ้าโยน 46020303 000531300
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า ห้วยแดง 46050610 000534200
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า ดงน้อย 46070804 000536500
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง โนนน้ำเกลี้ยง 46090801 000538900
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ สี่แยก 46130105
กาฬสินธุ์ ดอนจาน สะอาดไชยศรี สายป่าแดง 46170204 000543900
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย หัวงัว 46020304 000531300
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า กุดหว้า 46050611
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า ดงน้อย 46070805 000536500
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง ห้วยเสือเต้น 46090802 000538900
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ สี่แยก 46130106
กาฬสินธุ์ ดอนจาน สะอาดไชยศรี สะอาดไชยศรี 46170205 000543900
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย หัวงัว 46020305
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า ขุมขี้ยาง 46050612 000534200
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า ดอนกลอย 46070806 000536500
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง โคกไม้งาม 46090803 000538900
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ หนองบัวโดน 46130107
กาฬสินธุ์ ดอนจาน สะอาดไชยศรี โนนกกโพธิ์ 46170206 000543900
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย ดงสวาง 46020306 000531300
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ กุดหว้า กุดหว้า 46050613
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า คำมะยาง 46070807 000536500
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง โนนป่างิ้ว 46090804 000538900
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ หนองกุง 46130108
กาฬสินธุ์ ดอนจาน สะอาดไชยศรี อ่างคำ 46170207 000543900
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย หนองน้อย 46020307
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา ราษฎร์นิคม 46050701 000534400
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า โนนสวรรค์ 46070808 000536500
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง โคกสง่า 46090805 000538900
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ โนนสวรรค์ 46130109
กาฬสินธุ์ ดอนจาน สะอาดไชยศรี ภูเงิน 46170208 000543900
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย หนองแวง 46020308 000531300
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา สุขแสงทอง 46050702
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า หนองอิเฒ่าใหม่ 46070809 000536500
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง โคกศาลาทอง 46090806 000538900
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ สี่แยก 46130110
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง ดงพยุงใต้ 46170301 000544000
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย สงเปลือย 46020309
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา สามขา 46050703
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า ป่าหญ้าคา 46070810 000536500
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง โนนทอง 46090807 000538900
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ หนองบัวโดนกลาง 46130111
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง ดงพยุงเหนือ 46170302 002321900
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย อุดมศิลป์ 46020310
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา หนองแสงสว่าง 46050704 000534400
กาฬสินธุ์ ยางตลาด หนองอิเฒ่า หลักด่าน 46070811 000536500
กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ โนนน้ำเกลี้ยง ป่ากล้วย 46090808 000538900
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ หนองบัวโดน 46130112
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง ดอนหนองแซง 46170303
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย ดอนจะหราย 46020311
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา โนนสมบูรณ์ 46050705 000534400
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ ดอนยานาง 46070901
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง ทุ่งคลอง 46100101 000539000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ สมเด็จ หนองกุง 46130113
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง ดงเย็น 46170304 000544000
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย โพธิ์ทอง 46020312
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา คุย 46050706
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ ป่าแดง 46070902
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง โนนสะอาด 46100102 000539000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง หนองแวง 46130201 000541400
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง หัวคูดิน 46170305 002321900
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย นาใต้ 46020313
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา คำโพนทอง 46050707 000534400
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ หนองขาม 46070903
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง คำพิมูล 46100103 000539000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง หนองขาม 46130202 000541400
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง โนนกกจิก 46170306 002321900
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย นาเหนือ 46020314 000531300
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา แก้งเดื่อ 46050708
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ ดงเค็ง 46070904
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วง 46100104 000539000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง สร้างแก้ว 46130203 000541400
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง แก้งนาง 46170307
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย จันทร์เจริญ 46020315
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา บึงทอง 46050709
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ ดอนยานาง 46070905
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วง 46100105 000539000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง โคกกลาง 46130204 000541400
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง โนนเมืองทอง 46170308
กาฬสินธุ์ นามน สงเปลือย ท่างาม 46020316
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา แสนสำราญ 46050710
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ ดอนยานาง 46070906
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง เก่าเดื่อ 46100106 000539000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง โนนชาด 46130205 000541400
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง ป่าไผ่ 46170309
กาฬสินธุ์ นามน หลักเหลี่ยม หลักเหลี่ยม 46020401 000531500
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา หนองแวงศรี 46050711
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ ดาวเหนือ 46070907
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง เก่าเดื่อ 46100107 000539000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง คำไผ่ 46130206 000541400
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง ดงเจริญ 46170310
กาฬสินธุ์ นามน หลักเหลี่ยม สังคมพัฒนา 46020402 000531500
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา คุย 46050712
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ สามัคคี 46070908
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง สันเมือง 46100108 000539000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง หนองผ้าอ้อม 46130207 000541400
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง คำหอม 46170311
กาฬสินธุ์ นามน หลักเหลี่ยม หนองคอนเตรียม 46020403
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา คำโพนทอง 46050713
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ ศรีสังคม 46070909
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วงใต้ 46100109 000539000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง โนนชาด 46130208 000541400
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง ดงอุดม 46170312
กาฬสินธุ์ นามน หลักเหลี่ยม หลักเหลี่ยม 46020404
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา สุขกิ่งเพชร 46050714
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ โนนสามัคคี 46070910
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วงเหนือ 46100110 000539000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง หนองแวง 46130209 000541400
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ดงพยุง โนนทัน 46170313
กาฬสินธุ์ นามน หลักเหลี่ยม อุทัยวัน 46020405 000531500
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา สามขา 46050715
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ 46070911
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง คำพิมูลพัฒนา 46100111 000539000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง พรสวรรค์ 46130210 000541400
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ม่วงนา ม่วงกลาง 46170401 000544100
กาฬสินธุ์ นามน หลักเหลี่ยม โนนเหลี่ยม 46020406
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา คุย 46050716
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ นาสมบูรณ์ 46070912
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง ทุ่งคลอง 46100112 000539000
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง ดงคำพัฒนา 46130211 000541400
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ม่วงนา ม่วงเหนือ 46170402 000544100
กาฬสินธุ์ นามน หลักเหลี่ยม โนนขี้ตุ่น 46020407
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา สามขา 46050717
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ ชุมชนป่าแดง 46070913
กาฬสินธุ์ คำม่วง ทุ่งคลอง คำม่วงใต้ 46100113
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง หนองผ้าอ้อม 46130212 000541400
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ม่วงนา ม่วงใต้ 46170403 000544100
กาฬสินธุ์ นามน หลักเหลี่ยม สังคมพัฒนา 46020408 000531500
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ สามขา แสนสำราญ 46050718
กาฬสินธุ์ ยางตลาด ดอนสมบูรณ์ หนองขาม 46070914
กาฬสินธุ์ คำม่วง โพน โพน 46100201 000539100
กาฬสินธุ์ สมเด็จ หนองแวง สร้างแก้ว 46130213 000541400
กาฬสินธุ์ ดอนจาน ม่วงนา นาใหญ่ 46170404 000544100
กาฬสินธุ์ นามน หลักเหลี่ยม หนองคอนเตรียม 46020409 000531500
กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ นาขาม คำอีหงษ์ 46050801
กาฬสินธุ์ ยางตลาด นาเชือก นาเชือกใต้ 46071001 000536700
กาฬสินธุ์ คำม่วง โพน โพน 46100202